NLB d.d.

Ljubljana
NLB d.d.

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

V NLB se zavedamo, da so ključnega pomena za uspeh podjetja ravno zaposleni. Zato oblikujemo pogoje za kakovostne medosebne odnose, ki omogočajo uspešno delovanje timov kot želene oblike dela v NLB. Vlagamo v razvoj sodelavcev in povečanje njihove sposobnosti vodenja sprememb. Zaposleni lahko na osnovi jasnih ciljev in večje samostojnosti pri delu v večji meri vključijo lastno kreativnost in potencial.

Ker vlagamo v razvoj zaposlenih

Zaposleni s svojim znanjem, sposobnostmi, zmožnostmi, veščinami, talenti, zagnanostjo in motivacijo prispevajo k uspešnosti poslovanja in konkurenčne prednosti NLB. Zato nam je skrb za vse zaposlene in za načrtovanje njihovega razvoja zelo velikega pomena. Vsi vodje opravijo s svojimi sodelavci letni razvojni pogovor, ki je priložnost za odkrit in konstruktiven dialog z namenom povečanja učinkovitega sodelovanja, načrtovanja nadaljnjega razvoja, izobraževanja in poklicne poti ter za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih.

Posebno pozornost namenjamo delovno najučinkovitejšim zaposlenih in zaposlenim z visokim razvojnim potencialom, ki imajo odlično razvite kompetence, široko znanje in pripravljenost za premik iz nivoja zahtevnosti sedanjega delovnega mesta na višji nivo zahtevnosti. Pri ugotavljanju razvojnega potenciala uporabljamo razvojne pogovore, psihološka testiranja, analize, vprašalnike, ocenjevalne centre, kar je osnova za načrtovanje karierne poti posameznika in pripravo razvojnih načrtov oz. aktivnosti za posameznika, ki se odvija bodisi v smeri vodstvenega razvoja, strokovnega razvoja, ali pa vodstveno – strokovnega razvoja. Glede na ugotovljeno vrzel med dejanskim in želenim strokovnim znanjem in kompetencami zaposleni nadgradijo znanje in veščine preko izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj, bodisi v okviru internega izobraževalnega centra ali izven banke, tudi v tujini. Poleg izobraževanja razvojne aktivnosti posameznika obsegajo tudi širjenje in obogatitev dela, kroženje/mobilnost med delovnimi mesti ali na drugem področju, timsko delo, prenos znanj, mentorstvo, pridobivanje mednarodnih izkušenj, uvajanje sprememb ipd...

Razvojni pogovor

V NLB skrbimo za načrtovan razvoj zaposlenih tako na področju kompetenc kot na področju znanj. Vodje z zaposlenimi enkrat letno opravijo razgovor o preteklem razvoju na delovnem mestu in o pričakovanjih zaposlenega kot pričakovanjih vodje za naslednje leto ter pripravijo plan razvoja. Razvoj zaposlenega poteka v različnih oblikah, kot: razvoj na delovnem mestu, kroženje/mobilnost, mentorstvo, izobraževanje v internem izobraževalnem centru NLB ali kot izobraževanje v zunanjih institucijah. Za zaposlene, ki so identificirani kot kadri s potencialom za razvoj pa pripravljamo karierne načrte, kjer opredeljujemo strokovni ali vodstveni razvoj za daljše obdobje.

Ker vlagamo v znanje

NLB ima preko svojega Izobraževalnega centra 40 letno tradicijo internega izobraževanja svojih zaposlenih. Izobraževanja potekajo v različnih oblikah (v učilnicah, individualna, e-izobraževanja,…) ter so načrtno prilagojena potrebam in zahtevam, ki jih zaposleni potrebujejo za visok nivo storitev in kvalitete dela, ki jih od njih pričakujejo stranke in širše okolje. Sodelujemo tudi z zunanjimi izobraževalnimi inštitucijami v Sloveniji in tujini, kjer naši zaposleni pridobivajo visoko strokovna znanja. Zaposlenim s sofinanciranjem in v skladu z njihovim načrtovanim razvojem pomagamo tudi pri pridobitvi dodiplomske in podiplomske izobrazbe.

Rezultat vseh teh aktivnosti se odraža tudi v priznanjih, ki jih je NLB prejel na področju izobraževanja:

 • TOP 10 - Izobraževalni management v letu 2011 in 2013,
 • HRM projekt v letih 2011 (1. mesto) in 2012 (3. mesto).

Ker so dosežki naših delavcev nagrajeni

V NLB kontinuirano poteka načrtovanje, ocenjevanje in nagrajevanje delovne uspešnosti. Z jasnimi, konkretnimi in ambiciozno zastavljenimi cilji, ki so komunicirani z vrha navzdol, skrbimo, da so zaposleni seznanjeni s pričakovanji na strani banke in kako lahko z uresničevanjem svojih ciljev pripomorejo k uresničevanju vizije in strategije banke. Za zaposlene, ki tako zastavljene cilje presegajo in še v večji meri doprinašajo k uresničevanju zastavljenih ciljev je omogočeno tudi dodatno variabilno nagrajevanje, kar z motivacijskega vidika podpira razvoj in zadržanje ključnih kadrov.

Poleg nagrajevanja delovne uspešnosti (variabilni del) spodbujamo razvoj zaposlenih tudi v obliki horizontalnega napredovanja v okviru delovnega mesta kot tudi vertikalnega razvoja na zahtevnejša delovna mesta in področja dela. Prav tako skrbimo za sistematičen razvoj vodij in motivacijo ter osebnostno rast (bodočih) vodij v NLB Skupini, tako da omogočamo prenos znanj in rotacijo znotraj Skupine, izboljšujemo kulturo vodenja in organizacijsko kulturo banke.

Ker ustvarjamo in gradimo izkušnje v Sloveniji in tujini

NLB je vpeta v mednarodno okolje in je aktivni deležnik v finančnem in širšem družbenem okolju. Vsi zaposleni pri tem aktivno sodelujemo, hkrati pa ob tem ustvarjamo in koristimo različne možnosti za osebni razvoj. Mentorstvo je ena od oblik pridobivanja novih znanj ali kompetenc. Je naraven in učinkovit način učenja pri delu in izboljševanju različnih procesov. Mentorstvo je v bistvu akcijsko učenje, ki je strukturirano, načrtovano in ciljno usmerjeno. Vsebina učenja se nanaša na pridobivanje specifičnih in trenutno aktualnih znanj in kompetenc. Mentorstvo v NLB omogoča prenos znanja in kompetenc z izkušenih zaposlenih na manj izkušene, predvsem novo zaposlene; ponuja pa tudi pomoč zaposlenim za prevzem novih del in nalog, zaposlenim, ki se usposabljajo za ključne vodje in je zelo primerna oblika sodelovanja med različnimi generacijami.

Zaposlenim omogočamo razvoj kariere tudi na mednarodnem področju. V ta namen so zaposleni lahko napoteni na delo v članice NLB Skupine. Napotitve so inštrument za doseganje strateških ciljev NLB Skupine, hkrati pa predstavljajo tudi enega izmed orodij razvoja posameznika. V NLB izvajamo napotitve na vodstvene in strokovno-operativne naloge v članice NLB Skupine, iz članic v NLB ter med posameznimi članicami.

Ker je zadovoljstvo zaposlenih pomembno

Zadovoljstvo zaposlenih je ključnega pomena. Zato izvajamo merjenje organizacijske klime, katere namen je ugotoviti percepcije o lastnostih in značilnostih banke, kakor jih čutijo zaposleni ter merjenje zavzetosti zaposlenih.

Ker smo družini prijazno podjetje

V banki želimo prisluhniti zaposlenim ter jim pomagati pri usklajevanju delovnih in družinskih obveznostih. V sklopu Družini prijazno podjetje banka izvaja vrsto aktivnosti kot so koriščenje prostega delovnega dne za prvi šolski dan otroka, fleksibilni delovnik s koriščenjem plačanih ur odsotnosti za uvajanje otroka v vrtec, plačana odsotnost z dela zaradi izrednih družinskih razlogov, zmanjšanje izpostavljenosti tipičnim obremenitvam na delovnem mestu v smislu ohranjanja in krepitve zdravja, preventivni pregledi dojk, organizacija varstva otrok zaposlenih v času počitnic (Vesele počitnice), dodatne ugodnosti iz bančne ponudbe in finančna pomoč, zagotavljanje novoletnega obdarovanja otrok delavcev banke in obdarovanje novorojencev. Banka vsako leto dodaja še nove ukrepe.

Ker nam je zdravje zaposlenih pomembno

V NLB se zavedamo, da so zaposleni ključni za doseganje vseh poslovnih ciljev in samo zdravi smo lahko res ustvarjalni in uspešni. Naši vsakdanjiki so stresni, pogostokrat smo preobremenjeni, zato je pomembno, da skupaj najdemo načine in čas za ohranjanje in izboljšanje svojega počutja. V okviru projekta Zdrava banka organiziramo različne aktivnosti tako, da smo prav vsi zaposleni lahko aktivni na različnih nivojih: telesnem, čustvenem, umskem in duhovnem. Med drugim organiziramo serijo predavanj, npr: Kako do celostnega zdravja?, Stres in njegov vpliv na zdravje, Zakaj in kako spraviti telo v gibanje?, Kako čustva vplivajo na naše zdravje in kako to obrniti v svoj prid?

Ker smo družbeno odgovorni

V NLB redno vključujemo družbene in okoljske pobude tako v odnosu do okolja, strank in seveda zaposlenih. Na kadrovskem področju vsakodnevno skrbimo za zaposlovanje pravih ljudi na prava delovna mesta, veliko pozornost namenjamo razvoju zaposlenih, omogočamo jim sistematično izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje znanj in veščin ter za krepitev odnosov organiziramo motivacijske treninge združene z družbeno odgovornimi aktivnostmi in prostovoljstvom. Zaposlenim omogočamo redno rekreacijsko vadbo in za krepitev športnega duha organiziramo turnirje, tekmovanja, športne igre, s preventivnimi ukrepi in raznimi akcijami pa na drugi strani skrbimo za ohranitev zdravja, izboljšanje le-tega in varnost zaposlenih. Vsakoletno organiziramo krvodajalske akcije, v stiskah zaposlenih nudimo solidarnostno pomoč in v primeru večjih naravnih nesreč zaposleni zbiramo prispevke za prizadete posameznike, sodelujemo pa tudi v projektu Botrstva v okviru Zveze prijateljev mladine Ljubljana Polje Moste.

Delo z mladimi in sodelovanje s fakultetami

Posebno pozornost posvečamo iskalcem prve zaposlitve, v ta namen se povezujemo in sodelujemo s fakultetami in drugimi institucijami:

 • naši strokovnjaki predavajo na različnih fakultetah, na teh predavanjih lahko spoznate naša področja poslovanja, dobre bančne prakse, naše izzive.
 • Gostimo strokovne ekskurzije študentov strokovnih šol in univerze.
 • Omogočamo pripravo do in po diplomskih nalog na temo, ki je zanimiva tudi za banko
 • Povezujemo se s Kariernim centrom UL in z Zavodom RSZZ.
 • Sodelujemo s podjetjem AmCham Slovenia. AmCham Slovenia med drugim organizira tudi brezplačne programe za mlajše sodelavce, t.j. AmCham Young Professionals
 • Organiziramo interne delavnice za študente, kjer lahko v bančnem okolju spoznate različne poklice in seveda začutite naš utrip.
 • Za iskalce prve zaposlitve iščemo možnosti različnih finančnih ugodnosti (štipendije, ugodnejša posojila za plačilo šolnine, ipd.)

NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Naše storitve

Članice NLB Skupine nudimo poslovanje s prebivalstvom, gospodarskimi družbami, zasebniki in finančnimi institucijami na 12 trgih.

Banke, članice NLB Skupine, nudimo opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev za poslovne subjekte in fizične osebe. Široka paleta storitev je prilagojena potrebam in zahtevam posameznih tržišč. Z NLB Skupino je v Sloveniji mogoče poslovati prek več kot 150 poslovalnic, v Srbiji prek 47 poslovalnic, v Črni gori prek 17 poslovalnic, v Bosni in Hercegovini prek 38 poslovalnic, v Makedoniji prek 49 poslovalnic, v Republiki Srbski prek 70 poslovalnic in na Kosovu prek 49 poslovalnic.

S širitvijo ponudbe na obbančne finančne storitve in s prilagajanjem potrebam lokalnih trgov smo v NLB Skupini na vseh trgih stabilen partner, ki vam ponuja številne kombinacije finančnih storitev za vsak posel. Ponosni smo, da vam lahko stojimo ob strani v najrazličnejših okoliščinah, vam ponujamo prilagojeno finančno ponudbo in vas spremljamo na številnih trgih, saj si želimo z vami graditi partnerski odnos. Partnerski odnos, ki temelji na zaupanju, visoki kakovosti, širitvi obsega poslovanja, stroškovni učinkovitosti in obvladovanju tveganj.

Smo finančna institucija s tradicijo, ki prvo mesto uvršča vas, naše stranke, zato so naše delo in naši cilji vedno usmerjeni k vašem zadovoljstvu. Želimo biti zaupanja vreden partner, ki vam doma in v tujini pomaga pri uresničitvi poslovnih idej. Poiščite nas.

Storitve za prebivalstvo - www.nlb.si/osebne-finance Storitve za podjetja - www.nlb.si/podjetja Uvrstitve in nagrade NLB - www.nlb.si/uvrstitve-in-nagrade

NLB d.d.

Bančni svetovalec v organizacijski enoti Poslovalnica Mlake

10.10.2019
NLB d.d.
Trzin
m/ž

Aktiviraj svoj karierni profil

 • Hitreje do boljšega delovnega mesta
 • Najprimernejši oglasi vedno na dosegu
 • Shrani zanimive oglase
 • Prejemaj nova delovna mesta