Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

 Izbrani delodajalec

Danfoss Trata d.o.o.
Danfoss Trata d.o.o.
Jožeta Jame 16
1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:
Mojca Kokalj
Telefon:
01/ 5820 441
Spletna stran:
http://trata.danfoss.si/

Zaposlovanje v podjetju Danfoss Trata d.o.o.

Planirano število novih zaposlenih v 2014

Glede na področje dela
Področje dela Število sodelavcev
Kakovost in tehnologija 2
Vitka proizvodnja in vzdrževanje 1
Produktno vodenje 2
Strateška nabava & SCM 2
R&D in laboratorij 2


Kaj pričakujemo od novih sodelavcev

V Danfoss Trati smo zaposleni visoko zavzeti in motivirani za delo. V delo vlagamo dodaten trud in s pozitivno naravnanostjo navdušujemo ostale. Visoko zavzetost in motiviranost pričakujemo tudi od novih sodelavcev, ne glede na to, za katero delovno mesto gre. 

Želimo si novih sodelavcev, ki so vztrajni in osredotočeni na timske rezultate, usmerjeni k ljudem in imajo dobre komunikacijske sposobnosti, sposobnosti mreženja ter sodelovanja in so poslovno usmerjeni.    

Nagrajevanje in ocenjevanje zaposlenih

Vsa delovna mesta so sistemizirana, osnovne plače so določene. Skupaj z zaposlenimi oblikujemo ključne cilje podjetja, oddelkov in vsakega posameznika. Z rednim spremljanjem uresničevanja teh ciljev ugotavljamo uspešnost in učinkovitost vsakega posameznega zaposlenega. Od tega pa so odvisne tudi nagrade za zaposlene, ki jih izplačujemo za doseganje dogovorjenih kompetenc ali ciljev, kot so na primer produktivnost, dobave, dobiček. Osnovno plačo lahko tako na letni osnovi povečamo tudi za več kot enkrat. 

Poleg finančnih nagrad pa poznamo celo vrsto bonitet, ki jih zagotavljamo našim zaposlenim. Spodbujamo zagotavljanje ravnovesja med službo in zasebnim življenjem, zato omogočamo delo od doma. Zaposlene dodatno motiviramo z nematerialnimi nagradami, kot so različni športni dnevi, piknik, novoletna zabava in ostala športno-kulturna druženja.

Odgovornost do zaposlenih

Zaposleni v našem podjetju spoznajo najnovejše tehnologije in prispevajo k nadaljnjemu inovativnemu razvoju podjetja. Nudimo dinamično mednarodno okolje s široko paleto izzivov in z odličnimi možnostmi za osebni ter strokovni razvoj. Spodbujamo usposabljanje na delovnem mestu, ki se začne z uvajalnim programom, nadaljuje pa skozi redno delo in stalne izboljšave. Razvojne poti zaposlenih so definirane med razvojnimi pogovori.

Zaposleni večkrat delimo dobre prakse z drugimi slovenskimi in tujimi sodelavci. Z gostovanji in odzivi na tovrstna vabila uresničujemo še eno naše poslanstvo prispevanja k širšemu družbenemu razvoju.    

Izobraževanje in usposabljanje   

Mednarodno okolje nam ponuja stalne priložnosti za učenje, kar je temelj strokovne rasti zaposlenih. Hkrati se vsak naš sodelavec (tako redno zaposleni, kot najeti in študentje) v povprečju dodatno usposablja več kot 17 ur letno. Skrbimo za stalen razvoj zaposlenih in še naprej spodbujamo interni prenos znanj,

Poleg sistema internih izobraževanj in usposabljanj izvajamo tudi uvajalna usposabljanja novozaposlenih. Za te pripravimo uvajalna usposabljanja iz različnih področij, ki se jih udeležijo v prvih nekaj tednih po dogovoru z neposredno nadrejenim.

Ugodnosti za delojemalce

  • Možnost nadaljnega šolanja: DA
  • Možnost opravljanja študentske prakse: DA

Druge ugodnosti:

Vpetost v mednarodno poslovanje omogoča ambicioznim kadrom nadaljnjo strokovno in osebno rast skozi globalne projekte.

Poišite nas tudi na Facebooku

O podjetju Danfoss Trata d.o.o.

Glavne dejavnosti podjetja:

V Danfoss Trati razvijamo in proizvajamo izdelke za regulacijo prenosa toplote v sistemu daljinskega ogrevanja in hlajenja, ki je daleč najučinkovitejši način oskrbe zgradb z ogrevanjem in hlajenjem v mestih.

Preko 5.700 različnih tipov izdelkov skrbi za to, da je sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja še zanesljivejši, učinkovitejši in dostopnejši. Z njihovo uporabo občutno prihranimo pri energiji, zmanjšamo svoje stroške in prispevamo k varovanju okolja.

Danfoss Trata ponuja celovito paleto Danfossovih izdelkov na slovenskem trgu in deloma v regiji in ima na področju regulacije daljinskega ogrevanja in hlajenja največji tržni delež ter spada med vodilna podjetja na svetu.

Odlikuje nas enkratna kombinacija poznavanja prenosa toplote in regulacije sistemov, širok prodajni program in izjemno znanje o aplikacijah, kjer se uporabljajo naši izdelki. Vse to nam omogoča, da razvijamo izdelke, ki postavljajo prihodnje smernice v industriji in presegamo pričakovanja naših kupcev.

Splošno o podjetju:

Danfoss Trata je poslovni in tehnološki center za rešitve na področju regulacije prenosa toplote v ogrevalnih in hladilnih sistemih.

Naši izdelki zagotavljajo učinkovito rabo energije in pripomorejo k zniževanju emisij CO₂.

Od leta 1995 smo del mednarodne skupine Danfoss s sedežem na Danskem.

Naša vizija in cilji

Danfoss Trata je vrhunski poslovni in tehnološki center za področje prenosa toplote in regulacije daljinskega ogrevanja ter hlajenja, z zaposlenimi, ki svoje znanje zavzeto širijo in soustvarjajo trajnostni razvoj Danfossa.

Glavne dejavnosti podjetja:

Skupine izdelkov, ki jih razvijamo in proizvajamo v Danfoss Trati:

regulatorji tlaka in pretoka brez pomožne energije, elektromotorni regulacijski ventili,

regulatorji temperature brez pomožne energije,

balansirni ventili in

prenosniki toplote.

 

Organizacijska kultura in klima

V Danfoss Trati že vrsto let stremimo k nenehni krepitvi poslovne uspešnosti, poslovne odličnosti in konkurenčnosti na trgu. Naše strategije in cilji stremijo k zadovoljstvu kupcev, zaposlenih, lastnikov in naših dobaviteljev. Skrbimo za stalen razvoj zaposlenih in še naprej spodbujamo interni prenos znanj, ki smo ga nadgradili z merjenjem učinkovitosti. 

Ena izmed ključnih nalog je tudi ustrezno in pravočasno obveščanje vseh deležnikov o dogodkih in skrb za dolgoročne odnose z njimi. Danfoss Trata nudi zdravo, varno in urejeno delovno okolje. Zavezani smo tudi svoji okoljski politiki.

Statistika

  • Število sodelavcev: 392
  • Velikost podjetja: veliko
  • Prihodki 2014: 91 mio €
  • Delovno okolje: globalno
  • Pričakovani prihodki 2015: 100 mio €
  • Dobiček 2014: 13 mio €


Struktura zaposlenih

Stopnja izobrazbe 2013 2014 Povprečna neto plača
VII in več134154-
VI3335-
V8182-

Poišite nas tudi na Facebooku

Produkti in storitve Danfoss Trata d.o.o.

Pred nami so številne nove razvojne priložnosti. Delujemo v segmentu, ki je povezan z učinkovito rabo energije in zmanjšanjem toplogrednih plinov. Na pomembnejših trgih imamo dobre pozicije, naša priložnost pa so predvsem projekti obnov in razširitev sistemov daljinskega ogrevanja in gradnja novih sistemov na biomaso.

Danfoss Trata ima največji tržni delež v regulaciji daljinskega ogrevanja. Imamo edinstveno kombinacijo znanja na področju toplotnih podpostaj, regulatorjev in prenosnikov toplote, širok prodajni program regulatorjev in izjemne izkušnje na področju uporabe naših izdelkov v različnih aplikacijah. Vse to nam omogoča razvijati izdelke, ki postavljajo prihodnje standarde in ki so usklajeni s proizvodnimi procesi. Izdelki, ki jih trenutno razvijamo v Danfoss Trati, sledijo najsodobnejšim standardom.    

Opisi produktov:

V Danfoss Trati razvijamo, proizvajamo in vpeljujemo na trg naslednje skupine izdelkov:

izdelke za regulacijo prenosa toplote v podpostajah daljinskega ogrevanja.

balansirne ventile in kombinirane ventile za regulacijo ogrevalnih in klimatskih sistemov.

prenosnike toplote v ogrevalnih in hladilnih sistemih.

Danfoss Trata ponuja celovito paleto Danfossovih izdelkov na slovenskem trgu in deloma v regiji.

Poišite nas tudi na Facebooku

Danfoss Trata d.o.o.

Aleksander Zalaznik, direktor podjetja Danfoss Trata d.o.o.

Kakšne so odlike in veščine sodelavca, ki bi v vašem podjetju najbolj prosperiral?

Naše zaposlene odlikuje predvsem to, da so pripravljeni v svoje delo vložiti več, kot bi lahko od njih pričakovali. Táko delovno vzdušje pa lahko spodbujamo le z medsebojnim zaupanjem in stalnim učenjem. Delo v tehnološko naprednem in kompleksnem mednarodnem okolju še zahteva veliko sodelovanja in komuniciranja predvsem pri opozarjanju na probleme in njihovem reševanju. Naš zaposleni stalno izboljšuje poslovne procese v skladu s pričakovanji podjetja in se pri tem tudi sam razvija in raste.

Kaj je po vaše največja konkurenčna prednost vašega podjetja na trgu delovne sile?

Če pogledam na Danfoss Trato od zunaj, bi najprej rekel, da so to zelo dobri poslovni rezultati. Ko pa prestopim prag našega podjetja, najprej začutim neverjetno energijo, s katero ljudje vsak dan s trudom in predanostjo dosegajo jasno dogovorjene cilje. In to ne le v Sloveniji, temveč tudi drugod po Evropi in na Kitajskem. Za nas je namreč značilna velika zavzetost, skupinsko delo in spodbujanje zaposlenih, da prevzemajo vedno večjo odgovornost.

Danfossov uspeh je uspeh njegovih zaposlenih. Zato poskušamo še naprej razvijati močno organizacijsko kulturo na podlagi vrednot zaposlenih po vsem svetu - brez meja - in ustvarjati priložnosti za zaposlene, ki lahko in želijo prevzeti vedno večje odgovornosti.

Zakaj bi bilo vaše podjetje zanimivo za karierno usmerjenega posameznika? Kaj lahko nudite kakovostnim kadrom?

Kakovostnim kadrom nudimo okolje, kjer se lahko učijo, samostojno uresničujejo svoje zamisli, delajo napake – če se na njih učijo. Imamo najsodobnejšo tehnologijo, s pomočjo katere je uresničevanje zamisli lažje, vodje, ki znajo motivirati in ustrezno nagrajevati. Karierno usmerjeni posameznik mora biti pripravljen na delo v tujini.

Katere metode uporablja vaš sektor za prepoznavanje in razvrščanje novih zaposlenih?

Med prepoznavanjem dobrih bodočih zaposlenih nas zanima predvsem dvoje: kakšne izkušnje in znanje lahko nekdo prinese v Trato in ali njegov način delovanja in odnos ustrezata načinu dela v oddelku oziroma v podjetju. V ljudeh mora biti prisotna želja po zmagi in spremembah.

Kakšen profil kadrov boste potrebovali v obdobju naslednjih 5 let?

V obdobju naslednjih let se bomo osredotočili predvsem na razvoj naslednjih vrst kadrov: prvi so ljudje, ki poznajo aplikacije ogrevanja in lahko pripomorejo k razvoju inovativnih izdelkov, drugi so tisti, ki imajo sodobno znanje o tehnologiji proizvodnih procesov, tretji pa so strokovnjaki s področja upravljanja oskrbovalne verige v kompleksnem mednarodnem okolju. Predvsem pa bomo iskali strokovnjake s področja zagotavljanja in stalnih izboljšav kakovosti, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami pripravljeni sprejeti izziv in uresničiti svoje ideje ter pričakovanja podjetja.

Ali kot delodajalec spodbujate izobraževanje svojih zaposlenih in na kakšen način?

V Danfossu se trudimo v polnosti uporabiti talentirane zaposlene. Zaposleni in vodja se pogovorita o talentih na prvi ravni, na drugi pa o razvoju in zagotavljanju izobraževanj, ki jih zaposleni potrebuje. Učenje in razvoj lahko potekata na tradicionalen način skozi predavanja, a v Danfossu verjamemo v večjo učinkovitost učenja na delovnem mestu, kjer dobite priložnost in navdih za razvoj s strani sposobnih in izkušenih zaposlenih. Na ta način zaposleni prevzame takšen način dela za nekaj popolnoma samoumevnega in znanje na področju dela deli z drugimi zaposlenimi.


Poišite nas tudi na Facebooku


Izbrani delodajalci