Kako se Zavod za zaposlovanje sooča s problematiko staranja prebivalstva?

30.9.2020


Ste seznanjeni z Aktivno politiko zaposlovanja?

Prebivalstvo v Sloveniji se stara, število delovno sposobnih pa se zmanjšuje že od leta 2012. Med drugim je to tudi posledica številčne generacije 65-letnikov, ki izstopajo iz skupine delovno aktivnih. V prihodnje lahko pričakujemo nadaljevanje tovrstnega trenda. Vemo, da bosta vedno večje število starejših prebivalcev in podaljševanje življenjske dobe, vplivala na večje javnofinančne izdatke za pokojnine ter zdravstveno in socialno varstvo. Ugotovite, kako se Zavod za zaposlovanje sooča s to problematiko.

Graf 1: Registrirane brezposelne osebe, stare 45 let in več v obdobju 2010-2019, Slovenija


Zgornji prikaz podatkov nakazuje, da je število registriranih brezposelnih oseb, starejših od 45 let, na približno enakem nivoju kot v letu 2010. Malo manj kot polovico vseh brezposelnih oseb – teh je bilo v letu 2019 registriranih 75.292 – predstavljajo starejši od 45 let. V vmesnem obdobju je delež starejših glede na vse brezposelne sicer nihal med 41 % in 48 %. Prav tako je moč opaziti upad registriranih brezposelnih oseb.

Graf 2: Zaposlitve registriranih brezposelnih oseb, starih 45 let in več, po trajanju brezposelnosti, v obdobju 2010-2019, Slovenija (Povprečno trajanje brezposelnosti v mesecih)Zavod za zaposlovanje je pripravil katalog aktivne politike zaposlovanja

Katalog je namenjen brezposelnim osebam, iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ranljivim skupinam brezposelnih oseb in zaposlenim ter delodajalcem. Aktivna politika zaposlovanja je pravzaprav nabor ukrepov na trgu dela, ki igrajo pomembno vlogo pri zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in povečanju konkurenčnosti ter prožnosti delodajalcev. Več programov se neposredno nanaša na ciljno skupino starejših od 45 let in več, pri čemer se delodajalce spodbuja k trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih oseb in sicer za nedoločen čas in tako osebe delovno in socialno aktivirati s ciljem »aktivni do upokojitve«. Posebej aktualni so programi izobraževanja in usposabljanja, ki omogočajo hitrejše odzivanje na potrebe po znanjih in veščinah na trgu dela. Preglejte podroben seznam programov.

Graf 3: Zaposlitve registriranih brezposelnih oseb starih 45 let in več po ravneh izobrazbe (nepopolna osnovnošolska, osnovnošolska, nižja poklicna, srednja poklicna, srednja strokovna in srednja splošna izobrazba, visokošolska izobrazba 1. stopnje, visokošolska izobrazba 2. stopnje in visokošolska izobrazba 3. stopnje) in trajanju brezposelnosti od prijave do zaposlitve, v obdobju 2005 - 2020, Slovenija (Trajanje brezposelnosti v mesecih)


Glede na zgornji prikaz podatkov zadnjih 6-ih let je moč sklepati, da je višja raven izobrazbe lahko povezana z daljšim trajanjem brezposelnosti. V to delodajalce najverjetneje sili cenovna nekonkurenčnost starejše delovne sile, sploh na delovnih mestih, ki sicer zahtevajo višjo izobrazbo, saj velja pravilo: več let delovne dobe – višja plača. Poleg tega starejše iskalce zaposlitve delodajalci pogosto diskriminatorno označujejo kot manj fleksibilne.

V obdobju od januarja do maja 2020 je bilo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja vključenih 2806 oseb, starih 50 let ali več, kar predstavlja slabih 30 % vseh vključenih v ukrepe v tem obdobju.

SKUPAJ Usposabljanje in izobraževanje Spodbude za zaposlovanje Kreiranje delovnih mest
SKUPAJ 2806 626 1339 841
Moški 1407 291 748 368
Ženske 1399 335 591 473
Osnovnošolska izobrazba 855 140 507 208
Poklicna izobrazba 736 147 327 262
Srednja izobrazba 807 180 357 270
Terciarna izobrazba 408 159 147 101
50 do 54 let 1113 320 512 281
55 let in več 1693 306 827 560

Andragoški center Slovenije spremlja izobraževalno ponudbo

Eden redkih virov informacij na nacionalni ravni predstavlja Andragoški center Slovenije, kjer vsako leto spremljajo izvajalce izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji. Na njihovi spletni strani Kam po znanje? lahko najdete informacije o izvajalcih aktualnih programov formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja odraslih.

Največ izobraževanj v osrednjeslovenski regiji
V letu 2019 je več kot 220 izvajalcev ponujalo 3460 programov neformalnega izobraževanja in učenja odraslih, pri čemer glede številčnosti tako izvajalcev kot tudi programov izstopa osrednjeslovenska regija. Večji del ponudbe (70 %) je orientiran na neformalno izobraževanje odraslih, kjer prevladujejo programi učenja tujih jezikov, programi za razvijanje temeljnega znanja, osebnih spretnosti in funkcionalne pismenosti, programi s področja informacijske in komunikacijske tehnologije ter programi poslovnih in upravnih ved, zlasti poslovanja, upravljanja in menedžmenta. 
Glede ciljnih skupin, ki jih želijo izvajalci izobraževalnih programov nagovoriti, ste starejše osebe s 15 % na tretjem mestu glede številčnosti izobraževalnih programov, a brez skrbi – večina izvajalcev se primarno tako ali tako usmerja v vse odrasle. Znanje lahko pridobivate v obliki tečajev, predavanj in delavnic, pa tudi seminarjev, vodenega samoizobraževanja, praktičnega dela, organiziranega samostojnega učenja ter študijskih krožkov.

Kako pa je v ostalih evropskih državah?
V spodnjem grafu je prikazana stopnja zaposljivosti za dano starostno skupino (55 – 64 let) za obdobje od 2015 do 2019. Slovenija je po podatkih skupaj z Grčijo in Poljsko v samem repu, saj imamo v primerjavi z vodilno Islandijo zaposlenih kar tretjino manj oseb, starih od 55 do 64 let, glede na povprečje vseh držav Evropske unije pa nazadujemo za dobrih 10 %.
Delodajalci pogosto označujejo starejše iskalce zaposlitve kot manj fleksibilne. Fleksibilnost je v današnjem poslovnem svet, kjer se neprestano dogajajo spremembe in uvajajo novosti, nujna. Bodite odprti zanje! Izkoristite številne ukrepe aktivne politike zaposlovanja, s katerimi Zavod za zaposlovanje skuša izboljševati vaše zaposlitvene možnosti. Predvsem pa ostanite pozitivno naravnani in delodajalcem predstavite svoje prednosti – posebej poudarite izkušenost in zrelost, ki jih imate za razliko od mlajših konkurentov na pretek. Odkrijte, kako leta izrabiti v vašo korist.

Preberite tudi:


Izberi področje dela