Postopek posredovanja delavcev iz BiH

8.4.2020

Povej naprej

Za zaposlitev državljanov BiH na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji so še naprej potrebna delovna dovoljenja. Izdajajo jih na Zavodu za zaposlovanje. Takšno delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota.

Od 1.3.2013, ko sta se začela izvajati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji (Sporazum) ter Protokol o izvajanju Sporazuma, Uradni list RS, 92/2012, skupaj s Sporazumom o spremembah in dopolnitvah Sporazuma, Uradni list RS, 29/2017, ki se uporablja od 1. 11. 2017, se novo zaposlovanje državljanov BiH v Sloveniji praviloma ureja na podlagi Sporazuma (razen izjem, določenih v Sporazumu).

Sporazum določa pogoje in postopek zaposlovanja državljanov Bosne in Hercegovine ter pogoje in postopke za izdajo dovoljenja, ki omogoča zaposlitev delavcev iz BiH v Sloveniji.

V skladu s Sporazumom je novo zaposlovanje delavcev iz BiH možno le s predhodnim sodelovanjem službe za zaposlovanje v Bosni in Hercegovini (ARZ-BiH), ki na podlagi vložene potrebe po delavcih izbere ustrezne kandidate in jih posreduje delodajalcu za dokončni izbor. Kadar so kandidati že znani (poimenske zaposlitve), ARZ-BiH preveri, ali kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje in so pripravljeni sprejeti ponujeno zaposlitev.

Pogoji za zaposlovanje delavcev po sporazumu
Kandidati so prijavljeni kot brezposelni pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v BiH (ARZ-BiH) in so starejši od 18 let,
na trgu dela v Sloveniji ni ustreznih domačih kandidatov za ponujeno prosto delovno mesto,
delodajalec izpolnjuje zakonske pogoje za zaposlitev tujca (17. člen ZZSDT).

Prijava prostega delovnega mesta za zaposlitev državljanov BiH
Postopek izbire delavca migranta se začne na pobudo delodajalca, ki pri Zavodu RS za zaposlovanje prijavi prosto delovno mesto na obrazcu PDM-KTD. 
Če ima delodajalec že znanega kandidata, lahko sočasno s prijavo potrebe vloži tudi vlogo na obrazcu TUJ-BIH 1 skupaj s Prilogo 2. Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je treba plačati upravno takso. 
Izpolnjen obrazec se odda na vsakem uradu za delo osebno ali pošlje po pošti.
Elektronska prijava prostega delovnega mesta se opravi na Portalu za delodajalce. (Pred prvo uporabo portala se je potrebno registrirati.) 

 Zavod RS za zaposlovanje preveri
Ali so v evidenci brezposelnih ustrezni domači kandidati.
Druge pogoje za novo zaposlitev tujca (v skladu s 17. členom ZZSDT).
Od FURS-a zahteva podatek o poravnanih davčnih obveznostih.
Pozove delodajalca, da posreduje manjkajoče podatke o nastanitvi, predhodnih razgovorih in druge podatke, potrebne za posredovanje zahtevka za posredovanje delavcev iz BiH.

Če so izpolnjeni vsi pogoji iz predhodnega postopka, slovenski Zavod pripravi dokument Osnovni podatki o delodajalcu in prostem delovnem mestu ter ga po elektronski poti pošlje Agenciji za delo in zaposlovanje Bosne in Hercegovine (ARZ-BiH). Zavod obenem obvesti vlagatelja prostega delovnega mesta (PDM-ja), da je prošnjo za posredovanje kandidatov iz BiH posredoval službi za zaposlovanje v BiH, ki bo vlagatelju posredovala seznam kandidatov oziroma podatke o kraju in času razgovorov s kandidati.

Celoten postopek pri Zavodu (od vložitve PDM-ja) traja predvidoma največ 15 dni.

Vloga za zaposlitev delavca na obrazcu TUJ-BIH je lahko vložena sočasno z obrazcem PDM-KTD oziroma najpozneje 30 dni od izdaje obvestila Osnovni podatki o delodajalcu in delovnem mestu.  

Postopek izdaje dovoljenja po sporazumu
Po zaključku izbora kandidatov in sklenitvi pogodbe o zaposlitvi delodajalec vloži vlogo za izdajo dovoljenja pri Zavodu RS za zaposlovanje na obrazcu TUJ-BiH-1, skupaj s Prilogo 2. Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je treba plačati upravno takso.

Glede na to, da v pogodbi o zaposlitvi zaradi trajanja postopka izdaje delovnega dovoljenja in kasneje še enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ni možno natančno določiti začetka trajanja zaposlitve, se priporoča, da se v pogodbo vpiše od: »želeni čas začetka delovnega razmerja (datum) oziroma od pridobitve vseh zahtevanih dovoljenj (delovnega dovoljenja ter enotnega dovoljenja za prebivanje in delo)  do: želeno trajanje delovnega razmerja« (ki pa po določilih Sporazuma ne sme biti krajše od enega leta).

Trajanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi Sporazuma je najmanj eno leto, na kar je opozorilo tudi Višje delovno in socialno sodišče (v svojem sklepu št. Pdp 73/2016 z dne 19. 5. 2016), ko je odločilo, da je pogodba o zaposlitvi, ki je sklenjena na podlagi omenjenega Sporazuma, vendar za krajše obdobje od enega leta, v tem delu (glede določitve trajanja pogodbe o zaposlitvi) nična, saj je v nasprotju s prisilnim predpisom. 

V skladu s tem ni dovoljeno spreminjanje pogodbe o zaposlitvi, potem ko je bilo na podlagi predložene pogodbe izdano delovno in bivalno dovoljenje, ki se nanaša na pogodbo, ki je bila priložena vlogi za delovno dovoljenje.

Zavod za zaposlovanje iz BiH se poveže z delodajalcem in Zavodom za zaposlovanje v Sloveniji (izmenjava podatkov), kar delodajalcem olajša delo.

OBRAZCI, ki jih potrebujte:
- TUJ-BiH-1 (izdaja dovoljenja),
- Priloga 2 k obrazcu TUJ-BiH-1,
- TUJ-BiH-2 (podaljšanje dovoljenja), so dostopni na spletni strani.

Več informacij o kariernih sejmih v tujini ter že prijavljena podjetja, si lahko ogledate na sajamzaposljavanja.com.

Povej naprej

Izberi področje dela