Zaposlujete na deficitarnih področjih? Niste edini!
Image

Poklici, kjer bo v 2019 primanjkovalo ustreznega kadra

Med poklici, za katere se ocenjuje, da bodo v letu 2019 v primanjkljaju, je najbolj izrazit deficit opaziti pri; varilcih, orodjarjih, kleparjih, fizioterapevtih, inženirjih strojništva, strojnih tehniki, ličarjih in loščilcih, strugarjih, inženirjih gradbeništva, splošnih zdravniki, zdravnikih specialisti, strokovnjakih za zdravstveno nego, zobozdravnikih, avdiologih in mesarjih. Na trgu pa so že v tem trenutku absolutno v presežku arhitekti, sociologi, filozofi, tajniki, ekonomisti. Več poklicev in njihova razvrstitev dostopno tukaj

Za prihodnjega pol leta delodajalci napovedujejo 2,8-odstotno rast zaposlenosti

V oktobru in novembru letos je Zavod za zaposlovanje izvedel terensko fazo zbiranja podatkov na reprezentativnem vzorcu delodajalcev, ki zaposlujejo 10 ali več delavcev. 

V času anketiranja so delodajalci zaposlovali 651.200 delavcev, za naslednjih 6 mesecev pa predvidevajo, da bo njihovo število zraslo za 2,8 odstotka. Delodajalci načrtujejo, da bodo v roku 6 mesecev potrebovali 35.500 delavcev, deloma zaradi nadomeščanja, deloma pa tudi zaradi povečevanja števila zaposlenih. V prihodnjega pol leta naj bi se tako odprlo približno 18.200 novih delovnih mest. Največjo rast števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz gradbeništva, raznovrstnih poslovnih dejavnosti, drugih dejavnosti ter prometa in skladiščenja. Napoved kaže na očiten pozitivni trend v gradbeništvu, optimistične napovedi so prav tako za dejavnosti, kamor je umeščeno posredovanje kadrov, in krepitev dejavnosti prometa in skladiščenja. Za tri dejavnosti - rudarstva; kmetijstva, lova, gozdarstva, ribištva ter oskrbe z električno energijo, plinom in paro je napovedan rahel upad zaposlenosti (od -0,3 do -2,0 %).

Neskladje med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela vedno večje

Anketni podatki kažejo na vedno večja strukturna neskladja na trgu dela. V povprečju se je v preteklega pol leta že skoraj polovica delodajalcev srečala s pomanjkanjem ustreznih kadrov. Velika podjetja pa so se s pomanjkanjem ustreznih kandidatov srečala v kar 70 % primerov. Najvišji delež delodajalcev, ki se soočajo s težavami pri iskanju delavcev, je v naslednjih dejavnostih: gostinstvo (69 %), gradbeništvo (62 %), zdravstvo in socialno varstvo (62 %), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (61 %) ter predelovane dejavnosti (56 %). 
 
Pomanjkanje kadra povzroča predvsem podaljševanje postopkov zaposlovanja

Delodajalci, ki so imeli težave pri zaposlovanju, so se v skoraj polovici primerov soočili s situacijo, ko se na razpisano delovno mesto ni prijavil noben kandidat. 
Delodajalci navajajo, da kandidatom za zaposlitev najpogosteje primanjkujejo delovne izkušnje, ustrezna izobrazba in poklicno specifična znanja. Zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov so se delodajalci v polovici primerov soočali predvsem s podaljšanjem postopkov zaposlovanja, tretjina ni nikogar zaposlila, slaba tretjina je iskala delavce v tujini, nekaj manj kot petina pa jih je z namenom blaženja težav pri iskanju novih kadrov spremenila, razširila oz. omilila pogoje glede izobrazbe, izkušenj in drugih znanj. 

Podaljševanje postopkov zaposlovanja je še posebej izrazit med delodajalci informacijskih in komunikacijskih dejavnosti in dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti. Posledica neustreznosti kandidatov v obliki odločitve delodajalcev, da ne bodo zaposlili nikogar, je najpogostejša v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti in v gostinstvu. Spremembo pogojev glede izobrazbe, izkušenj ter drugih znanj najpogosteje omenjajo delodajalci iz sektorja trgovine, vzdrževanja in popravil tovornih vozil ter gostinstva. Najpogosteje delavce v tujini iščejo delodajalci iz dejavnosti gradbeništva ter prometa in skladiščenja. Višjo plačo oz. druge bonitete delodajalci ponudijo redko, še najpogosteje delodajalci iz drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti. 

Podjetja težave rešujejo z nadurnim delom in outsourcingom

Pomanjkanje ustreznih kadrov je v skoraj polovici premerov najpogosteje privedlo do nadurnega dela. Skoraj četrtina delodajalcev, ki je imela težave z iskanjem kandidatov za prosta delovna mesta, je problematiko iskanja ustreznega kadra reševala s prenašanjem dela na zunanje izvajalce (outsourcing). Petina delodajalcev je zaradi težav s kadrovanjem morala zavrniti naročila, medtem ko je petina delodajalcev za ta delovna mesta (pre)usposobila že zaposlene. 

Nadurno delo najpogosteje uporabijo v dejavnosti javne uprave, obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti ter v zdravstvu in socialnem varstvu. Strategijo notranjega (pre)usposabljanja najpogosteje uporabijo v predelovalnih dejavnostih, medtem ko je prenašanje dela na zunanje izvajalce (outsourcing) najpogostejše v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih in gradbeništvu. Zavračanje naročil je kot posledica pomanjkanja ustreznega kadra najpogostejše v gradbeništvu. Zmanjšanje obsega proizvodnje ali storitev je najbolj pogosto za delodajalce iz dejavnosti gostinstva, časovna odložitev načrtovane širitve pa za informacijske in komunikacijske dejavnosti. 

Težave pričakovane tudi v prihodnosti

Kar slaba polovica delodajalcev pričakuje, da bodo imeli v prihodnje težave pri iskanju delavcev. Tovrstna skrb je še posebej navzoča pri velikih delodajalcih z 250 ali več zaposlenimi .Težave pri iskanju delavcev v prihodnjih letih napoveduje tudi slaba polovica srednje velikih delodajalcev in nekoliko manjši del 40 % malih delodajalcev.  

Povej naprej