Pravosodni sodelavec – vodja vpisnika

10.7.2024
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
 Okrožno sodišče v Ljubljani
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Tavčarjeva ulica 9
1000 Ljubljana


Dejavnost:
Pravne storitve

Število zaposlenih:
500 do 999 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3 s spremembami, v nadaljevanju ZJU) Okrožno sodišče v Ljubljani objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

PRAVOSODNI SODELAVEC – VODJA VPISNIKA
- eno delovno mesto za nedoločen čas
(Oddelek za družinsko sodstvo, Su KS 243/2024)


V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Delovno mesto Pravosodni sodelavec – vodja vpisnika je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Pravosodni sodelavec III, Pravosodni sodelavec II in Pravosodni sodelavec I.

Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu Pravosodni sodelavec III.

Opis del in nalog:

 • sodelovanje pri vodenju enostavnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti pravosodnega organa,
 • vodenje enostavnejših predpisanih in potrebnih evidenc, priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil,
 • vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi, skladno s Sodnim redom,
 • delo s strankami v času uradnih ur zaradi izdajanja fotokopij raznih listin iz spisa in posredovanja informacij o stanju postopka,
 • samostojno vpisovanje in izdajanje sklepov po odredbi sodnika,
 • zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih in drugih poročil ter obvestil,
 • izdajanje rednih in zgodovinskih izpiskov za vpisane subjekte in izdajanje drugih potrdil,
 • izdajanje historičnih in navadnih zemljiškoknjižnih izpiskov, izdajanje listin iz zbirke listin, enostavnejša dela v zemljiški knjigi,
 • pisanje odredb,
 • vodenje predpisanih in potrebnih evidenc,
 • ugotavljanje pravnomočnosti sodnih odločb, dostava spisov in drugih pisanj osebno sodniku,
 • izterjevanje sodnih taks,
 • izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov in zagotavljanje objav,
 • opravljanje vseh administrativno-tehničnih del v zvezi z izdanimi odredbami in sklepi,
 • opravljanje drugih opravil, določenih s področnimi predpisi,
 • opravljanje drugih nalog po odredbi predsednika sodišča, direktorja sodišča, vodje oddelka, sodnika ali vodje sodne pisarne.

Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:

 • Izobrazba:
  • Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali
  • Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba;
 • Usposabljanje za imenovanje v naziv (oz. opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
 • Izpit iz sodnega reda (oz. opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
 • delovne izkušnje: 1 leto.

V skladu s 13. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega Usposabljanja za imenovanje v naziv in Izpita iz sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto ter imenovanju v naziv navedeno usposabljanje opravili najkasneje v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi (89. člen ZJU) in Izpit iz sodnega reda najkasneje v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Prijava na predpisanem obrazcu Su KS 181/2024 mora vsebovati:

1.    pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2.    pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v obrazcu kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

3.    izjavo kandidata, da:

 • izpolnjuje vse formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta za katerega kandidira,
 • so vsi navedeni podatki resnični in točni,
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

4.    pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence;
5.    elektronski naslov kandidata za obveščanje.

Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim ča-som in šestmesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 23, kar znaša 1.127,30 € bruto.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Okrožno sodišče v Ljubljani opravlja svoje naloge.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10), se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Kandidat vloži prijavo na priloženem obrazcu Su KS 243/2024 (tukaj), ki je priloga tega javnega natečaja, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami. Kandidat prijavo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj Su KS 243/2024«, na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Kadrovsko-pravna služba, Tavčarjeva 9, 1503 Ljubljana.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: kadrovska.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri.

Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletnih straneh Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Rok za prijavo: 10.7.2024 – 25.7.2024

Opr. št. javnega natečaja: Su KS 243/2024

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3 s spremembami, v nadaljevanju ZJU) Okrožno sodišče v Ljubljani objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

PRAVOSODNI SODELAVEC – VODJA VPISNIKA
- eno delovno mesto za nedoločen čas
(Oddelek za družinsko sodstvo, Su KS 243/2024)


V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Delovno mesto Pravosodni sodelavec – vodja vpisnika je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Pravosodni sodelavec III, Pravosodni sodelavec II in Pravosodni sodelavec I.

Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu Pravosodni sodelavec III.

Opis del in nalog:

– sodelovanje pri vodenju enostavnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti pravosodnega organa,
– vodenje enostavnejših predpisanih in potrebnih evidenc, priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi, skladno s Sodnim redom,
– delo s strankami v času uradnih ur zaradi izdajanja fotokopij raznih listin iz spisa in posredovanja informacij o stanju postopka,
– samostojno vpisovanje in izdajanje sklepov po odredbi sodnika,
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– izdajanje rednih in zgodovinskih izpiskov za vpisane subjekte in izdajanje drugih potrdil,
– izdajanje historičnih in navadnih zemljiškoknjižnih izpiskov, izdajanje listin iz zbirke listin, enostavnejša dela v zemljiški knjigi,
– pisanje odredb,
– vodenje predpisanih in potrebnih evidenc,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih odločb, dostava spisov in drugih pisanj osebno sodniku,
– izterjevanje sodnih taks,
– izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov in zagotavljanje objav,
– opravljanje vseh administrativno-tehničnih del v zvezi z izdanimi odredbami in sklepi,
– opravljanje drugih opravil, določenih s področnimi predpisi,
– opravljanje drugih nalog po odredbi predsednika sodišča, direktorja sodišča, vodje oddelka, sodnika ali vodje sodne pisarne.

Kaj pričakujemo

Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:

– Izobrazba:
– Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali
– Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba;
- Usposabljanje za imenovanje v naziv (oz. opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
- Izpit iz sodnega reda (oz. opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
- delovne izkušnje: 1 leto.

V skladu s 13. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega Usposabljanja za imenovanje v naziv in Izpita iz sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto ter imenovanju v naziv navedeno usposabljanje opravili najkasneje v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi (89. člen ZJU) in Izpit iz sodnega reda najkasneje v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Kaj nudimo

Prijava na predpisanem obrazcu Su KS 243/2024 mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v obrazcu kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

3. izjavo kandidata, da:
- izpolnjuje vse formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta za katerega kandidira,
- so vsi navedeni podatki resnični in točni,
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mese-cev,
- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

4. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence;
5. elektronski naslov kandidata za obveščanje.

Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim ča-som in šestmesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 23, kar znaša 1.127,30 € bruto.


Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Okrožno sodišče v Ljubljani opravlja svoje naloge.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10), se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Kandidat vloži prijavo na priloženem obrazcu Su KS 243/2024 (tukaj), ki je priloga tega javnega natečaja, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami. Kandidat prijavo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj Su KS 243/2024«, na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Kadrovsko-pravna služba, Tavčarjeva 9, 1503 Ljubljana.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: kadrovska.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.


Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri.

Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletnih straneh Okrožnega sodišča v Ljubljani.


Rok za prijavo: 10.7.2024 – 25.7.2024

Opr. št. javnega natečaja: Su KS 243/2024

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Tavčarjeva ulica 9
1000 Ljubljana

Dejavnost:
Pravne storitve
Število zaposlenih:
500 do 999 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela