Okoljski svetovalec / Environmental consultant

6.9.2022
INTERZERO
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
INTERZERO
Spletna stran:

Closing loops, preventing waste and conserving resources. Since 1991, we have been developing tailor-made, integrated environmental services for customers in every industry.

We are expanding our team, so we are looking for:

Environmental consultant
Ljubljana, Slovenia


We are looking for an expert in environmental protection, with strong sales and presentation skills and with aspiration to be the best solutions finder in the environmental field for our respectable clients.

If you want to work in:

 • International company that values employees and gives them opportunity for learning and development
 • Confidential, reliable, supportive and cooperative work environment

As a person you are:

 • Have sound knowledge in environmental science and environmental protection legislation.
 • Have excellent project management skills.
 • Communicative, dynamic, proactive, with sound presentation skills.
 • Have working experience of 3 years within a similar position in environmental protection services.
 • Feeling at-home on hybrid working style (MS Teams, Asana, MS 365).
 • English skills min C1 level.
 • Driver’s license B category.

Your key activities are:

 • Monitoring of legislation, organization and execution of internal or external seminars for clients
 • Carrying out environmental inspections in implementation of all joint plans and preparation of documentation, optimization....
 • Carrying out environmental inspections independently or in cooperation with specialists for a comprehensive treatment of the environment (water, air, soil...) and preparation of documentation, measurements, optimization....
 • Implementation of environmental services tailored to the client - reports, proposals, permits, trainings, solutions for special waste... issuance of certificates for clients
 • Preparation, renewal of NGO, establishment and/or record keeping, registration at ARSO, client reporting obligation
 • Consulting in the field of implementation of legislative changes, pre-inspection checks, customer assistance in case of inspections
 • Preparation of annual reports for clients
 • Preparation and implementation of environmental campaigns in companies
 • Preparation of the contents of sustainability reports of clients
 • Helping customers with better recycling, organization of closed loops...
 • Seminars and customer education on all other Interzero RSI services, including the presentation of new technologies, systems, equipment (Orwak, Oklin, Pel...) and related services
 • Preparation and implementation of marketing campaigns to acquire new clients in the field of environmental consulting
 • Preparation of innovative service packages that would be of market interest to existing or new customers
 • Performing other tasks as instructed by the superior

Your responsibilities are:

 • Achievement of agreed goals (in terms of value, within planned costs)
 • Improving the competitiveness of the company
 • Timely and cost-effective performance of tasks arising from the job description
 • Acquiring and maintaining the reputation of the company
 • The confidentiality of the data he/she gets acquainted with in his/her work
 • Timely and correct performance of tasks that do not come from the job description, but which the employee is obliged to perform additionally at the request of the superior

We are offering you:

 • Full time work contract on indefinite period with 6 months probation period
 • Stimulus income
 • Development of your personal skills and abilities, the possibility of advancement
 • Flexible working hours
 • Flexible working conditions

Join our team and become a part of our winning story!

Please send your application in English language, to posao@interzero.hr

Ne odlašaj!
Še 7 dni za prijavo.

Opis delovnega mesta

Zapiranje zank, preprečevanje odpadkov in ohranjanje virov. Od leta 1991 razvijamo prilagojene, integrirane okoljske storitve za stranke v vseh panogah.

Svojo ekipo širimo, zato iščemo:
Okoljskega svetovalca
Ljubljana, Slovenija

Iščemo strokovnjaka za varstvo okolja z močnimi prodajnimi in predstavitvenimi veščinami ter željo postati najboljši iskalec rešitev na okoljskem področju za naše ugledne stranke.
Če želite delati v:
- mednarodnem podjetju, ki ceni zaposlene in jim daje možnost za učenje in razvoj;
- zaupnem, zanesljivem in sodelovalnem delovnem okolju z močno podporo.

Vaše ključne dejavnosti so:
- spremljanje zakonodaje, organiziranje in izvedba notranjih ali zunanjih seminarjev za stranke;
- izvajanje okoljskih inšpekcijskih pregledov pri izvajanju vseh skupnih načrtov in priprava dokumentacije, optimizacija itd.;
- izvajanje okoljskih inšpekcijskih pregledov neodvisno ali v sodelovanju s strokovnjaki za celovito obravnavo okolja (voda, zrak, zemlja itd.) in priprava dokumentacije, meritev, optimizacije itd.;
- izvajanje okoljskih storitev po meri naročnika – poročila, predlogi, dovoljenja, usposabljanja, rešitve za posebne odpadke, izdaja certifikatov za stranke;
- priprava, obnova NVO, vzpostavitev in/ali vodenje evidenc, registracija na ARSO, obveznost poročanja strankam;
- svetovanje na področju izvajanja zakonodajnih sprememb, preverjanja pred inšpekcijskim pregledom, pomoč strankam v primeru inšpekcijskih pregledov;
- priprava letnih poročil za stranke;
- priprava in izvedba okoljskih kampanj v podjetjih;
- priprava vsebine poročil o trajnostnem razvoju strank;
- pomoč strankam z boljšim recikliranjem, organizacijo zaprtih zank itd.;
- seminarji in izobraževanja strank o vseh ostalih storitvah Interzero RSI, vključno s predstavitvijo novih tehnologij, sistemov, opreme (Orwak, Oklin, Pel itd.) in povezanih storitev;
- priprava in izvedba marketinških kampanj za pridobivanje novih strank na področju okoljskega svetovanja;
- priprava inovativnih paketov storitev, ki bi bili v interesu trga za obstoječe ali nove stranke;
opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega.

Vaše odgovornosti so:
- uresničevanje dogovorjenih ciljev (glede na vrednost, znotraj načrtovanih stroškov),
- izboljšanje konkurenčnosti podjetja,
- pravočasno in stroškovno učinkovito izvajanje nalog, ki izhajajo iz opisa delovnega mesta,
- pridobitev in ohranjanje ugleda podjetja,
- ohranjanje zaupnosti podatkov, ki jih pridobi pri svojem delu,
- pravočasno in pravilno opravljanje nalog, ki ne izhajajo iz opisa delovnega mesta, vendar jih mora zaposleni dodatno opraviti na zahtevo nadrejenega.

//

Closing loops, preventing waste and conserving resources. Since 1991, we have been developing tailor-made, integrated environmental services for customers in every industry.

We are expanding our team, so we are looking for:
Environmental consultant
Ljubljana, Slovenia
We are looking for an expert in environmental protection, with strong sales and presentation skills and with aspiration to be the best solutions finder in the environmental field for our respectable clients.

If you want to work in:
- International company that values employees and gives them opportunity for learning and development
- Confidential, reliable, supportive and cooperative work environment

Your key activities are:
- Monitoring of legislation, organization and execution of internal or external seminars for clients
- Carrying out environmental inspections in implementation of all joint plans and preparation of documentation, optimization....
- Carrying out environmental inspections independently or in cooperation with specialists for a comprehensive treatment of the environment (water, air, soil...) and preparation of documentation, measurements, optimization....
- Implementation of environmental services tailored to the client - reports, proposals, permits, trainings, solutions for special waste... issuance of certificates for clients
- Preparation, renewal of NGO, establishment and/or record keeping, registration at ARSO, client reporting obligation
- Consulting in the field of implementation of legislative changes, pre-inspection checks, customer assistance in case of inspections
- Preparation of annual reports for clients
- Preparation and implementation of environmental campaigns in companies
- Preparation of the contents of sustainability reports of clients
- Helping customers with better recycling, organization of closed loops...
- Seminars and customer education on all other Interzero RSI services, including the presentation of new technologies, systems, equipment (Orwak, Oklin, Pel...) and related services
- Preparation and implementation of marketing campaigns to acquire new clients in the field of environmental consulting
- Preparation of innovative service packages that would be of market interest to existing or new customers
Performing other tasks as instructed by the superior

Your responsibilities are:
- Achievement of agreed goals (in terms of value, within planned costs)
- Improving the competitiveness of the company
- Timely and cost-effective performance of tasks arising from the job description
- Acquiring and maintaining the reputation of the company
- The confidentiality of the data he/she gets acquainted with in his/her work
- Timely and correct performance of tasks that do not come from the job description, but which the employee is obliged to perform additionally at the request of the superior

Kaj pričakujemo

Kot oseba:
- Imate dobro znanje na področju okoljske znanosti in zakonodaje na področju varstva okolja.
- Imate odlične veščine projektnega vodenja.
- Ste komunikativni, dinamični, proaktivni z dobrimi predstavitvenimi veščinami.
- Imate tri leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu v okoljevarstvenih službah.
- Domače vam je delo v hibridnem delovnem slogu (MS Teams, Asana, MS 365).
- Imate raven znanja angleščine vsaj C1.
- Imate vozniško dovoljenje kategorije B.

//

As a person you are:
- Have sound knowledge in environmental science and environmental protection legislation.
- Have excellent project management skills.
- Communicative, dynamic, proactive, with sound presentation skills.
- Have working experience of 3 years within a similar position in environmental protection services.
- Feeling at-home on hybrid working style (MS Teams, Asana, MS 365).
- English skills min C1 level.
- Driver’s license B category.

Kaj nudimo

- Pogodbo za polni delovni čas za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim obdobjem
- Stimulativni dohodek
- Razvoj vaših osebnih spretnosti in sposobnosti, možnost napredovanja
- Prilagodljiv delovni čas
- Prilagodljive delovne pogoje

Pridružite se naši ekipi in postanite del naše zmagovalne zgodbe!
Svojo prijavo pošljite v angleškem jeziku na naslov posao@interzero.hr

//

We are offering you:
- Full time work contract on indefinite period with 6 months probation period
- Stimulus income
- Development of your personal skills and abilities, the possibility of advancement
- Flexible working hours
- Flexible working conditions

Join our team and become a part of our winning story!
Please send your application in English language, to posao@interzero.hr


Izberi področje dela