IT Manager / Vodja informatike (m/ž)

5.7.2024
Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.
Ajdovščina
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.
PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS d.o.o.
Vipavska cesta 2
5270 Ajdovščina


Dejavnost:
Letalstvo

Število zaposlenih:
150 do 199 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Vodja informatike

Vodja informatike (m/ž) bo odgovoren/odgovorna za nemoteno delovanje informacijskega sistema, vključno z upravljanjem in spremljanjem strežniške, mrežne in uporabniške infrastrukture. Skrbi za vzdrževanje in posodabljanje programske opreme ter varnostnih protokolov. Sodeluje pri načrtovanju in izvajanju IT projektov ter koordinira delo znotraj ekipe. Podpira uporabnike pri reševanju tehničnih težav in izvaja usposabljanja na področju informacijske tehnologije.

Vaše glavno področje delovanja?

 • vodenje organizacijske enote, vodenje timov oziroma projektov, sodelovanje v timih oziroma projektih ter načrtovanje in koordiniranje dela zaposlenih v enoti in usklajevanje med enotami
 • načrtovanje strategije razvoja službe za informatiko, izdelovanje letnih poslovnih načrtov službe za informatiko, pripravljanje poročil in analiz s strokovnega področja, izvajanje opravil informacijske podpore za potrebe podjetja, pripravljanje razvojnih projektov s področja informatike
 • organiziranje in izvajanje usposabljanj uporabnikov in skrbnikov informacijskega sistema ter izvajanje skrbništva nad sklenjenimi pogodbami in zagotavljanje izvedbo programa dela znotraj dogovorjenih stroškov
 • soodločanje pri izboru dobaviteljev računalniške opreme in programskih rešitev, spremljanje in analiziranje trendov razvoja na področju informacijskih tehnologij in sistemov
 • zagotavljanje obvladovanja tveganj z vidika izvajanja informacijske podpore, organiziranje izvajanja računalniških obdelav ter organiziranje pomoči uporabnikom pri uporabi programskih rešitev in orodij
 • organiziranje vzdrževanj računalniške opreme in omrežja, organiziranje interventnega vzdrževanja informacijskega sistema ter poročanje o opravljenem delu, izdelovanje poročil za notranje in zunanje deležnike
 • izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili
 • sodelovanje in podpora ostalim oddelkom ter druga dela in naloge po navodilih nadrejenega, ki spadajo v delokrog delovnega mesta

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

 • Najmanj VI stopnja izobrazbe smeri računalništvo in informatika
 • Najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju informacijske tehnologije
 • Zaželjene izkušnje z vodenjem in mentoriranjem
 • Tekoče znanje angleškega jezika (govorno in pisno).
 • poznavanje strežniških sistemov in virtualizacije
 • poznavanje operacijskih sistemov in zagotavljanja tehnične pomoči v skupini
 • poznavanje podatkovnih baz
 • poznavanje vpeljave PDM/PLM projektov
 • poznavanje vpeljave CRM projektov
 • poznavanje spletnih tehnologij in pristopov razvoja le-teh
 • poznavanje arhitekturnih rešitev postavitve in vzdrževanja mrežne opreme, orodij za nadzor naprav
 • poznavanje dobrih praks na področju kibernetske varnosti
 • poznavanje ERP okolja in integracij z ostalimi aplikacijami
 • izkušnje z delom na enterprise projektih
 • poznavanje varnostnih in skladnostnih standardov na IT področju
 • Izkušnje z vodenjem in motiviranjem timov
 • Odlične komunikacijske in medosebne veščine na nivoju podjetja in korporacije
 • Sposobnost strateškega razmišljanja in odločanja na nivoju oddelka
 • Priprava kratkoročnih in srednjeročnih planov za vpeljavo novih tehnologij in konsolidacije IT storitev, vključno s podporo pri pripravi finančnega plana
 • Skrb za dobre odnose z dobavitelji in poslovnimi partnerji
 • Motivacija interne ekipe

Kaj ponujamo?

 • Zaposlitev za polni delovni čas z ocenjevalnim obdobjem.
 • Prilagodljiv delovni čas.
 • Delo v ustvarjalnem in ambicioznem mednarodnem podjetju.
 • Dostop do edinstvenega znanja, letalskih informacij in strokovnih virov za usposabljanje.
 • Odlična ekipa kolegov in priložnost za delo v inovativnem okolju.
 • Sredstva za strokovno usposabljanje (interna in eksterna).
 • Možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Lokacija: Ajdovščina, Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.
Portal za prijavo? https://textron.taleo.net/careersection/textron/jobdetail.ftl?job=325674.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Location: Ajdovščina, Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.


IT Manager will be responsible for the smooth operation of the information system, including managing and monitoring server, network, and user infrastructure. They are responsible for maintaining and updating software and security protocols. Additionally, they collaborate on planning and implementing IT projects while coordinating work within the team. They also support users in resolving technical issues and conduct training in the field of information technology.


What will your main scope be?


•    Leading an organizational unit, managing teams or projects, participating in teams or projects, and planning and coordinating the work of employees within the unit, as well as harmonizing between units.
•    Planning the development strategy for the IT department, creating annual business plans for the IT department, preparing reports and analyses in the field, and performing information support tasks for the company, including preparing development projects related to IT.
•    Organizing and conducting training for users and administrators of the information system, as well as performing custodial duties related to contracts and ensuring the execution of work within agreed costs.
•    Participating in decision-making regarding the selection of computer equipment and software vendors, monitoring and analyzing trends in IT development and systems.
•    Ensuring risk management related to information support, organizing computer processing, and providing assistance to users in using software solutions and tools.
•    Organizing maintenance of computer equipment and networks, organizing emergency maintenance of the information system, and reporting on completed work, including creating reports for internal and external stakeholders.
•    Carrying out other tasks in accordance with qualifications and instructions.
•    Collaborating with and supporting other departments, as well as performing other duties as instructed by superiors within the scope of the position.


What do we expect from the candidate?


•    At least a Bachelor’s degree in computer science and informatics.
•    Minimum of 3 years of work experience in the field of information technology.
•    Desirable experience in leadership and mentoring.
•    Fluent spoken and written English.
•    Knowledge of server systems and virtualization.
•    Familiarity with operating systems and providing technical assistance within a group.
•    Knowledge of databases.
•    Experience with implementing PDM/PLM projects.
•    Experience with implementing CRM projects.
•    Familiarity with web technologies and development approaches.
•    Knowledge of architectural solutions for setting up and maintaining network equipment, device monitoring tools.
•    Familiarity with best practices in cybersecurity.
•    Knowledge of ERP environments and integrations with other applications.
•    Experience working on enterprise projects.
•    Knowledge of security and compliance standards in the IT field.
•    Experience in team leadership and motivation.
•    Excellent communication and interpersonal skills at the company and corporate level.
•    Ability for strategic thinking and decision-making at the department level.
•    Preparation of short-term and medium-term plans for introducing new technologies and consolidating IT services, including support in preparing financial plans.
•    Maintaining good relationships with suppliers and business partners.
•    Motivating the internal team.


What do we offer?


•    Full-time employment with an evaluation period.
•    Flexible working hours.
•    Work in a creative and ambitious international company.
•    Access to unique knowledge, aviation information and expert training resources.
•    A great team of colleagues and the opportunity to work in an innovative environment.
•    Funding for professional training (internal and external).
•    Opportunity for personal and professional development.


____________________________________________________Vodja informatike (m/ž)  bo odgovoren/odgovorna za nemoteno delovanje informacijskega sistema, vključno z upravljanjem in spremljanjem strežniške, mrežne in uporabniške infrastrukture. Skrbi za vzdrževanje in posodabljanje programske opreme ter varnostnih protokolov. Sodeluje pri načrtovanju in izvajanju IT projektov ter koordinira delo znotraj ekipe. Podpira uporabnike pri reševanju tehničnih težav in izvaja usposabljanja na področju informacijske tehnologije.


Vaše glavno področje delovanja?


•    vodenje organizacijske enote, vodenje timov oziroma projektov, sodelovanje v timih oziroma projektih ter
načrtovanje in koordiniranje dela zaposlenih v enoti in usklajevanje med enotami
•    načrtovanje strategije razvoja službe za informatiko, izdelovanje letnih poslovnih načrtov službe za informatiko, pripravljanje poročil in analiz s strokovnega področja, izvajanje opravil informacijske podpore za potrebe podjetja,
pripravljanje razvojnih projektov s področja informatike
•    organiziranje in izvajanje usposabljanj uporabnikov in skrbnikov informacijskega sistema ter izvajanje skrbništva
nad sklenjenimi pogodbami in zagotavljanje izvedbo programa dela znotraj dogovorjenih stroškov
•    soodločanje pri izboru dobaviteljev računalniške opreme in programskih rešitev, spremljanje in analiziranje trendov
razvoja na področju informacijskih tehnologij in sistemov
•    zagotavljanje obvladovanja tveganj z vidika izvajanja informacijske podpore, organiziranje izvajanja računalniških
obdelav ter organiziranje pomoči uporabnikom pri uporabi programskih rešitev in orodij
•    organiziranje vzdrževanj računalniške opreme in omrežja, organiziranje interventnega vzdrževanja informacijskega
sistema ter poročanje o opravljenem delu, izdelovanje poročil za notranje in zunanje deležnike
•    izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili
•    sodelovanje in podpora ostalim oddelkom ter druga dela in naloge po navodilih nadrejenega, ki spadajo v delokrog
•    delovnega mesta


Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?


•    Najmanj VI stopnja izobrazbe smeri računalništvo in informatika
•    Najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju informacijske tehnologije
•    Zaželjene izkušnje z vodenjem in mentoriranjem
•    Tekoče znanje angleškega jezika (govorno in pisno).
•    poznavanje strežniških sistemov in virtualizacije
•    poznavanje operacijskih sistemov in zagotavljanja tehnične pomoči v skupini
•    poznavanje podatkovnih baz
•    poznavanje vpeljave PDM/PLM projektov
•    poznavanje vpeljave CRM projektov
•    poznavanje spletnih tehnologij in pristopov razvoja le-teh
•    poznavanje arhitekturnih rešitev postavitve in vzdrževanja mrežne opreme, orodij za nadzor naprav
•    poznavanje dobrih praks na področju kibernetske varnosti
•    poznavanje ERP okolja in integracij z ostalimi aplikacijami
•    izkušnje z delom na enterprise projektih
•    poznavanje varnostnih in skladnostnih standardov na IT področju
•    Izkušnje z vodenjem in motiviranjem timov
•    Odlične komunikacijske in medosebne veščine na nivoju podjetja in korporacije
•    Sposobnost strateškega razmišljanja in odločanja na nivoju oddelka
•    Priprava kratkoročnih in srednjeročnih planov za vpeljavo novih tehnologij in konsolidacije IT storitev, vključno s podporo pri pripravi finančnega plana
•    Skrb za dobre odnose z dobavitelji in poslovnimi partnerji
•    Motivacija interne ekipe


Kaj ponujamo?


•    Zaposlitev za polni delovni čas z ocenjevalnim obdobjem.
•    Prilagodljiv delovni čas.
•    Delo v ustvarjalnem in ambicioznem mednarodnem podjetju.
•    Dostop do edinstvenega znanja, letalskih informacij in strokovnih virov za usposabljanje.
•    Odlična ekipa kolegov in priložnost za delo v inovativnem okolju.
•    Sredstva za strokovno usposabljanje (interna in eksterna).
•    Možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Kaj pričakujemo

Kaj nudimo

PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS d.o.o.
Vipavska cesta 2
5270 Ajdovščina

Dejavnost:
Letalstvo
Število zaposlenih:
150 do 199 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela