Različni profili (m/ž)

2.10.2020
Banka Slovenije
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

SPLOŠNO O PODJETJU

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije 25. junija 1991.

Od 1. maja 2004, ko je Republika Slovenija postala članica Evropske unije, je Banka Slovenije del Evropskega sistema centralnih bank, od 1. januarja 2007, ko je Republika Slovenije uvedla evro, pa je Banka Slovenije del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike.

Banka Slovenije je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov in izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonsko določene naloge, med drugim nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava ter zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke, ki so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema.

VIZIJA IN CILJI

Vizija Banke Slovenije: V prihodnost usmerjena in proaktivna centralna banka s predanimi strokovnjaki z visokimi etičnimi standardi, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju denarne politike v smeri ohranitve cenovne stabilnosti ter skrbijo za nadzor bank z namenom zagotavljanja stabilnosti finančnega sistema.

Strategija Banke Slovenije je temeljni dokument Banke Slovenije o njenih ciljih, vrednotah in razvoju. Veljavna strategija kot pet strateških ciljev v obdobju 2015-2020 določa:

1. okrepljen nadzor bančnega in finančnega sistema,

2. poglobljeno poznavanje ključnih makroekonomskih izzivov ter pravočasno sprejemanje ukrepov, opozoril in predlogov,

3. prepoznavnejša vloga Banke Slovenije v Evrosistemu in EU,

4. uspešno ter učinkovito delovanje in poslovanje – s prožno organizacijo in z motiviranimi sodelavci,

5. večji ugled in zaupanje javnosti.

V Banki Slovenije razumemo, da so naši zaposleni ključni za izpolnitev naše vizije. To smo zapisali tudi v našo strategijo:

"Motivirani, mobilni in strokovno usposobljeni zaposleni so temelj nadaljnjega razvoja Banke Slovenije in doseganja zastavljenih strateških ciljev. Da bomo zagotovili povezanost, prožnost in usmerjenost zaposlenih k rezultatom, jim bo Banka Slovenije omogočila doseganje osebnih ciljev in osebni razvoj v skladu s poslovnimi cilji ustanove."

Za dosego tega strateškega cilja Banka Slovenije uporablja različne kadrovske pristope in orodja.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Banka Slovenije si v okviru opravljanja javnih pooblastil in nalog prizadeva za spoštovanje visokih standardov etičnega ravnanja zaposlenih, v skladu s skupnimi smernicami in vrednotami, ki se oblikujejo v okviru Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Zaposleni v Banki Slovenije opravljamo svoje naloge vestno in pošteno, neodvisno in nepristransko, gospodarno in strokovno, skladno z okviri splošne poklicne etike in poklicne etike posameznih poklicnih in strokovnih področij. Skrbimo za zaupnost podatkov in informacij. Medsebojne odnose gradimo po načelu spoštovanja sodelavcev in s primernim komuniciranjem.

V Banki Slovenije med drugim spremljamo organizacijsko klimo in na podlagi rezultatov sprejemamo ukrepe za izboljšave na področjih, kjer se pokažejo izzivi. Spremljanje organizacijske klime vpliva tako na zadovoljstvo pri delu kot tudi na uspešnost organizacije.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Eden izmed strateških ciljev Banke Slovenija je uspešno ter učinkovito delovanje in poslovanje – s prožno organizacijo in motiviranimi sodelavci. Zavedamo se, da so zaposleni z odgovornim odnosom do dela, odprto komunikacijo v predaji znanja med sodelavci ter pripadnostjo organizaciji ključ do uspešnega delovanja naše organizacije. Od novih sodelavcev pričakujemo predvsem strokovnost, odprtost za spremembe in proaktivnost. Naši zaposleni s strokovnostjo dosegajo zastavljene cilje ter na podlagi spoštljivega odnosa in medsebojnega zaupanja sledijo viziji Banke Slovenija.KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Poslujemo družbeno odgovorno, zato smo se leta 2015 odločili pristopiti k pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje. Po uspešni vpeljavi devetih sprejetih ukrepov (komuniciranje z zaposlenimi; komuniciranje z zunanjo javnostjo; raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine; izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine; otroški časovni bonus; načrtovanje letnega dopusta; tim Družini prijazno podjetje; možnost dela od doma; ponovno vključevanje po daljši bolniški), smo februarja 2019 prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje ter takoj pristopili k podaljšanju le-tega.

S tem smo se zavezali, da bomo uvedli še najmanj tri dodatne ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, ki morajo biti realizirani oz. vpeljani v prakso najkasneje do 20. februarja 2022. Novi ukrepi so povezani s prostovoljstvom zaposlenih, časovnim bonusom za socialno povezane osebe in aktivnostmi, vezanimi na starejše zaposlene v banki.

V Banki Slovenije promoviramo zdravje, zagotavljamo ustrezne delovne pogoje, prizadevamo si za dobre medsebojne odnose in dobro delovno vzdušje ter merimo organizacijsko klimo. Spodbujamo zdravo prehranjevanje zaposlenih skozi ozaveščanje zaposlenih ter zdravo ponudbo v interni restavraciji ter kavarni. Spodbujamo aktivno preživljanje prostega časa ter ohranjanje in izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, zato zaposlenim poleg organiziranih raznih športnih aktivnosti, omogočamo tudi uporabo lastne kolesarnice v bližini BS v centru Ljubljane.

Skrbimo pa tudi za razvoj naših zaposlenih in predvsem, da je glas naših zaposlenih slišan, zato izvajamo redne pogovore, kjer vodja in zaposlen določita individualne delovne in razvojne cilje ter jih nato preko interne aplikacije spremljata. Radi spodbujamo zaposlene, k čim boljšemu doseganju ciljev, ki so usklajeni s strategijo organizacije. Skrbimo za interna in eksterna izobraževanja, ki so namenjena pridobivanju tako strokovnih znanj, kot tudi različnih kompetenc. Omogočamo krajše ali daljše delovne izmenjave v drugih evropskih centralnih bankah. Imamo lastno učilnico in specialno knjižnico BS.

Nenazadnje pa smo bili za naša prizadevanja v zadnjih letih nagrajeni tudi z nazivom Ugledni delodajalec. Tudi v letu 2019 smo zasedli prvo mesto v panogi bančništva, na kar smo še posebej ponosni. 


Verjamemo, da kreativno in dinamično delovno okolje, timsko delo, spodbujanje ravnovesja med delom in zasebnim življenjem, fleksibilni delovni pogoji in spoštovanje med zaposlenimi, ustvarja in vzdržuje dobro organizacijsko klimo. Navedeno potrjujejo tudi podatki zadnjega merjenja klime (s pomočjo vprašalnika SiOK), iz katerega izhaja, da povprečna vrednost vseh klimatskih kategorij presega slovensko povprečje. 

NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Več o naših dejavnostih si lahko preberete na naši spletni strani: http://www.bsi.si/.

Vabljeni pa ste tudi k udeležbi na našem Izobraževalnem dnevu. Na Banki Slovenije enkrat mesečno, predvidoma zadnji četrtek v mesecu, poteka Izobraževalni dan. Namenjen je finančnemu opismenjevanju širše javnosti.

Različni profili (m/ž)

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije 25. junija 1991. Je pravna oseba javnega prava, ki samostojno razpolaga z lastnim premoženjem. Banka Slovenije je v izključni državni lasti s finančno in upravljalsko avtonomijo.

Delovna mesta, katera želimo zapolniti

V sklopu Kariernega sejma vas vabimo, da se vpišete v našo bazo kandidatov, ne glede na to, ali ste že strokovnjaki na svojem področju (npr. ekonomija, IT) ali pa ste še na začetku svoje karierne poti. Ko se pojavi prosto delovno mesto, ki bi ustrezalo vašim željam in znanjem, vas bomo kontaktirali.

Glavne dejavnosti podjetja:

Banka Slovenije kot članica Evrosistema opravlja naslednje naloge:

  • izvaja skupno denarno politiko Evrosistema,
  • upravlja uradne devizne rezerve,
  • skrbi za nemoteno delovanje plačilnih sistemov in
  • izdaja evrobankovce.

Banka Slovenije opravlja tudi druge zakonsko določene naloge, med drugim:

  • nadzira banke in sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti;
  • upravlja osrednjo nacionalno zbirko podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov – Centralni kreditni register;
  • skrbi za varnost depozitov in reševanje bank;
  • skrbi za oskrbo območja Republike Slovenije z gotovino;
  • vodi račune ter opravlja plačilni promet za Republiko Slovenijo, državne organe in osebe javnega prava ter banke;
  • zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke, ki so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema.

Organizacijska kultura in klima

V Banki Slovenije sta organa odločanja guverner in Svet Banke Slovenije. Svet Banke Slovenije sestavlja pet članov, to so guverner in štirje viceguvernerji. Člane Sveta Banke Slovenije imenuje Državni zbor za šest let na predlog predsednika Republike Slovenije in so lahko ponovno imenovani. V banki deluje 21 organizacijskih enot z različnih področij.

Banka Slovenije si v okviru opravljanja javnih pooblastil in nalog, ki jih določata Zakon o Banki Slovenije ter Statut ESCB in ECB, prizadeva za spoštovanje visokih standardov etičnega ravnanja zaposlenih, v skladu s skupnimi smernicami in vrednotami, ki se oblikujejo v okviru ESCB in ECB. Banka Slovenije tako za svoje zaposlene določa pravila etičnega ravnanja, ki zagotavljajo najvišjo raven neodvisnosti, objektivnosti, poštenosti in transparentnosti v ravnanjih zaposlenih. Spoštovanje teh pravil je bistveni pogoj za izgradnjo in ohranitev zaupanja državljanov v dobro upravljanje Banke Slovenije pri izvajanju njenih nalog.

Naša vizija in cilji

Banka Slovenije je proaktivno usmerjena centralna banka, ki jo sestavljajo strokovnjaki z visokimi etičnimi merili, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju nalog na področjih denarne politike, nadzora bank in finančne stabilnosti, jamstva za vloge in reševanja bank, oskrbe z gotovino, nemotenega delovanja plačilnih sistemov in denarno-finančne statistike.

Banka Slovenije je pri izvajanju svojih nalog neodvisna, vendar je kot ustanova, ki opravlja javno funkcijo, hkrati odgovorna državljanom in njihovim izvoljenim predstavnikom. Ugled in zaupanje javnosti v Banko Slovenije temeljita na strokovnosti, strokovni in politični neodvisnosti, transparentnosti ter tudi odločnosti delovanja Banke Slovenije.

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

Motivirani, mobilni in strokovno usposobljeni zaposleni so temelj nadaljnjega razvoja Banke Slovenije in doseganja zastavljenih strateških ciljev.

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?

Banka Slovenije je že peto leto zapored nosilec naziva Ugledni delodajalec, ki ga podeljuje zaposlitveni portal Mojedelo.com, in sicer v panogi bančništvo, računovodstvo in finance.
Banka Slovenije je v letu 2019 prejela polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter v povečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne pozitivne ekonomske učinke.

Ne odlašaj!
Še 2 dni za prijavo.

Opis delovnega mesta

Opis podjetja
Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije 25. junija 1991. Je pravna oseba javnega prava, ki samostojno razpolaga z lastnim premoženjem. Banka Slovenije je v izključni državni lasti s finančno in upravljalsko avtonomijo.
Glavne dejavnosti podjetja:
Banka Slovenije kot članica Evrosistema opravlja naslednje naloge:
izvaja skupno denarno politiko Evrosistema,
upravlja uradne devizne rezerve,
skrbi za nemoteno delovanje plačilnih sistemov in
izdaja evrobankovce.
Banka Slovenije opravlja tudi druge zakonsko določene naloge, med drugim:
nadzira banke in sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti;
upravlja osrednjo nacionalno zbirko podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov – Centralni kreditni register;
skrbi za varnost depozitov in reševanje bank;
skrbi za oskrbo območja Republike Slovenije z gotovino;
vodi račune ter opravlja plačilni promet za Republiko Slovenijo, državne organe in osebe javnega prava ter banke;
zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke, ki so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema.

Organizacijska kultura in klima
V Banki Slovenije sta organa odločanja guverner in Svet Banke Slovenije. Svet Banke Slovenije sestavlja pet članov, to so guverner in štirje viceguvernerji. Člane Sveta Banke Slovenije imenuje Državni zbor za šest let na predlog predsednika Republike Slovenije in so lahko ponovno imenovani. V banki deluje 21 organizacijskih enot z različnih področij.
Banka Slovenije si v okviru opravljanja javnih pooblastil in nalog, ki jih določata Zakon o Banki Slovenije ter Statut ESCB in ECB, prizadeva za spoštovanje visokih standardov etičnega ravnanja zaposlenih, v skladu s skupnimi smernicami in vrednotami, ki se oblikujejo v okviru ESCB in ECB. Banka Slovenije tako za svoje zaposlene določa pravila etičnega ravnanja, ki zagotavljajo najvišjo raven neodvisnosti, objektivnosti, poštenosti in transparentnosti v ravnanjih zaposlenih. Spoštovanje teh pravil je bistveni pogoj za izgradnjo in ohranitev zaupanja državljanov v dobro upravljanje Banke Slovenije pri izvajanju njenih nalog.

Naša vizija in cilji
Banka Slovenije je proaktivno usmerjena centralna banka, ki jo sestavljajo strokovnjaki z visokimi etičnimi merili, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju nalog na področjih denarne politike, nadzora bank in finančne stabilnosti, jamstva za vloge in reševanja bank, oskrbe z gotovino, nemotenega delovanja plačilnih sistemov in denarno-finančne statistike.
Banka Slovenije je pri izvajanju svojih nalog neodvisna, vendar je kot ustanova, ki opravlja javno funkcijo, hkrati odgovorna državljanom in njihovim izvoljenim predstavnikom. Ugled in zaupanje javnosti v Banko Slovenije temeljita na strokovnosti, strokovni in politični neodvisnosti, transparentnosti ter tudi odločnosti delovanja Banke Slovenije.


Delovna mesta, katera želite zapolniti
V sklopu Kariernega sejma vas vabimo, da se vpišete v našo bazo kandidatov, ne glede na to, ali ste že strokovnjaki na svojem področju (npr. ekonomija, IT) ali pa ste še na začetku svoje karierne poti. Ko se pojavi prosto delovno mesto, ki bi ustrezalo vašim željam in znanjem, vas bomo kontaktirali.Kaj pričakujemo

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?
Motivirani, mobilni in strokovno usposobljeni zaposleni so temelj nadaljnjega razvoja Banke Slovenije in doseganja zastavljenih strateških ciljev.

Kaj nudimo

Kaj ponujamo svojim zaposlenim?
Banka Slovenije je že peto leto zapored nosilec naziva Ugledni delodajalec, ki ga podeljuje zaposlitveni portal Mojedelo.com, in sicer v panogi bančništvo, računovodstvo in finance.
Banka Slovenije je v letu 2019 prejela polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter v povečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne pozitivne ekonomske učinke.

Izberi področje dela