Direktor oddelka Analitsko raziskovalni center (m/ž)

20.11.2020
Banka Slovenije
Ljubljana
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

SPLOŠNO O PODJETJU

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije 25. junija 1991.

Od 1. maja 2004, ko je Republika Slovenija postala članica Evropske unije, je Banka Slovenije del Evropskega sistema centralnih bank, od 1. januarja 2007, ko je Republika Slovenije uvedla evro, pa je Banka Slovenije del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike.

Banka Slovenije je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov in izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonsko določene naloge, med drugim nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava ter zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke, ki so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema.

VIZIJA IN CILJI

Vizija Banke Slovenije: V prihodnost usmerjena in proaktivna centralna banka s predanimi strokovnjaki z visokimi etičnimi standardi, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju denarne politike v smeri ohranitve cenovne stabilnosti ter skrbijo za nadzor bank z namenom zagotavljanja stabilnosti finančnega sistema.

Strategija Banke Slovenije je temeljni dokument Banke Slovenije o njenih ciljih, vrednotah in razvoju. Veljavna strategija kot pet strateških ciljev v obdobju 2015-2020 določa:

1. okrepljen nadzor bančnega in finančnega sistema,

2. poglobljeno poznavanje ključnih makroekonomskih izzivov ter pravočasno sprejemanje ukrepov, opozoril in predlogov,

3. prepoznavnejša vloga Banke Slovenije v Evrosistemu in EU,

4. uspešno ter učinkovito delovanje in poslovanje – s prožno organizacijo in z motiviranimi sodelavci,

5. večji ugled in zaupanje javnosti.

V Banki Slovenije razumemo, da so naši zaposleni ključni za izpolnitev naše vizije. To smo zapisali tudi v našo strategijo:

"Motivirani, mobilni in strokovno usposobljeni zaposleni so temelj nadaljnjega razvoja Banke Slovenije in doseganja zastavljenih strateških ciljev. Da bomo zagotovili povezanost, prožnost in usmerjenost zaposlenih k rezultatom, jim bo Banka Slovenije omogočila doseganje osebnih ciljev in osebni razvoj v skladu s poslovnimi cilji ustanove."

Za dosego tega strateškega cilja Banka Slovenije uporablja različne kadrovske pristope in orodja.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Banka Slovenije si v okviru opravljanja javnih pooblastil in nalog prizadeva za spoštovanje visokih standardov etičnega ravnanja zaposlenih, v skladu s skupnimi smernicami in vrednotami, ki se oblikujejo v okviru Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Zaposleni v Banki Slovenije opravljamo svoje naloge vestno in pošteno, neodvisno in nepristransko, gospodarno in strokovno, skladno z okviri splošne poklicne etike in poklicne etike posameznih poklicnih in strokovnih področij. Skrbimo za zaupnost podatkov in informacij. Medsebojne odnose gradimo po načelu spoštovanja sodelavcev in s primernim komuniciranjem.

V Banki Slovenije med drugim spremljamo organizacijsko klimo in na podlagi rezultatov sprejemamo ukrepe za izboljšave na področjih, kjer se pokažejo izzivi. Spremljanje organizacijske klime vpliva tako na zadovoljstvo pri delu kot tudi na uspešnost organizacije.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Eden izmed strateških ciljev Banke Slovenija je uspešno ter učinkovito delovanje in poslovanje – s prožno organizacijo in motiviranimi sodelavci. Zavedamo se, da so zaposleni z odgovornim odnosom do dela, odprto komunikacijo v predaji znanja med sodelavci ter pripadnostjo organizaciji ključ do uspešnega delovanja naše organizacije. Od novih sodelavcev pričakujemo predvsem strokovnost, odprtost za spremembe in proaktivnost. Naši zaposleni s strokovnostjo dosegajo zastavljene cilje ter na podlagi spoštljivega odnosa in medsebojnega zaupanja sledijo viziji Banke Slovenija.KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Poslujemo družbeno odgovorno, zato smo se leta 2015 odločili pristopiti k pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje. Po uspešni vpeljavi devetih sprejetih ukrepov (komuniciranje z zaposlenimi; komuniciranje z zunanjo javnostjo; raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine; izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine; otroški časovni bonus; načrtovanje letnega dopusta; tim Družini prijazno podjetje; možnost dela od doma; ponovno vključevanje po daljši bolniški), smo februarja 2019 prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje ter takoj pristopili k podaljšanju le-tega.

S tem smo se zavezali, da bomo uvedli še najmanj tri dodatne ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, ki morajo biti realizirani oz. vpeljani v prakso najkasneje do 20. februarja 2022. Novi ukrepi so povezani s prostovoljstvom zaposlenih, časovnim bonusom za socialno povezane osebe in aktivnostmi, vezanimi na starejše zaposlene v banki.

V Banki Slovenije promoviramo zdravje, zagotavljamo ustrezne delovne pogoje, prizadevamo si za dobre medsebojne odnose in dobro delovno vzdušje ter merimo organizacijsko klimo. Spodbujamo zdravo prehranjevanje zaposlenih skozi ozaveščanje zaposlenih ter zdravo ponudbo v interni restavraciji ter kavarni. Spodbujamo aktivno preživljanje prostega časa ter ohranjanje in izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, zato zaposlenim poleg organiziranih raznih športnih aktivnosti, omogočamo tudi uporabo lastne kolesarnice v bližini BS v centru Ljubljane.

Skrbimo pa tudi za razvoj naših zaposlenih in predvsem, da je glas naših zaposlenih slišan, zato izvajamo redne pogovore, kjer vodja in zaposlen določita individualne delovne in razvojne cilje ter jih nato preko interne aplikacije spremljata. Radi spodbujamo zaposlene, k čim boljšemu doseganju ciljev, ki so usklajeni s strategijo organizacije. Skrbimo za interna in eksterna izobraževanja, ki so namenjena pridobivanju tako strokovnih znanj, kot tudi različnih kompetenc. Omogočamo krajše ali daljše delovne izmenjave v drugih evropskih centralnih bankah. Imamo lastno učilnico in specialno knjižnico BS.

Nenazadnje pa smo bili za naša prizadevanja v zadnjih letih nagrajeni tudi z nazivom Ugledni delodajalec. Tudi v letu 2019 smo zasedli prvo mesto v panogi bančništva, na kar smo še posebej ponosni. 


Verjamemo, da kreativno in dinamično delovno okolje, timsko delo, spodbujanje ravnovesja med delom in zasebnim življenjem, fleksibilni delovni pogoji in spoštovanje med zaposlenimi, ustvarja in vzdržuje dobro organizacijsko klimo. Navedeno potrjujejo tudi podatki zadnjega merjenja klime (s pomočjo vprašalnika SiOK), iz katerega izhaja, da povprečna vrednost vseh klimatskih kategorij presega slovensko povprečje. 

NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Več o naših dejavnostih si lahko preberete na naši spletni strani: http://www.bsi.si/.

Vabljeni pa ste tudi k udeležbi na našem Izobraževalnem dnevu. Na Banki Slovenije enkrat mesečno, predvidoma zadnji četrtek v mesecu, poteka Izobraževalni dan. Namenjen je finančnemu opismenjevanju širše javnosti.

Delo na področju Informacijske tehnologije m/ž

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije ter je del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike. Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov, izdaja evrogotovino. Opravlja še druge zakonske naloge, kot so nadzor bank, sodelovanje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravljanje Centralnega kreditnega registra, skrb za varnost depozitov in reševanje bank, skrb za oskrbo območja RS z gotovino, vodenje računov in opravljanje plačilnega prometa za državne organe, banke in osebe javnega prava. Je delovno okolje za pridobivanje edinstvenih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

V oddelku Analitsko raziskovalni center skrbimo za spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v EMU in v pomembnejših partnericah Slovenije, zagotavljamo analitična orodja in modele za napovedovanje, izvajanje analiz in raziskav, pomembnih za potrebe denarne politike in izpolnjevanje drugih strateških ciljev in nalog BS ter pripravljamo stališča BS s področja ekonomskih politik. V skladu s politiko BS o izsledkih analiz in raziskav seznanjamo strokovno in širšo javnost.

  


Razpisujemo delovno mesto:

DIREKTOR ODDELKA
ANALITSKO RAZISKOVALNI CENTER (M/Ž)


Delo obsega:

 • organiziranje in vodenje oddelka, ki zajema naslednja področja:
  • spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v EMU in v mednarodnem okolju,
  • projekcije gospodarskih gibanj,
  • razvoj, dopolnjevanje in ažuriranje podatkovnih baz,
  • sodelovanje v odborih in delovnih skupinah ECB/ESCB,
  • priprava mnenj in stališč s področja denarne in drugih ekonomskih politik,
  • raziskovalne aktivnosti,
  • razvoj in vzdrževanje ekonometričnih orodij,
  • pripravljanje rednih publikacij o denarni politiki,
  • zagotavljanje sekretarskih storitev v okviru sodelovanja z ECB/ESCB,
 • povezovanje dela in poročanje o delu oddelka ožjemu vodstvu ter sodelovanje z ostalimi oddelki v BS,
 • sodelovanje z domačimi in  mednarodnimi institucijami,
 • izdelava smernic za strateški razvoj dela oddelka in spremljanje izvajanja,
 • skrb za usposabljanje in razvoj zaposlenih, zagotavljanje in izvajanje ustreznega informiranja ter ocenjevanje uspešnosti delavcev v oddelku,
 • dajanje pobud in sodelovanje pri izdelavi osnutkov, sprememb in dopolnitev predpisov in navodil s področja dela oddelka oz. BS kot celote.

Pričakujemo:

 • najmanj sedmo raven izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri (prejšnja univerzitetna izobrazba/druga bolonjska stopnja),
 • najmanj pet let vodstvenih izkušenj na raziskovalnem, bančnem, finančnem ali drugem ustreznem področju,
 • dobro poznavanje področja denarne politike, finančne stabilnosti in makrobonitetne politike,
 • aktivno znanje angleškega jezika, zaželeno znanje še enega tujega jezika,
 • organizacijske sposobnosti,
 • dokumentirano raziskovalno delo na področju denarne in drugih politik v pristojnosti BS/ECB (predavanja, objave …),
 • samoiniciativnost, komunikativnost in odprtost za kooperativni dialog,
 • jasno in argumentirano predstavljanje svojih mnenj in sposobnost učinkovitega delegiranja delovnih nalog sodelavcem,
 • strateško taktične kompetence in druga managersko vodstvena znanja za vodenje ekipe visoko strokovnih sodelavcev,
 • evropska naravnanost, zaželene so izkušnje z delom v multikulturnem okolju.

Nudimo:

 • kreativno delo ter možnost osebnega in profesionalnega razvoja,
 • možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja,
 • delo v mednarodnem okolju,
 • delo v stabilnem, uglednem in družini prijaznem podjetju.   

V programu dela predstavite vaš pogled na trenutne izzive področja raziskav gospodarskih gibanj oz. kako vidite prihodnji razvoj oddelka (do 5 strani).

Kandidati, ki bodo tekom izvedbe selekcijskega postopka prepoznani kot primerni, bodo lahko povabljeni tudi na preizkus znanja in sposobnosti. Za opravljanje dela na razpisanem delovnem mestu se od izbranega kandidata zahteva potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo, da ni vložena pravnomočna obtožnica. Za navedeno delovno mesto je predvideno tudi varnostno preverjanje.

Po končanem izbirnem postopku bo Svet Banke Slovenije imenoval direktorja oddelka za obdobje štirih let s šestmesečnim poskusnim delom.

Vaše prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom dela sprejemamo preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si/razpisi/kadrovski-razpisi do vključno 11. 12. 2020.

Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonski številki: +386 1 47 19 511 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije in je del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike. Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov, izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonske naloge, kot so nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava. Je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

V oddelku Analitsko raziskovalni center skrbimo za spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v EMU in v pomembnejših partnericah Slovenije, zagotavljamo analitična orodja in modele za napovedovanje, izvajanje analiz in raziskav, pomembnih za potrebe denarne politike in izpolnjevanje drugih strateških ciljev in nalog BS ter pripravljamo stališča BS s področja ekonomskih politik. V skladu s politiko BS o izsledkih analiz in raziskav seznanjamo strokovno in širšo javnost.

Razpisujemo delovno mesto:

DIREKTOR ODDELKA
ANALITSKO RAZISKOVALNI CENTER (M/Ž)

Delo obsega:

• organiziranje in vodenje oddelka, ki zajema naslednja področja:
o spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v EMU in v mednarodnem okolju,
o projekcije gospodarskih gibanj,
o razvoj, dopolnjevanje in ažuriranje podatkovnih baz,
o sodelovanje v odborih in delovnih skupinah ECB/ESCB,
o priprava mnenj in stališč s področja denarne in drugih ekonomskih politik,
o raziskovalne aktivnosti,
o razvoj in vzdrževanje ekonometričnih orodij,
o pripravljanje rednih publikacij o denarni politiki,
o zagotavljanje sekretarskih storitev v okviru sodelovanja z ECB/ESCB,
• povezovanje dela in poročanje o delu oddelka ožjemu vodstvu ter sodelovanje z ostalimi oddelki v BS,
• sodelovanje z domačimi in mednarodnimi institucijami,
• izdelava smernic za strateški razvoj dela oddelka in spremljanje izvajanja,
• skrb za usposabljanje in razvoj zaposlenih, zagotavljanje in izvajanje ustreznega informiranja ter ocenjevanje uspešnosti delavcev v oddelku,
• dajanje pobud in sodelovanje pri izdelavi osnutkov, sprememb in dopolnitev predpisov in navodil s področja dela oddelka oz. BS kot celote.

Kaj pričakujemo

• najmanj sedmo raven izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri (prejšnja univerzitetna izobrazba/druga bolonjska stopnja),
• najmanj pet let vodstvenih izkušenj na raziskovalnem, bančnem, finančnem ali drugem ustreznem področju,
• dobro poznavanje področja denarne politike, finančne stabilnosti in makrobonitetne politike,
• aktivno znanje angleškega jezika, zaželeno znanje še enega tujega jezika,
• organizacijske sposobnosti,
• dokumentirano raziskovalno delo na področju denarne in drugih politik v pristojnosti BS/ECB (predavanja, objave …),
• samoiniciativnost, komunikativnost in odprtost za kooperativni dialog,
• jasno in argumentirano predstavljanje svojih mnenj in sposobnost učinkovitega delegiranja delovnih nalog sodelavcem,
• strateško taktične kompetence in druga managersko vodstvena znanja za vodenje ekipe visoko strokovnih sodelavcev,
• evropska naravnanost, zaželene so izkušnje z delom v multikulturnem okolju.

Kaj nudimo

• kreativno delo ter možnost osebnega in profesionalnega razvoja,
• možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja,
• delo v mednarodnem okolju,
• delo v stabilnem, uglednem in družini prijaznem podjetju.

V programu dela predstavite vaš pogled na trenutne izzive področja raziskav gospodarskih gibanj oz. kako vidite prihodnji razvoj oddelka (do 5 strani).

Kandidati, ki bodo tekom izvedbe selekcijskega postopka prepoznani kot primerni, bodo lahko povabljeni tudi na preizkus znanja in sposobnosti. Za opravljanje dela na razpisanem delovnem mestu se od izbranega kandidata zahteva potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo, da ni vložena pravnomočna obtožnica. Za navedeno delovno mesto je predvideno tudi varnostno preverjanje.

Po končanem izbirnem postopku bo Svet Banke Slovenije imenoval direktorja oddelka za obdobje štirih let s šestmesečnim poskusnim delom.

Vaše prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom dela sprejemamo preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije //www.bsi.si/razpisi/kadrovski-razpisi do vključno 11. 12. 2020.

Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonski številki: +386 1 47 19 511 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Izberi področje dela