Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

 Izbrani delodajalec

Gorenje d.d.
Gorenje d.d.
Partizanska 12
3503 Velenje
Kontaktna oseba:
Irena Permansek
Telefon:
03/899 11 55
Spletna stran:
http://www.gorenje.si/

Zaposlovanje v podjetju Gorenje d.d.

Planirano število novih zaposlenih: -

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev

Zaposleni so naša največja vrednota. Za naše podjetje je pomemben vsak posameznik, vendar še posebej cenimo ljudi s podjetniško miselnostjo, ki z zagnanostjo in inovativnostjo pripomorejo k boljšim izdelkom in boljši organizaciji poslovanja.

Cenimo fleksibilne, ustvarjalne, iznajdljive, in vztrajne posameznike z veliko energije in entuziazma pri uresničevanju svojih delovnih nalog. Od zaposlenega predvsem pričakujemo, da zna svoje znanje prenesti v prakso, je motiviran in samoiniciativen, obenem pa se giblje v okvirih ciljev, strategije in vrednot podjetja.

Nagrajevanje in ocenjevanje zaposlenih

V našem podjetju vseskozi potekajo aktivnosti za izboljševanje sistema napredovanja in razvoja kariere posameznika. Skozi anketiranje o delovnih pogojih in odnosih, anketiranje o poklicnih hotenjih in zadovoljstvu pri delu, managersko akademijo, ocenjevalni postopek, oceno delovne uspešnosti, ocenjevanje delovnih in vedenjskih kompetenc, letni razgovor, individualni razvojni načrt ter razna individualna svetovanja ocenjujemo zaposlene in ugotavljamo možnosti posameznika za razvoj nadaljne kariere. Skozi vse naštete instrumente najbolje ocenimo za kakšno delovno mesto je nekdo primeren in kje se bo najbolje razvil v skladu z znanjem in kompetencami.

Odgovornost do zaposlenih

Menimo, da so poleg dela in izobraževanja pomembna tudi delovanja, ki vnašajo kreativnost in inovativnost v delovno in širše okolje. Zato visoko vrednotimo delež lastnih kulturnih dejavnosti znotraj kolektiva Gorenje, ki se odvijajo predvsem v Društvu za kulturo “Gorenje”.
Za koristno preživljanje prostega časa naših zaposlenih in njihovih družinskih članov skrbi Društvo za športno rekreacijo Gorenje, ki omogoča številne ugodnosti in udeležbe na različnih tečajih.
Odgovornost do družbenega okolja izkazujemo s krepitvijo odnosov in povezav z Mestno občino Velenje in s širšo celjsko-savinjsko regijo. Obenem pa z vsakoletnim sponzoriranjem in donacijami Gorenje podpira nekatere vseslovenske projekte v sferi kulture, športa, znanosti in zdravstva.

Izobraževanje in usposabljanje

Znanje je moč - in tega se zavedamo. Nenehno si prizadevamo za izobraževanje vseh zaposlenih in poleg tega v zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti mlajšim kadrom. Pri uresničevanju naših ciljev se opiramo na znanje zaposlenih v katerega veliko vlagamo. Za te namene smo ustanovili poslovodno šolo, ki ji danes pravimo Managerska akademija. Namenjena je zaposlenim, ki jih ocenjujemo kot perspektivne za vodilne, vodstvene in visoko strokovne naloge. Veliko sredstev in časa vlagamo v izobraževanje zaposlenih. Na področjih formalnega pridobivanja izobrazbe, podiplomskega študija, štipendiranja in funkcionalnega usposabljanja in izobraževanja so zaposlenim v Gorenju vrata na široko odprta. Usmerjeno delujemo na izpopolnjevanje kadrov, ki zagotavlja odličnost pri delu in omogoči osebno rasti vsakemu posamezniku.

Druge ugodnosti

V Gorenju poteka veliko projektov za povezovanje šole in gospodarstva z namenom vplivati na oblikovanje študijskih programov. Naše podjetje nudi možnosti za opravljanje strokovne prakse na vseh področjih svojega delovanja. Skozi opravljanje strokovne prakse se praktikanti pod strokovnim vodstvom izkušenega mentorja naučijo svoje znanje pridobljeno v šolah in fakultetah dejansko uporabiti tudi v praksi. Spremljanje posameznika, ki je na strokovni praksi nam predstavlja tudi vir bodočih kadrov, ki jih bomo potrebovali. S tem ustvarjamo bazo potencialnih kandidatov za zaposlitev v našem podjetju. Predvsem so dobrodošli praktikanti iz univerzitetnih študijev strojnega in elektrotehničnega profila.

Zaposlenim načrtno razvijamo kariero. Tukaj se velik sistem izkaže kot velika prednost, saj so priložnosti in področja za razvoj kariere praktično neomejena. Nudimo še druge ugodnosti, kot so preventivni zdravstveni pregledi, polovični popusti v kopališčih, športnih klubih in ostalih aktivnostih, popuste pri nakupu kart za kulturne prireditve, smučarske vozovnice,… Naši delavci imajo tudi možnost sklenitve dodatnega pokojninskega zavarovanja.

O podjetju Gorenje d.d.

Glavne dejavnosti podjetja

proizvodnja in prodaja gospodinjskih aparatov, notranje opreme, toplotne in strojne opreme, trgovina, inženiring, zastopstva, gostinstvo, turizem, upravljanje z nepremičninami...

Statistika

 • Število sodelavcev: 5534
 • Organiziranost: d.d.
 • Velikost podjetja: veliko
 • Prihodki 2006: 639.752.766,65 €
 • Delovno okolje: podjetniško, inovativno
 • Ocena prihodkov 2007: 771.986.212,65 €
 • Oblika podjetja: -
 • Dobiček 2005: 11.294.045,23 €

Struktura zaposlenih

Stopnja izobrazbe 2005 2006 Povprečna neto plača
VII in več352320-
VI215189-
V11861181-
I-IV38773910-

Naša vizija in cilji

Vizija Gorenja

Želimo postati najbolj izviren, v oblikovanje usmerjen ustvarjalec izdelkov za dom na svetu!

Poslanstvo Gorenja

Ustvarjamo izvirne, tehnično dovršene, vrhunsko oblikovane ter uporabnikom in okolju prijazne izdelke za prijeten dom. Osredotočeni smo v povečevanje zadovoljstva potrošnikov, ob tem pa na družbeno odgovoren način ustvarjamo vrednost za lastnike, zaposlene in druge deležnike podjetja.

Vrednote Gorenja

 • Poštenost
 • Odprtost
 • Lojalnost
 • Kreativnost
 • Ambicioznost

Organizacijska struktura in klima

Organizacijsko kulturo in klimo vsakoletno spremljamo. Na osnovi dobljenih rezultatov oblikujemo aktivnosti in konkretne akcijske načrte za izboljšanje stanja. Zavedamo se, da bo le motiviran sodelavec zadovoljen in uspešen.

Produkti in storitve Gorenje d.d.

Skupina Gorenje sodi med največje ponudnike gospodinjskih aparatov in drugih izdelkov za dom v Evropi. Predstavlja se s široko paleto produktov tako na področju velikih gospodinjskih aparatov, notranje opreme in toplotne opreme kot tudi z raznimi storitvami. V sami organizacijski strukturi Skupine Gorenje so na grobo razdeljena posamezna poslovna področja (divizije).

Skupino Gorenje sestavljajo naslednje divizije:

Divizija gospodinjskih aparatov

 • Hladilno-zamrzovalni aparati,
 • Kuhalni aparati,
 • Pralni in sušilni aparati,
 • Izdelki dokupnega programa,
 • Izdelki dopolnilnega programa,
 • Strojegradnja,
 • Orodjarstvo,
 • Toplotna tehnika (radiatorji, klimatske naprave, grelniki vode)

Divizija notranje opreme

 • Kuhinjsko pohištvo,
 • Kopalniško pohištvo,
 • Predsobe,
 • Dnevne sobe,
 • Keramika,
 • Sanitarna oprema

Divizija storitev

 • Trgovina,
 • Zastopstva in inženiring,
 • Gostinstvo in turizem,
 • Upravljanje z nepremičninami,
 • Energetika in varstvo okolja.

Vsa poslovna področja ter Skupina Gorenje poskušajo svojo konkurenčnost ohranjati z razvojem inovativnih, oblikovno dovršenih, tehnično odličnih in okolju prijaznih izdelkov in storitev ter s tem povečati kakovost življenja svojih potrošnikov v okviru trženjskega koncepta »Vse za dom«.

Gorenje d.d.

Kakšne so odlike in veščine sodelavca, ki bi v vašem podjetju najbolj prosperiral?

Naše podjetje nudi veliko možnosti za razvoj kariere. Kariero lahko posameznik razvija na našem sedežu podjetja v Velenju, lahko pa tudi v naših poslovnih enotah v tujini. Ker znanje hitro zastara je pripravljenost in volja »učiti se« velikega pomena. Naš sodelavec naj bi bil pripravljen sprejemati nove izzive, inovativen ter pripaden podjetju. V svoji sredini želimo imeti takšne sodelavce, ki bi sprejemali kulturo Gorenja ter se poistovetili s cilji in vrednotami podjetja.

Kaj je po vaše največja konkurenčna prednost vašega podjetja na trgu delovne sile?

Smo veliko mednarodno priznano podjetje, ki deluje na različnih področjih. Imamo dobre inovativne izdelke in dobro prepoznavnost. Delujemo v vseh evropskih in nekaterih drugih državah ter se vztrajno še naprej širimo v tujino. V okviru našega poslovnega sistema lahko posameznik doseže izredno veliko. To pomeni, da lahko pridobi veliko izkušenj, s svojim znanjem in sposobnostmi pa lahko pripomore k dvigu dodane vrednosti. Smo mnenja, da je v sodobnem poslovnem svetu dodana vrednost v ljudeh.

Zakaj bi bilo vaše podjetje zanimivo za karierno usmerjenega posameznika? Kaj lahko nudite kakovostnim kadrom?

V Gorenju želimo sodelavce, ki so pripravljeni sprejeti izzive in odgovornost za uspešno poslovanje podjetja. Vse naše poslovne funkcije, ki so zaradi velikosti podjetja zelo strokovno dovršene nudijo posamezniku izjemne možnosti učenja in prenosa znanja. Karierno usmerjen posameznik bo znal iz teh izkušenj pridobiti kar se da največ zase, sam pa bo lahko k temu dodal nova znanja in s tem izboljšal sinergijske učinke. Ključnim kadrom nudimo velike možnosti izobraževanja tako iz njihove stroke kot iz poslovodnih področij. Nudimo jim stimulativno plačilo. Predvsem pa jim nudimo delo v izjemnem večtisoč članskem kolektivu, ki kljub težkim razmeram na trgu deluje uspešno.

Ali kot delodajalec spodbujate izobraževanje svojih zaposlenih in na kakšen način?

V znanju je moč. Gorenje je prejelo priznanje za »Učeče se podjetje«. Izjemno veliko sredstev namenimo izobraževanju zaposlenih. Iz leta v leto je več zaposlenih, ki so vključeni v izobraževanje s poudarkom na vodenju, kakovosti, spremembah tehnologij, jezikih itd. V Gorenju že vrsto let poteka poslovodna šola, ki ji pravimo »Managerska akademija«. V okviru akademije šolamo kadre, ki bodo prevzemali ključne vodstvene položaje. Na splošno lahko rečemo, da v Gorenju izobraževanje in s tem znanje, predstavlja osnovni pogoj za uspešno delovanje podjetja.

Katere metode uporablja vaš sektor za prepoznavanje in razvrščanje novih zaposlenih?

Sistem selekcije in razvoja kadrov je v Gorenju dobro razvit. V Gorenju se pri zaposlovanju novih kadrov poslužujemo naslednjih metod: selekcijski intervju, priporočila profesorjev in fakultet, ocenjevanje delovnih izkušenj ter psihološko testiranje. Za psihološko testiranje se odločamo predvsem kadar izbiramo kandidate za višje strokovno ali vodilno delovno mesto. Psihometrične teste uporabljamo, kot dodaten pripomoček, ki nam poda objektivnejšo oceno posameznikovih intelektualnih sposobnosti ter osebnostnih lastnostih. Zavedamo se, da ima vsako delo specifične značilnosti, ki določajo naravo zaželenih lastnosti zaposlenega. Pri odločanju o primernosti kandidata smo zato še posebej pozorni na usklajenost značilnosti delovnega mesta ter lastnosti posameznika, kajti le tako bo lahko zaposleni pri svojem delu uporabljal vse svoje sposobnosti ter delo opravljal uspešneje. Za vse zaposlene pa je ključni pokazatelj izkazana delovna uspešnost.

Kakšen profil kadrov boste potrebovali v obdobju naslednjih 5 let?

Sami smo nosilci naših razvojnih funkcij. Če želimo biti v ospredju moramo razvijati tehnološko in oblikovno inovativne izdelke. V bodočem obdobju bomo potrebovali strokovnjake s strojnega, elektrotehničnega in oblikovalskega področja. Ker dober izdelek ni dovolj pa bomo potrebovali tudi ustrezen kader z znanjem specifičnih jezikov za prodajo, za naše poslovne enote v tujini.


Izbrani delodajalci