POGODBA O ZAPOSLITVI: kaj morate vedeti, preden jo podpišete?

1.4.2022


Uspelo vam je! Po morju poslanih prošenj in čakanju na povabilo za razgovor je sedaj napočil trenutek, ko ste končno prejeli klic – izmed vseh kandidatov so izbrali vas in vaš bodoči delodajalec bi rad z vami sklenil pogodbo. Toda preden začnete z delom, morate podpisati še pogodbo o zaposlitvi. Če je vse potekalo gladko do te točke, je smiselno, da na hitro preverite še, kaj so ključne sestavine delovne pogodbe, kaj vse mora ta vsebovati in na kaj bodite pozorni.

Na kaj morate biti pozorni pred podpisom pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec vam je dolžen izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi (praviloma) tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi oziroma podpisu. Če vam bodoči zaposlovalec pogodbe ne izroči v podpis (zavlačuje, prestavlja z izgovori), vi pa že začnete z delom, je to lahko pokazatelj, da morda v tem podjetju vse ne deluje po pravilih. Če vam delodajalec sploh ne izroči pisne pogodbe o zaposlitvi, lahko kadarkoli v času trajanja svojega delovnega razmerja zahtevate njeno izročitev od delodajalca in zaprosite za sodno varstvo.


Kaj vse mora vsebovati pogodba o zaposlitvi?

Preden naštejemo »najpomembnejše sestavine« delovne pogodbe, je treba za začetek omeniti Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Gre za krovni zakon, ki ureja delovna razmerja in pokriva vsa osnovna področja razmerij med delavcem in delodajalcem, vključno s pravicami in dolžnostmi, ki zavezujejo obe stranki. Če si želite podrobneje preučiti ZDR-1, najdete povezavo do zakona tu. ZDR-1 je običajno dopolnjen ali nadgrajen še s kolektivno pogodbo (dodaten uradni dokument, ki ga sklenejo predstavniki delavcev oziroma sindikati in delodajalci) ter internimi akti (npr. pravilniki, ki so dokumenti podjetja, veljajo samo za delodajalca in dodatno urejajo delovno okolje in delovna razmerja).


Da bi bila pogodba zakonita, mora vsebovati naslednje obvezne osnovne podatke:

 • Podatki delavca in delodajalca – kdo se bo zaposlil in kdo zaposluje.
 • Datum začetka veljavnosti pogodbe – če v besedilu datum začetka veljavnosti ni natančno opredeljen, se kot ta datum šteje dan, ko sta obe stranki podpisali pogodbo.
 • Razlog za sklenitev pogodbe – v vašem primeru je to zaposlitev.
 • Čas, za katerega boste sklenili pogodbo o zaposlitvi, oziroma veljavnost pogodbe – tu bodite pozorni na čas trajanja, torej: ali se boste zaposlili za določen ali nedoločen čas. Kadar se delavec zaposli za določen čas, mora biti v pogodbi zapisan razlog, zakaj bo pogodba veljavna samo za vnaprej določeno obdobje (npr. nadomeščanje porodniških in dolgotrajnih bolniških odsotnosti, povečanje obsega dela itn.).
 • Podpis obeh pogodbenih strank – v nasprotnem primeru je pogodba neveljavna.
 • Datum začetka dela – datum vašega prvega delovnega dne.
 • Naziv oz. vrsta dela, ki ga boste opravljali – naveden mora biti tudi kratek opis delovnega mesta in seznam nalog.
 • Kraj dela – če ta ni natančno naveden, se šteje, da delavec svoje delo opravlja na sedežu delodajalca; slednji ima lahko več podružnic, v katerih poteka delo.
 • Delovni čas – opredelitev dnevnega ali tedenskega delovnega časa in razporeditev (npr. 40 ur tedensko, razporeditev 5 dni v tednu, kar je običajni osemurni delovnik).
 • Podatek o osnovni plači in pripadajočih dodatkih – zneski, ki vam pripadajo, morajo biti navedeni v evrih, poleg plače pa sta to npr. dodatek za malico in prevoz na delo. Del plače lahko predstavlja tudi dodatek na uspešnost, ki je določen z ZDR-1 in je odvisen tudi od kolektivne pogodbe in internih aktov podjetja. Poleg sta zapisana tudi datum in način izplačila mesečne plače. 
 • Določilo o letnem dopustu – poleg trajanja (najmanj 20 delovnih dni + konci tedna) mora pogodba navajati tudi način določanja letnega dopusta, v primeru zaposlitve za določen čas pa tudi način izrabe.
 • Določilo o odpovednem roku – obvezna sestavina vsake pogodbe je, da se stranki v primeru prekinitve sodelovanja sporazumeta glede trajanja odpovednega roka.
 • Navedba kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca – če je delodajalec zavezan določenim kolektivnim pogodbam, jih mora v pogodbi o zaposlitvi našteti (npr. v skladu z merili, določenimi v kolektivni pogodbi dejavnosti X, objavljeni v Uradnem listu RS št. y, pripada delavcu letni dopust ...).
 • Dodatne določbe – sicer niso obvezen del vseh pogodb o zaposlitvi, so pa vsekakor vse pogostejše; obsegajo lahko opis poskusnega dela, pripravništva, konkurenčnih ali zaupnostnih klavzul (namenjene so varovanju poslovnih skrivnosti), klavzul o varovanju in posredovanju osebnih podatkov itn.


Uspelo vam je, podpisali ste pogodbo o zaposlitvi, toda s tem še ni konec vse birokracije. Vaš delodajalec vas je po podpisu pogodbe dolžen prijaviti v obvezna zavarovanja z dnem, ko ste začeli z delom, z obrazcem M1 pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Gre za socialno, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Kopijo prijave vam mora delodajalec izročiti v 15 dneh od takrat, ko ste začeli delati. 

Vi pa imejte v mislih, da morate delodajalca obveščati o vseh spremembah podatkov (npr. spremembi stalnega prebivališča) in nevarnostih za življenje, zdravje ali nastanek materialne škode (če vam je npr. zdravnik predpisal zdravila, ki vplivajo na naše psihofizične sposobnosti). Ob zaposlitvi boste morali predložiti tudi različne dokumente in dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela (potrdilo o pridobljeni izobrazbi, zdravniško potrdilo, potrdilo o nekaznovanosti itn.). Morda je na tem mestu pametno razmisliti tudi o včlanitvi v primeren panožni sindikat – seznam si lahko ogledate tu.

Pred podpisom pogodbo pozorno preberite, v primeru morebitnih nejasnosti pa naj vas ne bo strah nasloviti vprašanja neposredno na zaposlovalca. Če naletite na pogodbo o zaposlitvi, ki ne vsebuje zgoraj naštetih elementov, je nikar ne podpisujte brez predhodnega posveta z nekom, ki se na zadeve spozna in mu zaupate. Če sumite, da pogodba ni zapisana v skladu z zakonom ali kolektivno pogodbo, poiščite mnenje pravnika. Če na pogodbi niso zapisani obvezni podatki ali pa vam delodajalec obljublja, da jih bo dodal naknadno, bodite pozorni in naslovite nepravilnosti. Pa srečno!
Nasvet je za vas napisala: ekipa MojeDelo.com

Preberite tudi:

1. Kako do uspešne in učinkovite prijave na delovno mesto?
2. Nova služba: kako si prislužiti spoštovanje?

Bodite na tekočem z našimi kariernimi nasveti!

Prejemajte jih tedensko v vaš e-nabiralnik – registrirajte se.


Izberi področje dela