Podsekretar v Službi za pravne zadeve (št. DM: 422)

5.6.2024
Ministrstvo za finance
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Ministrstvo za finance
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Župančičeva ulica 3
1000 Ljubljana


Dejavnost:
Javna uprava

Število zaposlenih:
250 do 499 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Spletna stran:

Sekretar v Direktoratu za finančni sistem, Sektorju za zavarovalništvo in trg kapitala (št. DM: 4615)


Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07–UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju ZJU) Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:

PODSEKRETAR v Službi za pravne zadeve (št. DM: 422)

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi(prejšnja) pravne smeri ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij  po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) pravne smeri ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) pravne smeri,
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. 

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.
 
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv in strokovni izpit iz upravnega postopka. 

Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv bo moral izbrani kandidat, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Strokovni izpit iz upravnega postopka bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06- ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena ZJU: 

 • da je državljan Republike Slovenije,
 • da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.

Prijava mora vsebovati:

 • pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve (dan, mesec in leto) in datum prekinitve (dan, mesec in leto) delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
 • pisno izjavo kandidata o zahtevani stopnji oz. izobrazbe na delovnih mestih, na katerih je opravljal delo pri posameznem delodajalcu,
 • pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo kandidata o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv (v kolikor ga kandidat ima);
 • pisno izjavo kandidata o opravljenem izpitu iz upravnega postopka druge stopnje (v kolikor ga kandidat ima); 
 • soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi podatke iz 1., 4., 5. in 6. alineje iz uradnih evidenc.  V primeru da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

V izbirni postopek bodo v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) uvrščeni kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje.

Drugi odstavek 61. člena ZJU določa, da se izbirni postopek lahko opravi v več fazah, tako da se kandidati postopno izločajo. Opravi se v obliki presojanja strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo je predložil kandidat, pisnega preizkusa usposobljenosti, ustnega razgovora ali v drugi obliki.

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu, so:

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja ministrstva, 
 • vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah,
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv ter opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
 • pregled pravnih podlag za pripravo odredb za izplačila odškodnin po sodnih sklepih,
 • usmerjanje in reševanje najzahtevnejših pravnih vprašanj,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi in drugi stopnji,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo 5 mesecev, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Službi za pravne zadeve, Prežihova 4, Ljubljana, v nazivu podsekretar. 

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 43. plačni razred, to je 2.389,72 EUR bruto.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev) v 10 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana, ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave lahko kandidat pošlje tudi po pošti z označbo »za javni natečaj št. 1002-68/2024 Podsekretar v Službi za pravne zadeve (št. DM: 422)«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 120 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnem Portalu GOV.SI. 

Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite go. Vlasto Mausar Markovič na številko (01) 369-6269 o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa go. Janjo Božič Mrzel na številko (01) 369-6342.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07–UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju ZJU) Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:

PODSEKRETAR v Službi za pravne zadeve (št. DM: 422)

Kaj pričakujemo

Pogoji za opravljanje dela:

• visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi(prejšnja) pravne smeri ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) pravne smeri ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) pravne smeri,
• najmanj 6 let delovnih izkušenj,
• strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje,
• opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Kaj nudimo

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv in strokovni izpit iz upravnega postopka.

Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv bo moral izbrani kandidat, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Strokovni izpit iz upravnega postopka bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06- ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena ZJU:

• da je državljan Republike Slovenije,
• da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
• da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.

Prijava mora vsebovati:

• pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
• pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve (dan, mesec in leto) in datum prekinitve (dan, mesec in leto) delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
• pisno izjavo kandidata o zahtevani stopnji oz. izobrazbe na delovnih mestih, na katerih je opravljal delo pri posameznem delodajalcu,
• pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
• pisno izjavo kandidata o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv (v kolikor ga kandidat ima);
• pisno izjavo kandidata o opravljenem izpitu iz upravnega postopka druge stopnje (v kolikor ga kandidat ima);
• soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi podatke iz 1., 4., 5. in 6. alineje iz uradnih evidenc.
V primeru da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

V izbirni postopek bodo v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) uvrščeni kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje.

Drugi odstavek 61. člena ZJU določa, da se izbirni postopek lahko opravi v več fazah, tako da se kandidati postopno izločajo. Opravi se v obliki presojanja strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo je predložil kandidat, pisnega preizkusa usposobljenosti, ustnega razgovora ali v drugi obliki.

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu, so:

- neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja ministrstva,
- vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah,
- samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv ter opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
- pregled pravnih podlag za pripravo odredb za izplačila odškodnin po sodnih sklepih,
- usmerjanje in reševanje najzahtevnejših pravnih vprašanj,
- vodenje najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi in drugi stopnji,
- opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo 5 mesecev, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Službi za pravne zadeve, Prežihova 4, Ljubljana, v nazivu podsekretar.

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 43. plačni razred, to je 2.389,72 EUR bruto.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev)
https://mojedelotemplates.blob.core.windows.net/job/e/oglasi/mf/MF_JN_vloga%20za%20zaposlitev_podsekretar_422.doc
v 10 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana, ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave lahko kandidat pošlje tudi po pošti z označbo »za javni natečaj št. 1002-68/2024 Podsekretar v Službi za pravne zadeve (št. DM: 422)«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 120 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnem Portalu GOV.SI.

Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite go. Vlasto Mausar Markovič na številko (01) 369-6269 o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa go. Janjo Božič Mrzel na številko (01) 369-6342.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
Župančičeva ulica 3
1000 Ljubljana
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-finance/

Dejavnost:
Javna uprava
Število zaposlenih:
250 do 499 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela