ŠC PET

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (ŠC PET) je prepoznaven predvsem po unikatnih izobraževalnih programih s področja telekomunikacij ter raznolikih možnostih za šolanje bodočih ekonomistov na kar štirih izbirnih strokovnih področjih, kot so poštni promet, bančništvo, logistika in zavarovalništvo. Še posebej pa smo uveljavljeni tudi kot zavod, ki posveča posebno skrb izobraževanju dijakov in študentov s statusom športnika.

ŠC PET je osrednja ustanova za izobraževanje na področju telekomunikacij na srednjem in višješolskem nivoju izobraževanja. Vse organizacijske enote odlikuje pester in prožen program s splošnimi vsebinami, ki je prilagojen potrebam okolja ter gospodarstva in omogoča nemoteno vertikalno prehodnost. Naša prednostna področja so odlično delo z mladimi na športnem, kulturnem, raziskovalnem in družabnem področju, kar želimo nadaljevati tudi v bodoče. Zlasti dijakom in študentom športnikom omogočamo, da so lahko vzporedno uspešni tako na športnem področju kot tudi v izobraževanju. 

V zavodu delujejo tri organizacijske enote:
- Srednja tehniška in strokovna šola s programoma ekonomski tehnik in tehnik elektronskih komunikacij.
- Višja strokovna šola s programoma ekonomist in telekomunikacije.
- Enota za izobraževanje odraslih .

KAKOVOST 
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je na ŠC PET stalna spremljevalka razvoja in dela vseh organizacijskih enot, ki imajo vsaka svojo Komisijo za kakovost. Spremljanje kakovosti je postalo proces, ki omogoča iskanje novih rešitev, vpeljevanje sprememb in sledenje novostim, ki jih je v šolskem sistemu zelo veliko.
Prvi začetki vpeljevanja kakovosti so se na ŠC PET začeli v letu 2001 s projektom POKI – ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje -  za udeležence na Enoti za izobraževanje odraslih. Sčasoma se je vpeljevanje kakovosti preneslo tudi na Srednjo tehniško in strokovno šolo ter Višjo strokovno šolo.

Zagotavljanje kakovosti je del strategije vodstva ŠC PET in posameznih organizacijskih enot, prav tako pa tudi zaposlenih ter temelji na odgovornosti, ki jo imamo do naših ciljnih skupin: dijakov, staršev, udeležencev izobraževanja odraslih, rednih in izrednih študentov, lokalne ožje in širše skupnosti ter nenazadnje tudi do stroke, socialnega okolja in delodajalcev.

Skrb za kakovost nam postavlja ogledalo, samorefleksijo in primerjavo naših dosežkov z drugimi. Tako se izognemo zaverovanosti v svojo odličnost in se zavedamo, da smo lahko vedno in v vsem še boljši.

Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana«, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 1. marca 2011 v ŠC PET delujejo:


KONTAKTNI PODATKI

Ime podjetja: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (ŠC PET)
Naslov: Celjska ulica 16, Ljubljana
Ime kontaktne oseba: Tina Tratnjek
Telefon kontaktne osebe: 01 2342 444
e-naslov kontaktne osebe: tina.tratnjek@scpet.si
Spletna stran: https://www.scpet.si/ 

Zaposlovanje

Zaposlenim nudimo okolje kjer lahko uspešno in kakovostno izvajajo pouk, dvigajo raven znanja, dvigamo raven splošnega, strokovnega in specialnega znanja ter spremljamo novosti v tehnološki in delovni praksi. V našem aktivu je trenutno zaposlenih 69 sodelavcev, ki sodelujejo v različnih strokovnih aktivih. Nudimo varno in spodbudno delovno okolje.


Poslanstvo

S kakovostnim izobraževanjem omogočamo pridobivanje celovitega znanja in veščin za potrebe družbe in boljše življenje posameznika. Ustvarjamo ga skupaj v stimulativnem in prijaznem okolju in na najboljši način. Strokovnost in usposabljanje za delo je poudarek izobraževanja tako na Srednji tehniški in strokovni šoli kot tudi na Višji strokovni šoli in Enoti za izobraževanje odraslih. Dijakom in študentom omogočamo, da se splošna znanja tesno prepletajo s strokovnimi. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije je tudi osrednja ustanova za izobraževanje na področju telekomunikacij na srednjem in višješolskem nivoju izobraževanja. Vse organizacijske enote odlikuje pester in prožen program s splošnimi vsebinami, ki je prilagojen potrebam okolja ter gospodarstva in omogoča nemoteno vertikalno prehodnost. Naša močna področja so odlično delo z mladimi na športnem, kulturnem, raziskovalnem in družabnem področju, kar želimo nadaljevati tudi v bodoče. Zlasti dijakom in študentom športnikom omogočamo, da so lahko vzporedno uspešni tako na športnem področju kot tudi v izobraževanju.

Naše prednosti

  • dvigamo raven splošnega, strokovnega in specialnega znanja
  • spremljamo novosti v tehnološki in delovni praksi 
  • spodbujamo osebni in učni razvoj posameznika
  • naučimo, kako se uspešno učiti
  • posebno skrb posvečamo kakovosti učenja in izobraževanja
  • odpiramo alternativne poti do poklica in znanja 
  • razvijamo e-izobraževanje
  • informiramo in svetujemo na poti do želenega cilja.