Pravnik (m/ž) v Pravnem oddelku

18.5.2020
Banka Slovenije
Ljubljana
m/ž
VROČ OGLAS DANES
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

SPLOŠNO O PODJETJU

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije 25. junija 1991.

Od 1. maja 2004, ko je Republika Slovenija postala članica Evropske unije, je Banka Slovenije del Evropskega sistema centralnih bank, od 1. januarja 2007, ko je Republika Slovenije uvedla evro, pa je Banka Slovenije del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike.

Banka Slovenije je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov in izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonsko določene naloge, med drugim nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava ter zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke, ki so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema.

VIZIJA IN CILJI

Vizija Banke Slovenije: V prihodnost usmerjena in proaktivna centralna banka s predanimi strokovnjaki z visokimi etičnimi standardi, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju denarne politike v smeri ohranitve cenovne stabilnosti ter skrbijo za nadzor bank z namenom zagotavljanja stabilnosti finančnega sistema.

Strategija Banke Slovenije je temeljni dokument Banke Slovenije o njenih ciljih, vrednotah in razvoju. Veljavna strategija kot pet strateških ciljev v obdobju 2015-2020 določa:

1. okrepljen nadzor bančnega in finančnega sistema,

2. poglobljeno poznavanje ključnih makroekonomskih izzivov ter pravočasno sprejemanje ukrepov, opozoril in predlogov,

3. prepoznavnejša vloga Banke Slovenije v Evrosistemu in EU,

4. uspešno ter učinkovito delovanje in poslovanje – s prožno organizacijo in z motiviranimi sodelavci,

5. večji ugled in zaupanje javnosti.

V Banki Slovenije razumemo, da so naši zaposleni ključni za izpolnitev naše vizije. To smo zapisali tudi v našo strategijo:

"Motivirani, mobilni in strokovno usposobljeni zaposleni so temelj nadaljnjega razvoja Banke Slovenije in doseganja zastavljenih strateških ciljev. Da bomo zagotovili povezanost, prožnost in usmerjenost zaposlenih k rezultatom, jim bo Banka Slovenije omogočila doseganje osebnih ciljev in osebni razvoj v skladu s poslovnimi cilji ustanove."

Za dosego tega strateškega cilja Banka Slovenije uporablja različne kadrovske pristope in orodja.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Banka Slovenije si v okviru opravljanja javnih pooblastil in nalog prizadeva za spoštovanje visokih standardov etičnega ravnanja zaposlenih, v skladu s skupnimi smernicami in vrednotami, ki se oblikujejo v okviru Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Zaposleni v Banki Slovenije opravljamo svoje naloge vestno in pošteno, neodvisno in nepristransko, gospodarno in strokovno, skladno z okviri splošne poklicne etike in poklicne etike posameznih poklicnih in strokovnih področij. Skrbimo za zaupnost podatkov in informacij. Medsebojne odnose gradimo po načelu spoštovanja sodelavcev in s primernim komuniciranjem.

V Banki Slovenije med drugim spremljamo organizacijsko klimo in na podlagi rezultatov sprejemamo ukrepe za izboljšave na področjih, kjer se pokažejo izzivi. Spremljanje organizacijske klime vpliva tako na zadovoljstvo pri delu kot tudi na uspešnost organizacije.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Eden izmed strateških ciljev Banke Slovenija je uspešno ter učinkovito delovanje in poslovanje – s prožno organizacijo in motiviranimi sodelavci. Zavedamo se, da so zaposleni z odgovornim odnosom do dela, odprto komunikacijo v predaji znanja med sodelavci ter pripadnostjo organizaciji ključ do uspešnega delovanja naše organizacije. Od novih sodelavcev pričakujemo predvsem strokovnost, odprtost za spremembe in proaktivnost. Naši zaposleni s strokovnostjo dosegajo zastavljene cilje ter na podlagi spoštljivega odnosa in medsebojnega zaupanja sledijo viziji Banke Slovenija.KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Poslujemo družbeno odgovorno, zato smo se leta 2015 odločili pristopiti k pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje. Po uspešni vpeljavi devetih sprejetih ukrepov (komuniciranje z zaposlenimi; komuniciranje z zunanjo javnostjo; raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine; izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine; otroški časovni bonus; načrtovanje letnega dopusta; tim Družini prijazno podjetje; možnost dela od doma; ponovno vključevanje po daljši bolniški), smo februarja 2019 prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje ter takoj pristopili k podaljšanju le-tega.

S tem smo se zavezali, da bomo uvedli še najmanj tri dodatne ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, ki morajo biti realizirani oz. vpeljani v prakso najkasneje do 20. februarja 2022. Novi ukrepi so povezani s prostovoljstvom zaposlenih, časovnim bonusom za socialno povezane osebe in aktivnostmi, vezanimi na starejše zaposlene v banki.

V Banki Slovenije promoviramo zdravje, zagotavljamo ustrezne delovne pogoje, prizadevamo si za dobre medsebojne odnose in dobro delovno vzdušje ter merimo organizacijsko klimo. Spodbujamo zdravo prehranjevanje zaposlenih skozi ozaveščanje zaposlenih ter zdravo ponudbo v interni restavraciji ter kavarni. Spodbujamo aktivno preživljanje prostega časa ter ohranjanje in izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, zato zaposlenim poleg organiziranih raznih športnih aktivnosti, omogočamo tudi uporabo lastne kolesarnice v bližini BS v centru Ljubljane.

Skrbimo pa tudi za razvoj naših zaposlenih in predvsem, da je glas naših zaposlenih slišan, zato izvajamo redne pogovore, kjer vodja in zaposlen določita individualne delovne in razvojne cilje ter jih nato preko interne aplikacije spremljata. Radi spodbujamo zaposlene, k čim boljšemu doseganju ciljev, ki so usklajeni s strategijo organizacije. Skrbimo za interna in eksterna izobraževanja, ki so namenjena pridobivanju tako strokovnih znanj, kot tudi različnih kompetenc. Omogočamo krajše ali daljše delovne izmenjave v drugih evropskih centralnih bankah. Imamo lastno učilnico in specialno knjižnico BS.

Nenazadnje pa smo bili za naša prizadevanja v zadnjih letih nagrajeni tudi z nazivom Ugledni delodajalec. Tudi v letu 2019 smo zasedli prvo mesto v panogi bančništva, na kar smo še posebej ponosni. 


Verjamemo, da kreativno in dinamično delovno okolje, timsko delo, spodbujanje ravnovesja med delom in zasebnim življenjem, fleksibilni delovni pogoji in spoštovanje med zaposlenimi, ustvarja in vzdržuje dobro organizacijsko klimo. Navedeno potrjujejo tudi podatki zadnjega merjenja klime (s pomočjo vprašalnika SiOK), iz katerega izhaja, da povprečna vrednost vseh klimatskih kategorij presega slovensko povprečje. 

NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Več o naših dejavnostih si lahko preberete na naši spletni strani: http://www.bsi.si/.

Vabljeni pa ste tudi k udeležbi na našem Izobraževalnem dnevu. Na Banki Slovenije enkrat mesečno, predvidoma zadnji četrtek v mesecu, poteka Izobraževalni dan. Namenjen je finančnemu opismenjevanju širše javnosti.

Delo na področju Informacijske tehnologije m/ž

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije in je del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike. Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov, izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonske naloge, kot so nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava. Je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

V Pravnem oddelku, kamor vabimo k sodelovanju novega sodelavca, skrbimo za zagotavljanje pravne podpore poslovanju. Pri tem pripravljamo in pregledujemo odločbe in druge ukrepe v postopkih nadzora, pripravljamo tožbe, odgovore na tožbe, pripravljalne vloge in druge dokumente. Nadalje sodelujemo pri pripravi internih aktov, pregledujemo gradiva in svetujemo drugim oddelkom, pripravljamo odgovore za medije, pripravljamo gradiva ter sodelujemo v drugih pravnih postopkih.   

  

Profil pravnik (m/ž)
v Pravnem oddelku


Področje dela:

 • svetovanje in priprava pravnih mnenj za organe Banke Slovenije ter organizacijske enote Banke Slovenije,
 • svetovanje, sodelovanje in priprava pravnih mnenj za strokovne komisije in delovna telesa Banke Slovenije ter sodelovanje v teh telesih,
 • svetovanje, pregled, priprava in sodelovanje pri pripravi splošnih notranjih pravnih aktov ter zakonskih in podzakonskih predpisov, ki se nanašajo na bančništvo, Banko Slovenije ali njeno delovanje, 
 • svetovanje, pregled, priprava in sodelovanje pri pripravi predlogov pogodb s področja premoženjskega prava, prava družb ter drugih aktov s področja pogodbenega prava, ki se nanašajo na Banko Slovenije ali njeno delovanje, vključno s sodelovanjem v postopkih javnega naročanja,
 • delovanje v okviru Evropskega sistema centralnih bank in Enotnega mehanizma nadzora in v drugih postopkih EU
 • svetovanje, pregled, priprava in sodelovanje pri izdajanju odločitev in drugih aktov Banke Slovenije v nadzorniških, sanacijskih, stečajnih in likvidacijskih postopkih, in postopkih izdajanja dovoljenj in soglasij, zastopanje Banke Slovenije v sodnih, upravnih in drugih postopkih,
 • sodelovanje pri postopkih o prekršku in vodenje postopkov o prekršku,
 • vodenje upravnih, delovnopravnih ter drugih postopkov,
 • sodelovanje in zastopanje banke ter priprava pravnih mnenj v okviru sodelovanja z državnimi in drugimi institucijami ter sodelovanje v delovnih skupinah,
 • drugo pravno svetovanje.    

 Pričakujemo:

 • najmanj VII. raven izobrazbe pravne smeri (druga bolonjska stopnja),
 • pričakujemo najmanj 3 leta delovnih izkušenj za delovno mesto pravni svetovalec ali 7 let delovnih izkušenj za delovno mesto pravni svetovalec banke na bančnem, finančnem področju ali v pravosodju,
 • pravniški državni izpit,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • odlično pisno in ustno izražanje v slovenskem in angleškem jeziku,
 • smisel za samostojno delo in delo v skupini,
 • željo po dodatnem učenju in pridobivanju strokovnega znanja,
 • kompetence: doslednost, komunikacijske sposobnosti, natančnost, samoiniciativnost, zanesljivost, fleksibilnost in uporaba znanja. 

Ponujamo:

 • kreativno delo v dinamičnem kolektivu,
 • možnost osebnega in profesionalnega razvoja,
 • možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja,
 • delo v stabilnem, uglednem in družini prijaznem podjetju.  

Kandidati, ki bodo tekom izvedbe selekcijskega postopka prepoznani kot primerni, bodo lahko povabljeni tudi na preizkus znanja in sposobnosti. Za opravljanje dela na razpisanem delovnem mestu se od izbranega kandidata zahteva potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo, da ni vložena pravnomočna obtožnica. 

Z izbranim kandidatom (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Od delovnih izkušenj kandidata je odvisno, za katero delovno mesto znotraj profila pravnik (pravni svetovalec, pravni svetovalec banke) bo sklenjena pogodba o zaposlitvi. 

Vaše prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si/razpisi/kadrovski-razpisi do vključno 27. 5. 2020.

Podrobnejše informacije o delu lahko dobite na telefonski številki: +386 1 47 19 511 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Ne odlašaj!
Še 1 dan za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije in je del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike. Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov, izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonske naloge, kot so nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava. Je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

V Pravnem oddelku, kamor vabimo k sodelovanju novega sodelavca, skrbimo za zagotavljanje pravne podpore poslovanju. Pri tem pripravljamo in pregledujemo odločbe in druge ukrepe v postopkih nadzora, pripravljamo tožbe, odgovore na tožbe, pripravljalne vloge in druge dokumente. Nadalje sodelujemo pri pripravi internih aktov, pregledujemo gradiva in svetujemo drugim oddelkom, pripravljamo odgovore za medije, pripravljamo gradiva ter sodelujemo v drugih pravnih postopkih.

Profil pravnik (m/ž)
v Pravnem oddelku

Področje dela:
• svetovanje in priprava pravnih mnenj za organe Banke Slovenije ter organizacijske enote Banke Slovenije,
• svetovanje, sodelovanje in priprava pravnih mnenj za strokovne komisije in delovna telesa Banke Slovenije ter sodelovanje v teh telesih,
• svetovanje, pregled, priprava in sodelovanje pri pripravi splošnih notranjih pravnih aktov ter zakonskih in podzakonskih predpisov, ki se nanašajo na bančništvo, Banko Slovenije ali njeno delovanje,
• svetovanje, pregled, priprava in sodelovanje pri pripravi predlogov pogodb s področja premoženjskega prava, prava družb ter drugih aktov s področja pogodbenega prava, ki se nanašajo na Banko Slovenije ali njeno delovanje, vključno s sodelovanjem v postopkih javnega naročanja,
• delovanje v okviru Evropskega sistema centralnih bank in Enotnega mehanizma nadzora in v drugih postopkih EU
• svetovanje, pregled, priprava in sodelovanje pri izdajanju odločitev in drugih aktov Banke Slovenije v nadzorniških, sanacijskih, stečajnih in likvidacijskih postopkih, in postopkih izdajanja dovoljenj in soglasij, zastopanje Banke Slovenije v sodnih, upravnih in drugih postopkih,
• sodelovanje pri postopkih o prekršku in vodenje postopkov o prekršku,
• vodenje upravnih, delovnopravnih ter drugih postopkov,
• sodelovanje in zastopanje banke ter priprava pravnih mnenj v okviru sodelovanja z državnimi in drugimi institucijami ter sodelovanje v delovnih skupinah,
• drugo pravno svetovanje.

Kaj pričakujemo

• najmanj VII. raven izobrazbe pravne smeri (druga bolonjska stopnja),
• pričakujemo najmanj 3 leta delovnih izkušenj za delovno mesto pravni svetovalec ali 7 let delovnih izkušenj za delovno mesto pravni svetovalec banke na bančnem, finančnem področju ali v pravosodju,
• pravniški državni izpit,
• aktivno znanje angleškega jezika,
• odlično pisno in ustno izražanje v slovenskem in angleškem jeziku,
• smisel za samostojno delo in delo v skupini,
• željo po dodatnem učenju in pridobivanju strokovnega znanja,
• kompetence: doslednost, komunikacijske sposobnosti, natančnost, samoiniciativnost, zanesljivost, fleksibilnost in uporaba znanja.

Kaj nudimo

- kreativno delo v dinamičnem kolektivu,
- možnost osebnega in profesionalnega razvoja,
- možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja,
- delo v stabilnem, uglednem in družini prijaznem podjetju.

Kandidati, ki bodo tekom izvedbe selekcijskega postopka prepoznani kot primerni, bodo lahko povabljeni tudi na preizkus znanja in sposobnosti. Za opravljanje dela na razpisanem delovnem mestu se od izbranega kandidata zahteva potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo, da ni vložena pravnomočna obtožnica.

Z izbranim kandidatom (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Od delovnih izkušenj kandidata je odvisno, za katero delovno mesto znotraj profila pravnik (pravni svetovalec, pravni svetovalec banke) bo sklenjena pogodba o zaposlitvi.

Vaše prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije //www.bsi.si/razpisi/kadrovski-razpisi do vključno 27. 5. 2020.

Podrobnejše informacije o delu lahko dobite na telefonski številki: +386 1 47 19 511 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Izberi področje dela