Pogoji uporabe

Portal MojeDelo.com je spletno mesto, kjer se srecujejo tisti, ki ponujajo delo oz. zaposlitev, in tisti, ki tako delo išcejo. Lastnik in upravljalec portala MojeDelo.com je podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana. 
DEFINICIJA
 • Portal, mi, naši se nanaša na portal MojeDelo.com.
 • Izvajalec se nanaša na podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o.
 • Uporabnik se nanaša na iskalca zaposlitve, ki je lahko kdorkoli, ki želi najti delo oz. zaposlitev, pojem uporabnik se nanaša tako na registrirane, kot tudi na neregistrirane uporabnike portala.
 • Narocnik  se nanaša na podjetje, organizacijo ali drugo pravno ali fizicno osebo, ki ponuja delo oz. zaposlitev in je narocnik storitev podjetja Moje delo d.o.o.
 • Storitve se nanašajo na vse storitve, ki jih nudi portal MojeDelo.com, in obsegajo:
  • objavo zaposlitvenih oglasov na portalu MojeDelo.com,
  • selekcijo in arhiviranje prijav na zaposlitvene oglase,
  • iskanje po bazi iskalcev zaposlitev,
  • oglaševanje na spletnem portalu MojeDelo.com.

Ti Pogoji uporabe dolocajo znacilnosti uporabe portala MojeDelo.com. Definirajo pogoje in znacilnosti narocniško pogodbenega razmerja med narocnikom ter izvajalcem. Portal MojeDelo.com ponuja prostor za srecanje in objavlja oglase v skladu s cenikom in z narocili. Izvajalec ne opravlja dejavnosti študentskega servisa ali dejavnosti zagotavljanja dela drugemu uporabniku. Objava vsebin na portalu je za uporabnike – iskalce dela ali zaposlitve brezplacno, medtem ko se objava oglasov in druge storitve za narocnike – delodajalce obracunajo po vsakokrat veljavnem ceniku portala MojeDelo.com.

Pogoji poslovanja veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi pogoji poslovanja veljajo takoj, ko so objavljeni na portalu MojeDelo.com in zamenjajo stare.

UPORABA VSEBIN PORTALA MOJEDELO.COM
Imetnik spletne domene MojeDelo.com je podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o. in uporabnik ali narocnik ne sme uporabljati imena MojeDelo.com v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen ce je uporaba izrecno dovoljena s temi Pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo. Vsebina portala MojeDelo.com in deli teksta, grafike, slike logotipov, gumbov, multimedijske vsebine, programske opreme in izvorna koda so last podjetja ali narocnika in so avtorsko pravno zašciteni kot individualna storitev oz. kot podatkovna zbirka. 

Vsebine portala je dovoljeno uporabljati le za zasebne namene, ce drugacen nacin uporabe ni posebej dovoljen ali je prepovedan s temi pravili poslovanja ali veljavno zakonodajo. Prepovedani so prodaja ali nadgradnja portala, posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi portala in/ali izvajalca. Prepovedana je kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti, uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s portala ali na drugacen nacin avtomatsko posegajo ali komunicirajo s portalom, razen za spletne iskalnike (universal search engines; iskalniki, ki išcejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz dolocenega geografskega podrocja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek ali druge znacilnosti) oz. ce ni to izrecno dogovorjeno z izvajalcem. Za vsako komercialno rabo portala je potreben predhoden dogovor z izvajalcem.

Izvajalec dovoljuje ogledovanje ter uporabo vsebin na portalu narocnikom ter uporabnikom, pri cemer pa le-ti ne smejo kršiti avtorskih pravic vsebin. Brez pisnega dovoljenja podjetja, avtorja ali pooblašcene osebe podjetja ali avtorja vsebin ni dovoljeno vsebin na portalu delno ali v celoti kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, spreminjati, nalagati, tiskati in razširjati, razen za osebno uporabo in uporabo, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami portala. 

Avtor vsebin in izvajalec se bosta trudila za tocnost, pravilnost, ažurnost ter koristnost vsebin portala, vendar nista odgovorna za njihovo pravilnost, tocnost, popolnost ali ažurnost. Avtorji ter izvajalec niso odgovorni za škodljive posledice uporabe vsebin portala. 

DOSTOPNOST PORTALA MOJEDELO.COM
Izvajalec si prizadeva, da bodo vsebine in storitve portala dostopne za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehnicnih razlogov. Izvajalec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila prekine delovanje portala, ce meni, da je to potrebno. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob vecjih tehnicnih posegih in vzdrževalnih delih (vec kot 12 zaporednih ur), se izvajalec zavezuje, da bo o motnjah narocnike obvestil preko portala do tri dni pred zacetkom del, ce bo to le mogoce.

Zaradi varnostnih razlogov je cas vpisa podatkov v spletne obrazce omejen na 30 minut, po tem casu se seja avtomatsko zakljuci. Izvajalec poziva uporabnike in narocnike, da podatke shranjujejo pogosteje, da ne bi prišlo do izgube podatkov.

VAROVANJE ZASEBNOSTI UPORABNIKOV IN NAROCNIKOV
Uporabnik in/ali narocnik storitve izrecno dovoljujeta, da izvajalec z namenom zagotavljanja storitev portala zbira in obdeluje podatke v skladu z Izjavo o varovanju osebnih podatkov in Politiko zasebnosti in varovanja osebnih podatkov, ki sta sesavni del teh pogojev poslovanja. 
Izvajalec obcasno, skladno z zakonom, na e-naslove uporabnikov oz. narocnikov pošilja periodicna obvestila o novostih, lastnih storitvah in izdelkih, ki so povezani z iskanjem zaposlitve in uporabnikom oz. narocnikom predstavljajo uporabno ter zanimivo vsebino. V vsakem poslanem sporocilu ima uporabnik oz. narocnik možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporocil. Portal uporabnikom oz. narocnikom zagotavlja neprestano pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. 

OSEBNI PODATKI UPORABNIKOV
Osebne podatke uporabnikov portala (v kolikor ti niso skriti) lahko uporabljajo le pooblašcene osebe podjetja in registrirani narocniki portala. Uporabniki svojim osebnim podatkom sami dolocajo mejo vidnosti; skriti podatki niso vidni narocnikom, dokler jim jih uporabnik ne razkrije sam. Ce je uporabnik anonimen, ima narocnik vpogled le v del uporabnikovega življenjepisa, ki prica o njegovih znanjih in vešcinah ter preteklih zaposlitvah, ne vidi pa uporabnikovih osebnih podatkov. Narocnik lahko uporabnika kljub temu kontaktira preko elektronskega obrazca na portalu MojeDelo.com. 

Uporabniki, ki bodo na portal MojeDelo.com vnesli in aktivirali svoj življenjepis, naj iz njega izpustijo tiste podatke, za katere ne želijo, da so vidni vsem narocnikom portala (delodajalcem) oz. naj tem podatkom dolocijo, da ostanejo skriti. Izvajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala, ce uporabnik teh podatkov iz življenjepisa ne izpusti ali ce ga je na podlagi življenjepisa mogoce prepoznati, kljub temu, da je svoje osebne podatke skril. Uporabnik svojemu življenjepisu ne sme pripeti kopij svojih osebnih dokumentov.

VARSTVO GESEL UPORABNIKOV IN NAROCNIKOV
Izvajalec se zavezuje, da bo vsa uporabniška imena in gesla hranil kot poslovno skrivnost. Z njimi bodo ravnale le pooblašcene osebe izvajalca. Izvajalec si pridržuje pravico blokade gesla v primeru suma zlorabe gesla ali kršenja splošnih pogojev uporabe s strani uporabnika ali narocnika - lastnika gesla.
Uporabniška gesla so namenjena v uporabo osebam, ki so jim bila gesla izdana. Uporabnik oz. narocnik, ki se je vpisal na portal in je prejel geslo, je dolžan uporabljati geslo ter skrbeti zanj kot dober gospodar. Narocnik gesla se zavezuje, da bo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov varoval svoja gesla ter ne bo opravljal neupravicenih in/ali nezakonitih posegov v zasebnost uporabnikov portala. Kot nezakonit poseg v zasebnost se šteje komuniciranje s kandidati, ki ni neposredno povezano s kadrovanjem. Gesla ne sme deliti z osebo zunaj podjetja, ki ga prejemnik gesla predstavlja, ali z osebo znotraj podjetja, ki ni neposredno povezana v selekcijski proces kandidatov. Registrirani uporabniki in narocniki so odgovorni za dejanja, ki so bila opravljena z njihovim uporabniškim imenom in geslom.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
Naša dolžnost je varovanje vaše zasebnosti. Z vsako informacijo, ki nam jo posredujete, ravnamo z najvecjo možno skrbnostjo in varnostjo. Obvezuje nas Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se dolocajo pravice, obveznosti, nacela in ukrepi, ki preprecujejo neustavne, nezakonite in neupravicene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov. Upoštevamo naslednja zakonska dolocila:
 • Osebni podatki so informacije, ki nam jih posredujete uporabniki. Prevzamemo in shranimo vse informacije, ki ste jih vnesli na naši spletni strani ali ste nam jih posredovali na kakršenkoli drug nacin. Lahko izberete, da nam dolocenih informacij ne posredujete.
 • Vse osebne podatke, pridobljene na teh spletnih straneh, uporabljamo zakonito in pošteno.
 • Vaše osebne podatke vnašate prostovoljno in nam tudi dovoljujete njihovo obdelavo.
 • Osebni podatki, ki jih uporabljamo, so ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere jih zbiramo in obdelujemo. Ne uporabljamo obcutljivih osebnih podatkov, kot so definirani po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.
 • Osebnih podatkov uporabnika (naslov e-pošte, rojstni datum, kontaktni podatki) izvajalec ne bo javno objavil na portalu brez soglasja uporabnika. Izvajalec zato priporoca uporabnikom, da svojih podatkov, ki jih ne želijo posredovati narocnikom, ne vkljucijo v svoj življenjepis oz. jim nastavijo ustrezno vidnost.
 • Vsi uporabniki naših spletnih storitev, ki nam prostovoljno zaupate svoje osebne podatke, imate pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov na nacin, ki ga omogocajo te spletne strani.
 • Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam z izjemo narocnikov portala, ki imajo vpogled do podatkov, kot jih doloci uporabnik. Podatke izvajalec posreduje le v obsegu, v katerem bi bilo to potrebno zaradi posameznega razloga za posredovanje.
 • Vaše osebne podatke zbiramo in uporabljamo za potrebe izvedbe storitev teh spletnih strani, o cemer vas tudi jasno in nedvoumno obvešcamo na teh spletnih straneh. Namen uporabe osebnih podatkov je jasno napisan na spletnih straneh, kjer se ti podatki pridobivajo (nastavitev e-obvešcanja o prostih delovnih mestih, registracija iskalca zaposlitve, vnos spletnega življenjepisa, prijava na zaposlitveni oglas, registracija delodajalca).
 • Izvajalec lahko uporablja podatke uporabnikov za analizo demografskih znacilnosti obiskovalcev portala in za druge analize, ki omogocajo izboljšanje ponujene storitve.
 • Uporabnik dovoljuje izvajalcu uporabo njegovih podatkov za namene pošiljanja periodicnih e-obvestil o aktualnem dogajanju na trgu dela in novostih v storitvah portala. Podatke lahko izvajalec uporablja tudi za namene neposrednega trženja v okvirih storitve podjetja Moje delo s pomocjo vašega poštnega naslova, naslova elektronske pošte, telefonske številke in GSM številke.
 • Vse potrebne identifikacijske podatke o podjetju, ki upravlja spletne strani, dobite na teh spletnih straneh, in sicer v rubriki Kontakt.
 • Po izpolnitvi namena uporabe osebnih podatkov se ti arhivirajo za toliko let, kolikor dolocajo zakoni, ki urejajo delovanje naših storitev.
 • Piškotki so alfanumericni identifikatorji, ki jih vpišemo na trdi disk vašega racunalnika. Uporabljamo jih izkljucno za vašo identifikacijo, tako da vam ni treba ponovno vnašati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitev teh spletnih strani.
 • Avtomatsko beležimo tudi dolocene anonimne informacije, ki niso v nikakršni zvezi s posamezniki ali posameznicami in so odvisne od nacina, kako pregledujete naše spletne strani. Te informacije uporabljamo za interne raziskave, da bi izboljšali naše storitve, za statisticne obdelave in iz varnostnih razlogov. Te informacije so nazivi spletnih strani, s katerih se klika na te spletne strani, uporabljen spletni raziskovalec in trenuten IP naslov osebnega racunalnika.
 • Zašcite pri vnosu podatkov. Vsi podatki na spletni strani, zlasti v clanskem delu, so zašciteni s posebnimi programskimi orodji. Uporabljamo t.i. SSL (Secure Sockets Layer) tehnologijo, ki je defacto standard v svetu in preprecuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svojem racunalniku.
 • Povezave na druge spletne strani. Naše spletne strani vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, vendar nikoli na nobeno z zakonsko nedovoljeno vsebino. Ravno tako nismo odgovorni za politiko zašcite, piškotkov in vsebine teh povezanih spletnih strani.
 • Sprememba te politike. Našo politiko varovanja vaših osebnih podatkov bomo v bodoce spreminjali glede na možne dopolnitve Zakona o varstvu osebnih podatkov. O tem bomo vse registrirane uporabnike teh spletnih strani tudi obvestili s pomocjo e-pošte.

OBVEZNOSTI UPORABNIKOV PORTALA
Uporabnik lahko vsebino portala pregleduje brezplacno in brez registracije, medtem ko se mora za uporabo vseh funkcionalnosti portala in objavljanje vsebin na portalu registrirati. 

Uporabniki portala se zavezujejo, da so vsi podatki, ki so jih vpisali na portalu, predvsem kontaktni podatki, podatki o izobrazbi, delovnih izkušnjah ipd. tocni, in so odgovorni za njihovo verodostojnost. Uporabnik ne sme objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja. Navajanje izmišljenih podatkov ter izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je strogo prepovedano. 

Življenjepisi, ki jih uporabniki objavijo na portalu morajo biti v slovenskem jeziku in vsebovati resnicne podatke. Uporabnik, ki objavi življenjepis in izbere, da je ta viden narocnikom, daje dovoljenje in zahtevo za objavo njegovih vsebin na portalu. Na portalu so vidni le aktivni življenjepisi.  

Uporabnik portala se tudi zavezuje, da možnosti prijave na zaposlitveni oglas ne bo zlorabljal v komercialne namene ali pošiljanje drugih obvestil, ki niso povezani z objavljenim razpisom za delovno mesto. V kolikor izvajalec ugotovi ali prejme pritožbo s strani narocnikov, da uporabnik zlorablja portal za pošiljanje nerelevantnih sporocil, bo uporabnika opozoril, ce ta s kršenjem nadaljuje, pa mu bo izvajalec blokiral dostop. Izvajalec ne odgovarja za netocne podatke iskalcev zaposlitev. Izvajalec si pridržuje pravico, da uporabniku blokira dostop ali ga izbriše iz portala MojeDelo.com, ce ugotovi ali sumi, da je iskalec vpisal netocne podatke ali kako drugace krši pogoje uporabe.

Uporabniku so izrecno prepovedana tudi vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:
 • uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • uporaba storitve oziroma objava vsebin, ki niso v skladu z namenom portala, 
 • uporaba groženj, poniževalnega ali žaljivega nacina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršilo osebnostne pravice tretjih oseb, objavljanje neresnicnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajocih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin, 
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so doloceni v teh pogojih uporabe, npr. zlasti objavljanje vsebin, ki tematsko ne sodijo na portal,
 • distribuiranje avtorsko zašcitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizicne osebe, 
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogociti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o uporabnikih, 
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, unicevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve. 

Uporabnik je za vsako kršitev teh pogojev uporabe lahko tudi odškodninsko ali kazensko odgovoren.

OBVEZNOSTI NAROCNIKOV
Razmerje za uporabo vseh storitev portala razen placljivih storitev se vzpostavi z vstopom narocnika v sistem (narocnik se elektronsko prijavi na portal in prejme e-obvestilo o vkljucitvi v sistem). Razmerje za uporabo placljivih storitev se sklene s potrditvijo cene storitve.

Zaposlitveni oglasi in druge vsebine, ki jih objavi narocnik na portalu, ne smejo kršiti veljavne zakonodaje o oglaševanju ali/in ne smejo biti v nasprotju z veljavnim Slovenskim oglaševalskim kodeksom. Vsebina se nanaša na besedilo oglasa, uporabljene graficne elemente, logotipe ipd. Vsebina mora biti napisana v slovenskem jeziku, mora biti resnicna in pravilna in ne sme biti nezakonita, zavajajoca, škodljiva, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva. Narocnik se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki bi lahko prizadeli clovekovo dostojanstvo, vzpodbujali rasne, spolne ali narodnostne diskriminacije in verske ali politicne nestrpnosti ter dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zašciti okolja ali kulturne dedišcine, žalili verska ali politicna prepricanja ali škodili interesom uporabnikov portala. Vsebina tudi ne sme kršiti pravic intelektualne lastnine in ne sme predstavljati nespoštljivega obnašanja nasproti drugim uporabnikom portala, narocnik zlasti ne sme oglaševati dela na crno.
Oblikovanje predstavitve podjetja narocnika, logotipa, oglasov in drugih vsebin lahko opravijo narocniki samostojno preko portala ali jih v njihovem imenu objavijo pooblašceni sodelavci podjetja.

Narocnik prevzema odgovornost, da se bo ravnal po 30. clenu (pravice neizbranega kandidata) in 48. clenu (varstvo delavcevih osebnih podatkov) Zakona o delovnih razmerjih, ter da bo upošteval 21. clen (Rok hrambe osebnih podatkov) Zakona o varstvu osebnih podatkov, v zvezi s prijavami kandidatov na prosto delovno mesto, ki ga objavi narocnik.

Narocnik se zavezuje, da za vsako objavljeno prosto delovno mesto rok za prijavo ni krajši od 3 delovnih dni, kot je to zapisano v 25. clenu Zakona o delovnih razmerjih.

Narocnik se obvezuje poravnati racun v roku, ki je dolocen na racunu. Zakupljene zaposlitvene oglase mora objaviti v roku 12 mesecev od nakupa oz. kakor je dogovorjeno z izvajalcem. Narocnik je tudi dolžan hraniti vsa gesla, ki jih je prejel za uporabo portala, in jih ne sme posredovati nepooblašceni osebi ali kakorkoli zlorabljati. Narocnik se zavezuje, da ne bo posredoval nepooblašcenim osebam kakršnihkoli vsebin portala MojeDelo.com oz. podatkov uporabnikov.

PRAVICA ZAVRNITVE ZAPOSLITVENEGA OGLASA ALI ŽIVLJENJEPISA
Izvajalec si pridržuje pravico, ne pa dolžnosti, zavrniti oz. umakniti celotno vsebino ali del vsebine zaposlitvenega oglasa ali življenjepisa, posebno v primeru, ko gre za kršenje veljavnega Zakona o oglaševanju ali/in je oglas v nasprotju z veljavnim Slovenskim oglaševalskim kodeksom oz. krši te pogoje poslovanja. 
Izvajalec lahko izbriše vse zaposlitvene oglase, ki jih je objavil narocnik, ki je kršil pogoje uporabe in ne samo tiste oglase, ki so kršili te pogoje. V navedenem primeru izvajalec ni dolžan povrniti cene objave zaposlitvenega oglasa ali o tem obvestiti ali zaprositi za dovoljenje narocnika.

CENE STORITEV PORTALA
Cene storitev so objavljene v veljavnem ceniku na portalu. Izvajalec narocniku izstavi racun za doloceno število objav zaposlitvenih oglasov ali pa za paket storitev, kot je bilo dogovorjeno s narocnikom. Izvajalec izstavi racun narocniku predhodno in si pridržuje pravico, da mu blokira njegovo geslo, ce narocnik ne poravna racuna v navedenem roku ali/in krši splošne pogoje uporabe (predvsem glede objave oglasov).

ODGOVORNOST IZVAJALCA
Podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o. ni odgovorno za:
 • kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napacne uporabe, tehnicne neustreznosti programske ali strojne opreme ali neznanja in nespretnosti uporabnika oz. narocnika;
 • morebitne poškodbe programske opreme ali racunalniške opreme, s katero uporabniki ali narocniki dostopajo do portala;
 • slabo delovanje ali nedelovanje portala zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja med uporabnikom in izvajalcem ali med narocnikom in izvajalcem; 
 • motnje delovanja portala, ki so posledica višje sile;
 • morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku oz. narocniku zaradi nezmožnosti uporabe portala, zaradi zaupanja v vsebino storitve portala, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala;
 • vsebine, ki so objavljene na portalu, kjer gre za vsebine, ki jih na portal vnesejo uporabniki ali narocniki samostojno. Posledicno podjetje ne prevzema odgovornosti za resnicnost in zakonitost objavljenih vsebin, ki jih na portalu objavijo uporabniki ali narocniki;
 • netocne podatke iskalcev zaposlitve, ki jih vpisujejo uporabniki na portal;
 • netocne podatke, ki jih narocniki objavljajo na portalu;
 • zagotovitev odzivnosti narocnikov ob prijavi na zaposlitvene oglase, ker je ta odvisna od zahtev ter karakteristik prostega delovnega mesta ter internih postopkov zaposlovanja;
 • zagotovitev odzivnosti uporabnikov na objavo zaposlitvenega oglasa, ker je ta odvisna od zahtev ter karakteristik prostega delovnega mesta ter uporabnikovih nastavitev obvešcanja;
 • pozno, pomanjkljivo dostavo ali nedostavo sms in/ali elektronskih sporocil;
 • za škodljive posledice uporabe vsebin portala, za njihovo pravilnost, tocnost, popolnost ali ažurnost.

Ce je vsebina na portalu v nasprotju s temi pogoji poslovanja ali veljavno zakonodajo, lahko kdorkoli o tem obvesti podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o. preko e-naslova podpora@mojedelo.com. Podjetje bo po preverjanju ustrezno ukrepalo in ce bo treba, odstranilo sporne vsebine.

V povezavi s tem si izvajalec pridržuje pravico do izbrisa katere koli vsebine, ce meni, da vsebina kot celota ali njen del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljala kršitev veljavne zakonodaje ali pravic tretjih oseb. Prav tako si izvajalec pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega uporabnika oz. narocnika in mu onemogoci nadaljnjo uporabo portala. Poleg tega si izvajalec pridržuje pravico, da prepreci ali umakne objavo vsebine narocnika, ki ni poravnal svojih obveznosti v zvezi s to ali kakšno drugo objavo na portalu. Ce je uporabnik placal za objavo oglasa, ki je bil izbrisan v skladu s temi pogoji uporabe, nima pravice zahtevati vracila placanega zneska.

PIŠKOTKI
Na spletnem mestu MojeDelo.com uporabljamo razlicne vrste piškotkov. V vašem brskalniku so lahko shranjeni nekateri od piškotkov, opisanih na tej povezavi, ali vsi izmed naštetih. Piškotke si lahko ogledate in jih upravljate v brskalniku (to morda ni mogoce v brskalnikih za mobilne naprave).

KONCNE DOLOCBE
V primeru spora v zvezi z uporabo portala MojeDelo.com, ki ga ne bi bilo mogoce rešiti sporazumno, je za sodno reševanje sporov pristojno sodišce v Ljubljani.

Izvajalec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, ce meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika ali narocnika od njegovega sprejema teh novih pogojev. Šteje se, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi portala MojeDelo.com na podlagi spremenjenih pogojev.

Ce imate kakršnakoli vprašanja glede pogojev poslovanja ali varovanja vaše zasebnosti ali ce želite dodatna pojasnila, nam prosimo javite po elektronski pošti podpora@mojedelo.com. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem casu.


Styria digital marketplaces, d.o.o.
Verovškova 55
SI - 1000 Ljubljana 

Email: podpora@mojedelo.com 
Tel: +386 1 513 57 00 / 080 1 DELO (080 1 3356) 
Fax: +386 1 513 57 29 

Davcna številka: SI58257551
Maticna številka: 5391997000


Izberi področje dela