Pravila in pogoji uporabe MojeDelo.com

MojeDelo.com je spletno mesto, kjer se srečujejo tisti, ki ponujajo delo oz. zaposlitev, in tisti, ki tako delo iščejo. Ta Pravila in pogoji uporabe MojeDelo.com določajo značilnosti uporabe spletnega mesta MojeDelo.com, definirajo posebne pogoje in značilnosti Pogodbenega razmerja med Delodajalcem in Ponudnikom kot tudi opredeljuje uporabo teh spletnih strani za Iskalca zaposlitve. MojeDelo.com ponuja prostor za srečanje in objavljanje oglasov v skladu s Cenikom in posameznimi naročili. Ponudnik ne opravlja dejavnosti študentskega servisa ali dejavnosti zagotavljanja dela drugemu Uporabniku. Za spletno mesto MojeDelo.com se uporabljajo Splošni pogoji uporabe ter ta Pravila in pogoji uporabe MojeDelo.com, kot enoten dokument.


DEFINICIJE POJMOV
Pojmi v teh Pravilih in pogojih uporabe MojeDelo.com, pisani z veliko začetnico, imajo točno določen pomen, ki je natančneje pojasnjen v nadaljevanju. Navedeni pojmi zajemajo tako žensko kot moško obliko, ednino, dvojino in množino, ob tem pa tudi pojmi, opisani v Splošnih pogojih uporabe, ohranjajo enak pomen, razen v primerih, ko iz sobesedila izhaja drugače.
 • MojeDelo.com se nanaša na domeno www.mojedelo.com, njene poddomene, vse njene strani in podstrani, spletne in mobilne aplikacije.
 • Pravila in pogoji se nanaša na ta Pravila in pogoje uporabe MojeDelo.com, ki definirajo pravila in pogoje dostopanja do spletih strani www.mojedelo.com in uporabo njihovih Storitev, ki so Uporabnikom v danem trenutku na voljo. Pravila in pogoji veljajo do njihovega preklica ali izdaje novih. O tovrstnih spremembah so Uporabniki vselej obveščeni po elektronski poti. Spremembe stopijo v veljavo z dnem njihove objave na www.mojedelo.com.
 • Uporabnik se nanaša na pravne in fizične osebe, ki dostopajo in pregledujejo te spletne strani, ne glede na način dostopa (kot registriran ali neregistriran uporabnik), pojem uporabnik v teh Pravilih in pogojih se nanaša tako na Iskalce zaposlitve kot na Delodajalce.
 • Iskalec zaposlitve je registriran Uporabnik in se nanaša na osebe, ki dostopajo do teh spletnih strani z namenom iskanja zaposlitve ali s katerim koli drugim namenom uporablja Storitve MojeDelo.com, vendar vselej zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti,
 • Delodajalec je pravna ali fizična oseba oz. njuni predstavniki, ki dostopajo do Storitev na spletnem mestu MojeDelo.com kot Registrirani uporabniki, in sicer z namenom iskanja novega kadra. Delodajalec lahko išče kader v lastnem imenu ali v imenu svojih naročnikov, če za takšno iskanje kadra razpolaga z ustrezno pravno podlago.
 • Storitev se nanaša na vse storitve, ki so Uporabnikom na voljo na MojeDelo.com, in med drugim zajemajo:
  • objavo zaposlitvenih oglasov na portalu MojeDelo.com,
  • selekcijo in arhiviranje prijav na zaposlitvene oglase,
  • iskanje po bazi iskalcev zaposlitev,
  • dostopanje do in pregledovanje e-izobraževalnih vsebin (na voljo le za Iskalca),
  • in druge storitve, ki so na voljo na teh spletnih straneh.

OBVEZNOSTI ISKALCA ZAPOSLITVE
Iskalec zaposlitve lahko javno dostopne Vsebine MojeDelo.com pregleduje brezplačno in brez registracije, medtem ko se mora za uporabo vseh funkcionalnosti MojeDelo.com in uporabo Storitev registrirati kot tudi ustvariti svoj Uporabniški profil MojeDelo.com. 

Iskalec zaposlitve se zavezuje, da so vsi podatki, ki jih vpiše na MojeDelo.com, predvsem kontaktni podatki, podatki o izobrazbi, delovnih izkušnjah ipd., točni in so odgovorni za njihovo verodostojnost. Strogo prepovedano je objavljanje oziroma vpisovanje podatkov tretje osebe brez njene privolitve, izdajanje za tretjo osebo kot tudi navajanje izmišljenih podatkov.

Življenjepis, ki ga Iskalec zaposlitve objavi na MojeDelo.com, mora biti v slovenskem jeziku in vsebovati resnične podatke. Iskalec zaposlitve, ki objavi življenjepis in določi, da je ta viden Delodajalcem (aktivira življenjepis), s takšnim izborom poda svojo privolitev in zahtevo za objavo njegovih vsebin na MojeDelo.com kot to opredeljujejo ta Pravila in pogoji. Na MojeDelo.com so vidni le aktivni življenjepisi.

Iskalec zaposlitve se tudi zavezuje, da možnosti prijave na zaposlitveni oglas ne bo zlorabljal v komercialne namene ali za pošiljanje drugih obvestil, ki niso povezani z objavljenim razpisom za delovno mesto. Če Ponudnik ugotovi ali prejme pritožbo s strani Delodajalca, da Iskalec zaposlitve zlorablja spletno mesto MojeDelo.com za pošiljanje irelevantnih sporočil, bo Iskalca zaposlitve opozoril, če ta s kršenjem nadaljuje, pa mu bo Ponudnik onemogočil dostop do lastnega Uporabniškega profila MojeDelo.com. Ponudnik ne odgovarja za netočne podatke Iskalcev zaposlitve. Ponudnik si pridržuje pravico, da Iskalcu zaposlitve blokira dostop ali ga izbriše iz spletnega mesta MojeDelo.com, če ugotovi ali sumi, da je Iskalec zaposlitve vpisal netočne podatke ali kako drugače krši ta Pravila in pogoje.

Iskalcu zaposlitve so izrecno prepovedana tudi vsa naslednja dejanja, za katera se Iskalec zaposlitve zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:
 • uporaba Storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • uporaba groženj, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršilo osebnostne pravice tretjih oseb, objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin,
 • izrabljanje Storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh Pravilih in pogojih, npr. zlasti objavljanje vsebin, ki tematsko ne sodijo na MojeDelo.com,
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti tretje osebe,
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti način delovanja Storitve; zlasti omogočiti uporabo Storitve z drugega spletnega mesta ali pridobiti dostop do podatkov o Uporabnikih,
 • kakršen koli poskus pridobivanja, zbiranja, uničevanja, spreminjanja in/ali shranjevanja osebnih podatkov drugih Uporabnikov in podatkov, ki jih ti Uporabniki vnesejo z namenom uporabe Storitve.

Uporabnik je za vsako kršitev Splošnih pogojev ter teh Pravil in pogojev lahko tudi odškodninsko ali kazensko odgovoren.

Uporaba nekaterih Storitev MojeDelo.com ni združljiva s Storitvami nekaterih Spletnih mest Upravljavca, kot na primer s Storitvami Prefrenca.si. Pred uporabo Storitev Preferenca.si se seznanite s Pravili in pogoji uporabe Preferenca.si,

DOSTOPNOST OSEBNIH PODATKOV ISKALCEV ZAPOSLITVE
Osebne podatke Iskalcev zaposlitve lahko uporabljajo le pooblaščene osebe Upravljavca. Če ti niso skriti oziroma če Iskalec zaposlitve prostovoljno posreduje svoje podatke, pa tudi Delodajalci v okviru funkcionalnosti spletnega mesta MojeDelo.com. Iskalec zaposlitve svojim osebnim podatkom sam določa mejo vidnosti (skriti podatki niso vidni tretjim osebam oziroma Delodajalcem, dokler jim jih Iskalec zaposlitve ne razkrije sam). Če je Iskalec zaposlitve anonimen, ima Delodajalec vpogled le v del življenjepisa Iskalca zaposlitve, ki priča o njegovih znanjih in veščinah ter preteklih zaposlitvah, ne vidi pa osebnih podatkov Iskalca zaposlitve. Delodajalec lahko Iskalca zaposlitve kljub temu kontaktira prek elektronskega obrazca na MojeDelo.com. 

Iskalec zaposlitve, ki na MojeDelo.com vnese in aktivira svoj življenjepis, naj iz njega izpusti tiste podatke, za katere ne želi, da so vidni vsem Delodajalcem oz. naj tem podatkom določi, da ostanejo skriti. Upravljavec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala, če Iskalec zaposlitve teh podatkov iz življenjepisa ne izpusti ali če ga je na podlagi življenjepisa mogoče prepoznati, kljub temu, da je svoje osebne podatke skril. Iskalec zaposlitve svojemu življenjepisu ne sme pripeti kopij svojih osebnih dokumentov.

OBVEZNOSTI DELODAJALCEV
Pogodbeno razmerje za uporabo vseh Storitev MojeDelo.com razen plačljivih storitev se vzpostavi z registracijo Delodajalca. Razmerje za uporabo plačljivih Storitev se sklene s potrditvijo cene Storitve.

Zaposlitveni oglasi in druge vsebine, ki jih Delodajalec objavi MojeDelo.com, ne smejo kršiti veljavne zakonodaje o oglaševanju in/ali ne smejo biti v nasprotju z veljavnim Slovenskim oglaševalskim kodeksom. Vsebina Delodajalca po teh Pravilih in pogojih se nanaša na besedilo oglasa, uporabljene grafične elemente, logotipe ipd.. Vsebina mora biti napisana v slovenskem jeziku in skladna z Zakonom o javni rabi slovenščine (Ur. l. RS, št. 86/04 in 8/10, »ZJRS«), mora biti resnična in pravilna ter ne sme biti nezakonita, zavajajoča, škodljiva, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva. Delodajalec se zavezuje, da ne bo objavljal vsebin, ki bi lahko prizadele človekovo dostojanstvo, vzpodbujale rasne, spolne ali narodnostne diskriminacije in verske ali politične nestrpnosti ter dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne dediščine, žalili verska ali politična prepričanja ali škodili interesom Uporabnikov MojeDelo.com. Vsebina ravno tako ne sme kršiti pravic intelektualne lastnine Ponudnika ali tretjih oseb in ne sme predstavljati nespoštljivega obnašanja nasproti drugim Uporabnikom portala, Delodajalec zlasti ne sme oglaševati dela na črno.

Oblikovanje predstavitve Delodajalca, logotipa, oglasov in drugih vsebin lahko opravijo tudi Delodajalci samostojno prek MojeDelo.com ali jih v njihovem imenu objavijo njihovi pooblaščeni sodelavci.

Delodajalec prevzema odgovornost, da se bo ravnal po 30. členu (pravice neizbranega kandidata) in 48. členu (varstvo delavčevih osebnih podatkov) Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami, »ZDR-1«), ter da bo upošteval določila o rokih hrambe kot jih opredeljuje vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, v zvezi s prijavami kandidatov na prosto delovno mesto, ki ga objavi Delodajalec.

Delodajalec se zavezuje, da za vsako objavljeno prosto delovno mesto rok za prijavo ne bo krajši od treh (3) delovnih dni, kot je to zapisano v 25. členu ZDR-1.

Delodajalec se obvezuje poravnati račun v roku, ki je določen na računu. Zakupljene zaposlitvene oglase mora objaviti v roku dvanajstih (12) mesecev od nakupa oz. kot navedeno v Ceniku, če ni drugače dogovorjeno s Ponudnikom. Delodajalec je dolžan hraniti vsa gesla, ki jih je prejel za uporabo spletnega mesta in Storitev MojeDelo.com, in jih ne sme posredovati nepooblaščeni osebi ali kakorkoli zlorabljati. Delodajalec se zavezuje, da ne bo posredoval nepooblaščenim osebam kakršnihkoli vsebin MojeDelo.com oz. podatkov Uporabnikov.

Storitve MojeDelo.com zajemajo tudi obdelavo osebnih podatkov v imenu in za račun Delodajalcev, in sicer (i) na podlagi prostovoljnega posredovanja osebnih podatkov s strani Iskalca zaposlitve ali (ii) prek drugih storitev, v okviru katerih Iskalec zaposlitve soglaša z deljenjem svojih osebnih podatkov. Prejemnik osebnih podatkov Iskalca zaposlitve v okviru Storitev MojeDelo.com je lahko le Delodajalec, kot naročnik Storitev MojeDelo.com. Delodajalec se zavezuje s prejetimi osebnimi podatki ravnati skladno z zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, pri tem pa prejete osebne podatke obdeluje, kot njihov samostojni upravljavec. Za takšno obdelavo podatkov na teh spletnih straneh, Ponudnik in Delodajalec sklepata Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov , ki skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov in vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu podatkov, opredeljuje namen, način in obseg obdelave, kot tudi druge obveznosti ter sprejete tehnične in organizacijske ukrepe potrebne za zakonito in varno obdelavo osebnih podatkov na MojeDelo.com.

PRAVICA ZAVRNITVE ZAPOSLITVENEGA OGLASA ALI ŽIVLJENJEPISA
Ponudnik si pridržuje pravico, ne pa dolžnosti, zavrniti oz. umakniti celotno vsebino ali del vsebine zaposlitvenega oglasa ali življenjepisa, posebno v primeru, ko gre za kršenje veljavne zakonodaje, zlasti, vendar ne izključno tiste, ki opredeljuje oglaševanje, in/ali je oglas v nasprotju z veljavnim Slovenskim oglaševalskim kodeksom oz. kakorkoli drugače krši ta Pravila in pogoje.

Ponudnik lahko izbriše vse zaposlitvene oglase, ki jih objavi Delodajalec, ki je kršil Pravila in pogoje in ne samo tiste oglase, ki so kršila določila tega poglavja. V navedenem primeru Ponudnik ni dolžan povrniti cene objave zaposlitvenega oglasa ali o tem obvestiti ali zaprositi za dovoljenje Delodajalca.

CENA IN PLAČILO
Objava vsebin oziroma uporaba Storitev MojeDelo.com je za Iskalca zaposlitve brezplačna, medtem ko se objava oglasov in druge Storitve za Delodajalca obračunajo po vsakokrat veljavnem Ceniku spletnega mesta MojeDelo.com.

Cene Storitev so objavljene na www.mojedelo.com. Ponudnik Naročniku izstavi račun za določeno število objav zaposlitvenih oglasov ali pa za paket Storitev, kot je dogovorjeno z Delodajalcem. Ponudnik izstavi račun Delodajalcu predhodno z rokom plačila osem (8) dni od prejema ustrezno izstavljenega računa. V primeru zamude s plačilom je Ponudnik upravičen do zaračunavanja zakonskih zamudnih obresti in vseh ostalih stroškov, ki so mu v zvezi s takšno zamudo nastali. Nadalje si, v primeru zamude s plačilom in/ali drugih kršitev teh Pravil in pogojev, Ponudnik pridržuje pravico do blokiranja gesla oziroma Uporabniškega profila Delodajalca.

KONČNE DOLOČBE
Upravljavec si pridržuje pravico do občasnih sprememb teh Pravil in pogojev, če meni, da je to potrebno. Spremenjena Pravila in pogoji stopijo v veljajo z dnem njihove objave na tem Spletnem mestu. Obstoječi Uporabniki bodo o morebitnih spremembah obveščeni po elektronski poti, in sicer petnajst (15) dni pred pričetkom veljavnosti tovrstnih sprememb. V danem obdobju lahko Uporabnik prekine obstoječe Pogodbeno razmerje in preneha uporabljati Storitve ter izbriše svoj Uporabniški profil MojeDelo.com, če tega ne stori v danem roku ali nadaljuje z uporabo Storitev, se šteje, da se z novimi Pravili in pogoji v celoti strinja.

Če je ali postane posamezno določilo v teh Pravilih in pogojih neveljavno ali neizvršljivo, takšno določilo ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določil. Upravljavec si bo prizadeval neveljavno ali neizvršljivo določilo nadomestiti z novim, ki odraža namen prvotnega določila.

Za razlago neopredeljenih zadev v teh Pravilih in pogojih se uporablja veljavno pravo Republike Slovenije.

Vse spore v zvezi s Spletnim mestom MojeDelo.com in njegovimi Storitvami si rešujejo po mirni poti in na sporazumen način. V primeru, da sporazumna rešitev spora ni možna, je za sodno reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru vprašanj glede teh Pravil in pogojev ali Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov, ali če želite dodatna pojasnila v zvezi z delovanjem Spletnega mesta MojeDelo.com in njenih Storitev, nam pišite na elektronski naslov podpora@mojedelo.com. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.KONTAKTNI PODATKI

Styria digital marketplaces, d.o.o.
Verovškova 55
SI - 1000 Ljubljana 

Email: podpora@mojedelo.com 
Tel: +386 1 513 57 00 / 080 1 DELO (080 1 3356) 
Fax: +386 1 513 57 29 

Davčna številka: SI58257551
Matična številka: 5391997000

Ljubljana, 31. 01. 2023.

Izberi področje dela