Dopust in pravice zaposlenih
Image

Ali veste, koliko dopusta vam pripada?

Koliko letnega dopusta mi pripada?

Pravica do letnega dopusta je vezana na koledarsko leto – zakon določa minimalno trajanje letnega dopusta, ki znese 4 tedne v letu.

Minimalno število dni letnega dopusta se preračuna na podlagi delovnih dni v tednu posameznega delavca:
a) delavec, ki dela 5 dni v tednu, mu minimalno pripada 4x5 dni dopusta – 20 dni;
b) delavec, ki dela 6 dni v tednu, mu minimalno pripada 4x6 dni dopusta – 24 dni.


Nekateri zaposleni imajo poleg minimalnega dopusta pravico do dodatnih dni: a) mlajšim od 18 let pripada dodatnih 7 dni dopusta; b) delavcu nad 55 let, invalidu, delavcu z najmanj 60% telesno okvaro in delavcu, ki neguje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, pripadajo trije dodatni dnevi dopusta; c) delavcu, ki skrbi za otroke mlajše od 15 let, pripada 1 dodatni dan dopust za vsakega otroka.

Kdaj imam pravico do celoletnega delavskega dopusta?

Delavec pravico do dopusta dobi s sklenitvijo delovnega razmerja – tisti, ki je zaposlen za celotno koledarsko leto, mu pripada pravica do celotnega letnega dopusta.

V primeru, da delavec pri delodajalcu ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni delež dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, ki znaša 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve.

Kdaj lahko izrabim letni dopust?

Delavec mora, seveda, svoj dopust izrabljati upoštevajoč potrebe delovnega procesa. Pravico ima izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer pa mora delodajalca obvestiti vsaj tri dni pred izrabo. Zaposleni s šoloobveznimi otroki imajo pravico do izrabe dopusta v dobi najmanj teden dni v času šolskih počitnic, česar mu delodajalec ne more prepovedati, razen v primeru, če odhod resno vpliva na delovni proces.

Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, vendar mora biti en del v trajanju najmanj dveh tednov. Delavec mora dopust izrabiti do konca koledarskega leta, lahko pa v tem obdobju izrabi najmanj dva tedna, preostanek pa se (v dogovoru z delodajalcem) prenese v naslednje leto in je veljaven do 30. junija.

Delavec, ki med letom sklene delovno razmerje in ima v prvem letu krajše obdobje zaposlitve, s tem pa v tem koledarskem letu pravico do sorazmernega dela letnega dopusta, lahko v naslednjem koledarskem letu izrabi celotni letni dopust že na začetku tega koledarskega leta (celotni letni dopust ali sorazmerni del, odvisno od trajanja zaposlitve).

Mi pripada regres?

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, ki mora biti zaposlenemu nakazan do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjemoma oz. če je tako določeno s kolektivno pogodbo, lahko delodajalec regres izplača do 1. novembra tekočega koledarskega leta. V primeru, da ima delavec pravico do porabe sorazmernega deleža dopusta, mu pripada sorazmerni delež izplačila letnega regresa.Kaj pa, če zamenjam delodajalca? Se mi dopust prenese?

V primeru, da delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu. Dnevi dopusta se po novem Zakonu o delovnih razmerjih ne prenaša na zaposlitve pri drugih delodajalcih. Sporazum, s katerim se delavec in delodajalec dogovorita o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, je dopusten samo v primeru, ko delavcu preneha delovno razmerje pri delodajalcu in mu pred iztekom delovnega razmerja ni mogoče zagotoviti izrabe letnega dopusta, do katerega je upravičen.


Vas zanima, kako poceni in aktivno preživeti poletne počitnice?Avtor: Anja Damjanović za MojeDelo.com