Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

29.3.2016


Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu predstavlja možnost delavca in delodajalca, da se v okviru rednega delovnega razmerja dogovorita za opravljanje dela izven poslovnih ali proizvodnih prostorov delodajalca. Pri tem se lahko delavec in delodajalec dogovorita, da bo delavec pri delu uporabljal svoja delovna sredstva in material.

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu predstavlja možnost delavca in delodajalca, da se v okviru rednega delovnega razmerja dogovorita za opravljanje dela izven poslovnih ali proizvodnih prostorov delodajalca. Pri tem se lahko delavec in delodajalec dogovorita, da bo delavec pri delu uporabljal svoja delovna sredstva in material.


Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Posameznik lahko za drugega opravlja delo v prostorih po svoji izbiri in pri tem uporablja svoj ali naročnikov material, tudi na podlagi drugih pogodb, odvisno od narave dela, npr. pogodbe o delu, avtorske pogodbe ... Razlikovalni element med opravljanjem dela na domu na podlagi pogodbe o zaposlitvi in opravljanjem dela na podlagi drugega pogodbenega razmerja je predvsem ekonomska (ne)odvisnost osebe, ki opravlja delo, od enega naročnika.

Pravice


Kljub precejšnji samostojnosti delavca, ki izhaja iz narave opravljanja dela na domu, ter možnosti, da se delavec in delodajalec dogovorita, da bo delavec zagotavljal material in delo opravljal na svojih delovnih sredstvih, pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu vzpostavlja odvisno razmerje med delavcem in delodajalcem. Pri tem je delodajalec v okviru svoje vloge obvezen zagotavljati delo in plačilo za opravljeno delo, delavec pa je vključen v organiziran delovni proces ter dolžan delo opravljati po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Delavec, ki opravlja delo na domu, ima iste pravice kot drugi zaposleni, ki delo opravljajo v poslovnih prostorih delodajalca, tako npr. ima pa pravico do dopusta, regresa, sindikalnega združevanja idr.

Posebnosti


Predmet pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu je lahko samo delo, ki sodi v dejavnost delodajalca, ali delo, ki je potrebno za opravljanje te dejavnosti. Posebnosti, ki izhajajo iz narave opravljanja dela na domu, se uredijo s pogodbo o zaposlitvi (npr. razporeditev delovnega časa, kdo zagotavlja material in sredstva za delo, nadomestilo za uporabo delavčevih delovnih sredstev). V kolikor s pogodbo o zaposlitvi ni določeno, da material in sredstva za delo zagotavlja delavec, velja, da je jih je dolžan zagotoviti delodajalec. Ker zaradi opravljanja dela izven delodajalčevih prostorov običajne metode nadzora in dajanja navodil niso najboljše, je s pogodbo o zaposlitvi potrebno določiti ustreznejše metode nadzora (npr. vodenje evidenc, poročanje).

Obveznosti


Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delavca pomeni tudi, da je obvezno vključen v sistem socialne varnosti, za kar skrbi delodajalec, hkrati pa pred delodajalca postavlja obveznost, da zagotavlja varne delovne pogoje. Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi je potrebno spoštovati redni postopek, od objave delovnega mesta s pogoji in posebnostmi do zaključka izbirnega postopka s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi in prijavo v zavarovanje. V primeru, da si delavec lahko samostojno razporeja delovni čas, in ob pogoju, da sta mu zagotovljena varnost in zdravje pri delu, ne veljajo siceršnje omejitve glede delovnega časa, nočnega dela, odmora, dnevnega in tedenskega počitka.

Kaj je dovoljeno?


O nameravanem organiziranju dela na domu je delodajalec dolžan obvestiti inšpekcijo za delo. V skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu se določena dela ne smejo opravljati kot delo na domu, takšno je npr. delo, pri katerem se uporabljajo ali sproščajo rakotvorne snovi. Glede na konkretne značilnosti dela pa lahko inšpekcija za delo prepove organiziranje ali opravljanje dela na domu, če je delo na domu nevarno ali če obstaja nevarnost, da opravljanje dela na domu postane škodljivo za delavce, ki delajo na domu, ali za življenjsko in delovno okolje, kjer se delo opravlja.

Glede na konkretne značilnosti dela pa lahko inšpekcija za delo prepove organiziranje ali opravljanje dela na domu, če je delo na domu nevarno ali če obstaja nevarnost, da opravljanje dela na domu postane škodljivo za delavce.

Če vas zanimajo prednosti dela na domu, si preberite članek, kjer je takšen način dela bolje predstavljen.


PREBERI SI


Avtor: Nataša Terzić za MojeDelo.com


Izberi področje dela