Direktor službe

27.3.2024
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Ljubljana
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Ustavno sodišče Republike Slovenije
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Beethovnova ulica 10
1000 Ljubljana


Dejavnost:
Pravne storitve

Število zaposlenih:
50 do 99 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Spletna stran:

Svetovalec v tehničnem oddelku

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 195/20 – v nadaljevanju ZJU), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto

DIREKTOR SLUŽBE

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I.     Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta Direktor službe:

 • univerzitetna izobrazba ali prvostopenjska univerzitetna (UN) izobrazba in strokovni magisterij pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
 • deset let delovnih izkušenj pri vodenju in organiziranju finančnih, materialnih in kadrovskih zadev,
 • višja raven znanja svetovnega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalnikom.

Višja raven znanja svetovnega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in pisno tvorjenje slogovno primernih besedil (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C1).

II. Direktor službe opravlja naslednje naloge:

 • vodenje in organiziranje dela Službe za splošne in finančne zadeve (v nadaljevanju SSFZ), skrb za njen razvoj in sodelovanje pri projektih uvajanja novih metod dela in tehnologij v delo te službe,
 • po pooblastilu generalnega sekretarja naloge odredbodajalca v finančno-računovodskih zadevah,
 • skrb za pravilno in nemoteno materialno in finančno poslovanje Ustavnega sodišča,
 • organiziranje priprave predloga finančnega načrta in zaključnega računa finančnega načrta Ustavnega sodišča,
 • usklajevanje in nadzor nad vodenjem postopkov javnih naročil,
 • priprava navodil in usklajevanje dela pri pripravi osnutkov aktov Ustavnega sodišča, ki urejajo finančne, kadrovske in organizacijske zadeve,
 • skrb za pravilno izvedbo javnih natečajev in razpisov ter drugih postopkov za sklenitev delovnih razmerij,
 • organiziranje in nadzor fizičnega in tehničnega varovanja sedeža Ustavnega sodišča,
 • organiziranje in skrb za izvedbo protokolarnih dogodkov,
 • druge naloge, ki jih določajo splošni akti Ustavnega sodišča,
 • druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predsednika Ustavnega sodišča ali generalnega sekretarja.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv:

 • da je državljan Republike Slovenije,
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • da obvlada visoko raven znanja slovenskega jezika. 

Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, zahtevano znanje slovenskega jezika dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C2).

Naloge direktorja službe se izvajajo v enem nazivu sodelavec za kadrovske zadeve (59. plačni razred – 4.475,88 EUR).

IV.    Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V.    1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:

 • fotokopijo diplome, 
 • fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če je morebiti opravljen),
 • fotokopijo dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah na kadrovskem področju (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda območna enota ZPIZ in dokazilo, iz katerega sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe, npr. fotokopija pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno obdobje zaposlitve, naziv delovnega mesta, naloge ter stopnja izobrazbe, s priloženo zadnjo stranjo pogodbe, iz katere so razvidni podpisi in žig), 
 • fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma fotokopijo posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika, 
 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
 • potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
 • fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
 • življenjepis (do dve strani), v katerem se poleg formalne izobrazbe opišejo pridobljene delovne izkušnje na kadrovskem področju ter druga pridobljena znanja in veščine.

2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj, objavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, vložijo do 26. 4. 2024. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj na podlagi petega odstavka 60. člena ZJU v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in o merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev (št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006, Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008 in Su-V-25/08-18 z dne 19. 12. 2022), ki je objavljen v objavi besedila tega javnega natečaja na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v natečajnem postopku kandidatov ne pozove k dopolnitvi nepopolnih vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave. Ustavno sodišče ne upošteva dopolnitve vloge, ki je vložena po izteku roka, določenega za zbiranje prijav, razen, če iz opravičljivih razlogov ni mogla biti pravočasno vložena in je vložena v petih (5) dneh po poteku tega roka.

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na priloženem obrazcu vloga – Direktor službe na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo "ne odpiraj javni natečaj – Direktor službe". 

VI.     Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, in/ali na podlagi psihološkega testiranja kandidata.

VII.       Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na javni natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan in vročen sklep. 

VIII.     Z izbranim kandidatom bomo po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu in po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

IX.    1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10:00 do 14:00 na tel. 01/477-64-10 ali elektronski naslov: finance@us-rs.si (Metka Štimec Janeš)

2. Sestavni del tega besedila je tabela »Informacije kandidatom, prijavljenim na javni natečaj«, ki je v prilogi te objave.

3. Ta javni natečaj se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, na zaposlitvenem portalu Moje delo.com in na spletni strani Ustavnega sodišča
Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 195/20 – v nadaljevanju ZJU), objavlja javni natečaj za naslednje uradniško delovno mesto


DIREKTOR SLUŽBE


Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta Direktor službe:

- univerzitetna izobrazba ali prvostopenjska univerzitetna (UN) izobrazba in strokovni magisterij pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
- deset let delovnih izkušenj pri vodenju in organiziranju finančnih, materialnih in kadrovskih zadev,
- višja raven znanja svetovnega jezika,
- usposobljenost za delo z računalnikom.

Višja raven znanja svetovnega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in pisno tvorjenje slogovno primernih besedil (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C1).

II. Direktor službe opravlja naslednje naloge:

- vodenje in organiziranje dela Službe za splošne in finančne zadeve (v nadaljevanju SSFZ), skrb za njen razvoj in sodelovanje pri projektih uvajanja novih metod dela in tehnologij v delo te službe,
- po pooblastilu generalnega sekretarja naloge odredbodajalca v finančno-računovodskih zadevah,
- skrb za pravilno in nemoteno materialno in finančno poslovanje Ustavnega sodišča,
- organiziranje priprave predloga finančnega načrta in zaključnega računa finančnega načrta Ustavnega sodišča,
- usklajevanje in nadzor nad vodenjem postopkov javnih naročil,
- priprava navodil in usklajevanje dela pri pripravi osnutkov aktov Ustavnega sodišča, ki urejajo finančne, kadrovske in organizacijske zadeve,
- skrb za pravilno izvedbo javnih natečajev in razpisov ter drugih postopkov za sklenitev delovnih razmerij,
- organiziranje in nadzor fizičnega in tehničnega varovanja sedeža Ustavnega sodišča,
- organiziranje in skrb za izvedbo protokolarnih dogodkov,
- druge naloge, ki jih določajo splošni akti Ustavnega sodišča,
- druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predsednika Ustavnega sodišča ali generalnega sekretarja.

Kaj pričakujemo

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv:
- da je državljan Republike Slovenije,
- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
- da obvlada visoko raven znanja slovenskega jezika.

Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, zahtevano znanje slovenskega jezika dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C2).

IV. Naloge direktorja službe se opravljajo v enem nazivu, ki je enak poimenovanju delovnega mesta
(59. plačni razred – 4.475,88 EUR).

V. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

VI. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
- fotokopijo diplome,
- fotokopijo dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda območna enota ZPIZ in dokazilo, iz katerega sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe, npr. fotokopija pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno obdobje zaposlitve, naziv delovnega mesta, naloge ter stopnja izobrazbe, s priloženo zadnjo stranjo pogodbe, iz katere so razvidni podpisi in žig).
- fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma fotokopijo posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
- potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
- potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
- fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
- življenjepis (do dve strani), v katerem se poleg formalne izobrazbe opišejo pridobljene delovne izkušnje ter druga pridobljena znanja in veščine.

Kaj nudimo

2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj objavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje vložijo do 26. 4. 2024. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj na podlagi petega odstavka 60. člena ZJU v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in o merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev (št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006, št. Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008 in št. Su-V-25/08-18 z dne 19. 12. 2022), ki je objavljen v objavi besedila tega javnega natečaja na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v natečajnem postopku kandidatov ne pozove k dopolnitvi nepopolnih vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave. Ustavno sodišče ne upošteva dopolnitve vloge, ki je vložena po izteku roka, določenega za zbiranje prijav, razen, če iz opravičljivih razlogov ni mogla biti pravočasno vložena in je vložena v petih (5) dneh po poteku tega roka.

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na priloženem obrazcu vloga-Direktor službe na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo "ne odpiraj javni natečaj – Direktor službe".

VII. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati.

VIII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na javni natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan in vročen sklep.

IX. Z izbranim kandidatom bomo po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu in po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

X. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10:00 do 14:00 na elektronski naslov finance@us-rs.si (Metka Štimec Janeš).

2. Sestavni del tega besedila je tabela »Informacije kandidatom, prijavljenim na javni natečaj«, ki je v prilogi te objave.

3. Ta javni natečaj se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Beethovnova ulica 10
1000 Ljubljana
http://www.us-rs.si/

Dejavnost:
Pravne storitve
Število zaposlenih:
50 do 99 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela