Regres 2021: kakšen regres mi pripada letos?
Image

Regres pripada vsem delavcem, ki jim je priznana pravica do letnega dopusta.  Regres in letni dopust delavcev sta tako temeljni pravici zaposlenih delavcev, določeni v 131. in 159. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13).


Kolikšna je minimalna višina regresa v letu 2021?

Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, ki pravi, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust v višini minimalne plače. Ta od 1. 1. 2021 znaša 1.024,24 EUR za polni delovni čas (Zakon o minimalni plači; Uradni list RS št. 13/10, 92/15 in 83/18). Minimalni znesek regresa za leto 2021 je tako 1.024,24 €.


DOBRO JE VEDETI: Za leto 2021 velja, da je regres v višini 100 % zadnje znane povprečne plače v RS neobdavčen. Do te višine ni treba obračunati prispevkov in akontacije dohodnine.

Do kdaj vam mora delodajalec izplačati regres?

Delodajalec vam mora regres izplačati najpozneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu. Javni uslužbenci dobite izplačan regres skupaj z izplačilom majske plače.


Poznejše izplačilo regresa v primeru nelikvidnosti delodajalca?

V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko s kolektivno pogodbo dejavnosti določi poznejši rok izplačila regresa kot 1. julij, vendar najpozneje 1. november tekočega koledarskega leta, določa tretji odstavek 131. člena ZDR.
ALI STE VEDELI? Delodajalec se ne more sklicevati na likvidnostne težave iz razloga začetka postopka davčne izvršbe zaradi neplačila prispevkov in dohodnine, saj takšna izvršba ni nujno pokazatelj slabega finančnega poslovanja gospodarske družbe.

Sklicevanje delodajalca na dogovor, da bo izplačal regres z zamikom, ko mu bo finančna situacija to dopuščala, ne vpliva na vašo pravico do izplačila regresa. Delavec se pravici do regresa za letni dopust ne more odpovedati, zato tudi sklicevanja delodajalca, da so se delavci strinjali z zamikom izplačila, ni mogoče razlagati kot pravno priznanega razloga. Od pripadajočih zneskov neizplačane plače in regresa za letni dopust ste upravičeni tudi do plačila zakonskih zamudnih obresti od dneva zapadlosti naprej.

Kako se obračuna regres v primeru skrajšanega delovnega časa ali napotitve na čakanje?

Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa, ki velja za začasni interventni ukrep, je uveden z ZIUOOPE (PKP3), kjer je izrecno določeno, da »delavec, ki mu je začasno odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot da bi delal polni delovni čas, razen tistih, ki so drugače urejene s tem zakonom«.

Napotitev na čakanje prav tako velja za začasni interventni ukrep in v ničemer ne spreminja veljavne pogodbe o zaposlitvi, zato vam kljub ukrepu, ostaja pravica do celoletnega regresa. 


DOBRO JE VEDETI: Samo če bi delavec in delodajalec sklenila novo pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, krajšim od polnega, bi bil delavec upravičen zgolj do sorazmernega dela regresa. Če delodajalec delavcu odredi delo po skrajšanjem delovnem času po interventnih ukrepih, pa ostaja pravica do celotnega regresa nespremenjena.  


Vaša pravica do regresa za letni dopust je vezana na pravico delavca do dopusta in ne na njegovo dejansko izrabo, zato vam regres pripada, četudi niste izrabili letnega dopusta. Še več, če ste zaprosili za koriščenje letnega dopusta in vam ga delodajalec ni odobril, vam pripada tudi odškodnina za neizkoriščen dopust. Pravica do izplačila regresa zastara v roku petih let, zato morate v tem obdobju ustrezno ukrepati.

Pripravili HR specialisti MojeDelo.com v sodelovanju z odvetnikom Kristianom Saksido