Splošni pogoji uporabe

UVOD

Družba Styria digital marketplaces, d.o.o. je lastnik in upravljavec različnih domen in poddomen, na katerih so na voljo storitve povezane z zaposlovanjem (ponujanje in iskanje zaposlitve oziroma vzpostavljanje stika med iskalci zaposlitve in delodajalci), pridobivanjem oziroma nadgrajevanjem neformalnih veščin in znanj kot tudi druge storitve, ki so na kakršen koli način povezane s kadrovanjem in razvojem kadra.

DEFINICIJE POJMOV

Pojmi v teh Splošnih pogojih, pisani z veliko začetnico, imajo vnaprej določen pomen, kot natančneje opisan v nadaljevanju. Navedeni pojmi zajemajo tako žensko kot moško obliko, ednino, dvojino in množino, razen v primerih, ko iz sobesedila izhaja drugače.

 • Upravljavec, Ponudnik ali Lastnik se nanaša na družbo Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova 55, SI- 1000 Ljubljana, ki je lastnik in upravljavec vseh Spletnih mest, na katerih so na voljo Storitve.
 • Spletno mesto se nanaša na vsa spletna mesta, platforme in portale, ki se nahajajo na domenah www.mojedelo.com, www.preferenca.si, kariernisejem.com in plača.si ter vseh njihovih poddomenah, kakor tudi na vse njihove strani in podstrani, spletne in mobilne aplikacije.
 • Splošni pogoji se nanaša na te Splošne pogoje uporabe, ki definirajo pravila in pogoje dostopanja do Spletnih mest in uporabo Storitev, ki so Uporabnikom v danem trenutku na voljo na Spletnem mestu. Splošni pogoji veljajo do njihovega preklica ali izdaje novih. O tovrstnih spremembah so Uporabniki vselej obveščeni po elektronski poti. Spremembe stopijo v veljavo z dnem njihove objave na Spletnem mestu.
 • Povezan dokument je vsak dokument, ki definira individualne pogoje in značilnosti dostopanja do posameznega Spletnega mesta in/ali uporabo posameznih Storitev, ne glede na njegovo poimenovanje (med navedene dokumente se med drugim vštevajo pogoji uporabe posameznega Spletnega mesta), pri čemer tak povezan dokument skupaj s temi Splošnimi pogoji tvori nedeljivo celoto. V primeru odstopanj med Splošnimi pogoji in povezanim dokumentom, se primarno uporabljajo pogoji povezanega dokumenta, kot specialnejšega dokumenta. Vsak povezan dokument se lahko občasno posodobi ali prekliče, in sicer pod enakimi pogoji, kot to velja za Splošne pogoje.
 • Uporabnik se nanaša tako na pravne kot fizične osebe, ki dostopajo in pregledujejo Spletno mesto oziroma uporabljajo njegove Storitve, ne glede na način dostopa (kot registriran ali neregistriran uporabnik). Pojem uporabnik se nanaša na vse tipe uporabnikov. Kadar je potrebna distinkcija med uporabniki (na primer med pravnimi in fizičnimi osebami ali registriranimi in neregistriranimi uporabniki) se lahko vpeljejo drugi pojmi, ki natančneje opredeljuje različne tipe uporabnikov.
 • Neregistriran uporabnik je vsak Uporabnik, ki ni opravil registracije in so mu na voljo omejene funkcionalnosti Spletnega mesta.
 • Registriran uporabnik je vsak Uporabnik, ki v celoti izpolni registracijski obrazec in uspešno zaključi registracijski postopek na Spletnem mestu ter s tem kreira svoj Uporabniški račun. Registriran uporabnik mora biti na datum registracije star 16 let ali več.
 • Uporabniški račun se nanaša na račun Registriranega uporabnika, ki se vzpostavi s sprejemom teh Splošnih pogojev in predstavlja enotne dostopne podatke za prijavo in dostopanje do Spletnih mesti in njihovih Storitev ter za upravljanje z Uporabniškimi profili Spletnih mest. Vsak Uporabnik ima lahko le en aktiven uporabniški račun.
 • Uporabniški profil se nanaša na profil Registriranega uporabnika, namenjen uporabi Storitev posameznega Spletnega mesta in je sestavni del Uporabniškega računa. Uporabniški profil se dopolnjuje skladno s funkcionalnostmi Spletnega mesta in željami Registriranega uporabnika. Vsak Uporabnik ima lahko le en aktiven Uporabniški profil na posameznem Spletnem mestu.
 • Potrošnik je Uporabnik, ki je fizična oseba, kot ga opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/04 s spremembami, »ZVPot«), in nastopa izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
 • Storitev zajema vse storitve, ki so na voljo na Spletnem mestu, pri čemer je za uporabo in dostopanje do večine storitev potrebna registracija Uporabnika. Storitve zajemajo različne funkcionalnosti, ki se lahko občasno spremenijo ali dopolnijo, kar se šteje kot del storitev in ne predstavlja spremembe Splošnih pogojev.
 • Cenik je dokument, ki zajema vse redne cene za Storitve in/ali uporabo oziroma dostopanje do Spletnega mesta. Vse cene v ceniku so v eurih (EUR) in ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), ki se obračunava skladno z vsakokrat veljavno davčno stopnjo. Potrošnik do storitev dostopa brezplačno, če ni drugače opredeljeno v Povezanih dokumentih, ki individualno urejajo uporabo posameznega Spletnega mesta in/ali Storitev. Kadar Upravljavec v sklopu Spletnega mesta omogoča plačljive storitve Potrošniku, cene takšnih storitev vedno vključujejo tudi DDV. Vsi Ceniki so na voljo na spletnih straneh Spletnega mesta.
 • Pogodbeno razmerje je razmerje med Ponudnikom in Uporabnikom, ki se vzpostavi na podlagi sprejema teh Splošnih pogojev na Spletnem mestu ali na drug ustrezen način, ki se vselej zabeleži v pisni obliki. Pogodbeno razmerje, ki je sklenjeno na podlagi individualnega dokumenta oz. izven teh spletnih strani Spletnega mesta vedno zajema tudi registracijo Uporabnika na Spletnem mestu.
 • Vsebine pomeni vse vsebine, ki so objavljene na Spletnem mestu in so v lasti Upravljavca, vključno z deli teksta, grafikami, slikami logotipi, gumbi, multimedijskimi vsebinami, programsko opremo in izvorno. Med te vsebine se ne štejejo vsebine Uporabnikov, ki jih slednji samostojno objavljajo na Spletnem mestu.
 • Znamka se nanaša na vse pravice iz znamk in v povezavi z njimi, logotipe, korporativna imena, imena domen ter katerikoli drug znak ali označbo, katerega imetnik je Upravljavec, ne glede na to, ali je znamka registrirana oziroma kako drugače zaščitena ali ne.

UPORABA STORITEV IN REGISTRACIJA

Spletno mesto vsem Uporabnikom, tako registriranim kot neregistriranim, zagotavlja dostop do svojih spletnih strani in pregledovanje osnovnih informacij, na določenih Spletnih mestih pa tudi naročanje na prejemanje občasnih elektronskih novic, za kakršnokoli nadaljnjo uporabo je obvezna registracija Uporabnika.

Z registracijo na Spletnem mestu se vzpostavi Pogodbeno razmerje med Ponudnikom in Uporabnikom. Registracija Uporabnika zajema vnos osnovnih podatkov v registracijski obrazec, potrebnih za kreiranje Uporabniškega računa, kot so ime, priimek, elektronski naslov in določitev gesla v skladu z navodili, ki jih zahteva Spletno mesto v času registracije ter sprejem teh Splošnih pogojev. Kadar Uporabnik registracijo opravi na Spletnem mestu, za katerega veljajo tudi ločena pravila in pogoji, z registracijo sprejema tudi tovrstna pravila in pogoje uporabe Spletnega mesta, na podlagi katerih se Uporabniku kreira Uporabniški profil takšnega Spletnega mesta. Registracija je zaključena po njeni potrditvi prek potrditvenega sporočila, ki ga Uporabnik prejme na svoj elektronski naslov, naveden ob registraciji. Uporabnik izvede potrditev in s tem zaključi registracijo v roku 72 ur od prejema obvestila v svoj e-poštni predal, v nasprotnem primeru se registracija šteje za preklicano. Prejeti podatki Uporabnikov, ki so registracijo preklicali, se brišejo v roku 48 ur od izteka roka za potrditev registracije.

Z registracijo se Uporabnik strinja, da bo Spletno mesto in vse njegove Storitve uporabljal v skladu s temi Splošnimi pogoji in drugimi Povezanimi dokumenti, da bo Storitve uporabljal le v imenu in za račun osebe, ki je registracijo opravila. Upravljavec si pridržuje izrecno pravico do zavrnitve registracije kateregakoli Uporabnika, ki (i) ne izpolnjuje ali za katerega obstaja sum oziroma velika verjetnost, da ne bo izpolnjeval svojih obveznosti, kot izhaja iz vsakokrat objavljenih Splošnih pogojev in Povezanih dokumentov, (ii) posreduje nepravilne ali neresnične podatke ali podatke tretjih oseb ali (iii) že razpolaga z aktivnim Uporabniškim računom.

Vnos drugih podatkov, ki so potrebni za uporabo posameznih Storitev in presegajo podatke, zahtevane v okviru osnovne registracije, se beležijo v Uporabniškem profilu Uporabnika, ustvarjenem za namen in skladno s pravili in pogoji posameznega Spletnega mesta. Pri tem so vsi podatki, ki jih Uporabnik vnese na enem Spletnem mestu, na voljo tudi na drugem Spletnem mestu, če drugo Spletno mesto omogoča vnos in prikaz enakih vrst podatkov. Spremembe, ki jih Uporabnik vnese na enem Spletnem mestu so posledično vidne tudi na drugem Spletnem mestu (na primer sprememba življenjepisa na Spletnem mestu www.preferenca.si vpliva na vsebino življenjepisa v okviru Spletnega mesta www.mojedelo.com).

VSEBINE SPLETNEGA MESTA

Upravljavec je imetnik spletnih domen www.mojedelo.com, www.preferenca.si, kariernisejem.com in plača.si, njihovih poddomen kot tudi povezanih Znamk. Navedene domene, poddomene in Znamke skupaj z vsemi Vsebinami so avtorsko pravno zaščiteni. Kakršnakoli uporaba navedenih domen, poddomen ali Znamk MojeDelo.com, Preferenca.si, KarierniSejem.com oziroma njihovih izpeljank v okviru poddomen kot tudi Vsebin, v kateri koli obliki in za kateri koli namen, je prepovedana razen, če je takšna uporaba izrecno dovoljena s temi Splošnimi pogoji, Povezanimi dokumenti ali veljavno zakonodajo.

Vsebine Spletnega mesta je dovoljeno uporabljati le za zasebne namene, če drugačen način uporabe ni posebej dovoljen ali prepovedan s temi Splošnimi pogoji, Povezanimi dokumenti ali veljavno zakonodajo. Prepovedani so prodaja ali nadgradnja Spletnega mesta, posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi Spletnega mesta in/ali Upravljavca. Prepovedana je kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti, uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s Spletnega mesta ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s Spletnim mestom, razen za spletne iskalnike (ang. universal search engines - iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega področja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek ali druge značilnosti) oziroma če ni to izrecno dogovorjeno z Upravljavcem. Za vsako komercialno rabo Vsebin Spletnega mesta je potreben predhoden pisni dogovor z Upravljavcem.

Spletno mesto lahko omogoči Uporabniku pripravo in objavo določenih lastnih vsebin vključno z lastnimi logotipi z namenom uporabljanja vseh Storitev posameznega Spletnega mesta, pri čemer Uporabnik, s posredovanjem in/ali objavo lastnih vsebin na Spletnem mestu, prenaša na Upravljavca neizključno in teritorialno neomejeno vse materialne avtorske pravice kot opredeljene v 22. členu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, na posredovanih in/ali objavljenih vsebinah, vse dokler med Upravljavcem in Uporabnikom obstaja veljavno Pogodbeno razmerje. Prenos avtorskih pravic se uredi le za potrebe nemotene uporabe vseh funkcionalnosti in Storitev na Spletnem mestu. Uporabnik lahko prenos avtorskih pravic predčasno prekliče tako, da svoje vsebine izbriše s Spletnega mesta. Vsebine Uporabnika se lahko uporabljajo v obsegu in za namene, ki ga določi Uporabnik, ki je vsebine objavil.

Upravljavec dovoljuje ogledovanje ter uporabo Vsebin na Spletnem mestu vsem Uporabnikom, pri čemer pa le-ti ne smejo kršiti avtorskih pravic Upravljavca ali tretjih oseb. Brez pisnega dovoljenja avtorja oziroma Upravljavca ali Uporabnika, ki je vsebine objavil, ali njihovih pooblaščenih oseb ni dovoljeno vsebin na Spletnem mestu delno ali v celoti kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, spreminjati, nalagati, tiskati in razširjati, razen za osebno uporabo in uporabo, ki je izrecno dovoljena s posameznimi Storitvami Spletnega mesta.

Upravljavec se bo trudil za točnost, pravilnost, ažurnost ter koristnost Vsebin, vendar ni odgovoren za njihovo točnost, pravilnost, ažurnost ali koristnost. Upravljavec ni odgovoren za škodljive posledice uporabe Vsebin Spletnega mesta.

DOSTOPNOST SPLETNEGA MESTA

Upravljavec si prizadeva, da bodo Vsebine in Storitve Spletnega mesta dostopne za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve iz tehničnih razlogov. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila prekine delovanje posameznega Spletnega mesta, če meni, da je to potrebno. V primeru, da gre za daljše ustavitve, ob večjih tehničnih posegih in vzdrževalnih delih (več kot 12 zaporednih ur), se Upravljavec zavezuje, da bo o tovrstnih motnjah Uporabnike obvestil prek Spletnega mesta do tri (3) dni pred začetkom del, če bo to le mogoče.

Zaradi varnostnih razlogov je čas vpisa podatkov v spletne obrazce omejen na trideset (30) minut, po preteku navedenega časa se seja avtomatsko zaključi, morebitni neshranjeni podatki pa brišejo. Upravljavec poziva Uporabnike, da, z namenom preprečevanja neželenih izgub podatkov, pogosteje shranjujejo vpisane podatke.

OSEBNI PODATKI

Osebne podatke Uporabnikov na teh spletnih straneh obdelujejo le pooblaščene osebe Upravljavca. Upravljavec obdeluje osebne podatke Uporabnikov z namenom zagotavljanja dostopa do Spletnega mesta in omogočanja uporabe lastnih Storitev, kot natančneje opredeljeno v Politiki zasebnosti in varovanja osebnih podatkov, ki je sestavni del teh Splošnih pogojev.

Vsak Uporabnik prostovoljno vnaša svoje osebne podatke na Spletnem mestu in jih posreduje Upravljavca oziroma določa njihovo mejo vidnosti drugim Uporabnikom, če je takšno upravljanje osebnih podatkov Uporabnika omogočeno v sklopu funkcionalnosti Spletnega mesta.

Izrecno prepovedano je vnašanje osebnih podatkov tretjih oseb in pripenjanje kopij osebnih dokumentov na Spletnem mestu. Upravljavec poziva vse Uporabnike, da tudi sicer preudarno vnašajo svoje podatke na Spletno mesto in izpustijo podatke, ki jih ne želijo deliti z Upravljavcem in/ali tretjimi osebami ali na podlagi katerih jih je možno prepoznati. Upravljavec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi jo posamezniki lahko utrpeli, kot posledico posredovanja osebnih dokumentov in navedenih podatkov.

GESLA UPORABNIKOV

Upravljavec se zavezuje, da bo vsa uporabniška imena in gesla hranil kot poslovno skrivnost. Z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe Upravljavca. Upravljavec si pridržuje pravico do deaktivacije Uporabnikov in onemogočanja gesel v primeru suma zlorabe gesla ali kršenja teh Splošnih pogojev s strani Uporabnika, kateremu je geslo dodeljeno.

Uporabniška gesla so namenjena v uporabo osebam, ki so jim izdana. Uporabnik je dolžan prejeto geslo uporabljati ter zanj skrbeti kot dober gospodar in ga venomer varovati v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Izrecno prepovedano je neupravičeno in/ali nezakonito poseganje v zasebnost drugih Uporabnikov, kamor se všteva tudi komunikacija, ki ni neposredno povezana z namenom Spletne strani. Gesla, ki so dodeljena predstavnikom oziroma pooblaščenim osebam Uporabnika, se ne sme deliti s tretjimi oziroma nepooblaščenimi osebami. Vsi Uporabniki so odgovorni za dejanja opravljena z njihovimi uporabniškimi podatki.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Upravljavec Spletnih mest kot tudi njegovi lastniki niso odgovorni za:

 • kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske ali strojne opreme ali neznanja oziroma nespretnosti Uporabnika;
 • morebitne poškodbe programske ali računalniške opreme, s katero Uporabniki dostopajo do Spletnega mesta in Storitev;
 • slabo delovanje ali nedelovanje Spletnega mesta zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja med Uporabnikom in Upravljavcem;
 • motnje delovanja Spletnega mesta, ki so posledica višje sile;
 • morebitno škodo, ki bi nastala Uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe Spletnega mesta, zaradi zaupanja v vsebino Storitve, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo Spletnega mesta;
 • vsebine, ki so objavljene na Spletnem mestu, kjer gre za vsebine, ki jih vnašajo Uporabniki samostojno, posledično Upravljavec ne prevzema odgovornosti za resničnost in zakonitost objavljenih vsebin, ki jih na Spletnem mestu objavijo Uporabniki;
 • napačne ali neresnične podatke Uporabnikov, ki jih slednji samostojno vpisujejo na Spletnem mestu;
 • zagotovitev odzivnosti Uporabnikov pri uporabi katerekoli Storitve;
 • pozno, pomanjkljivo dostavo ali nedostavo elektronskih sporočil posredovanih v okviru Spletnega mesta in/ali SMS sporočil, če takšno funkcijo Spletno mesto omogoči;
 • za škodljive posledice uporabe vsebin Spletnega mesta, za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost.

V primeru, da Uporabnik zazna informacije, podatke ali kakršne koli druge vsebine na teh spletnih straneh, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, Povezanimi dokumenti in/ali veljavno zakonodajo oziroma ki kakorkoli kršijo pravice tretjih oseb, lahko o tem obvesti Upravljavca prek e-naslova podpora@mojedelo.com, ki bo po preverjanju ustrezno ukrepal in, v primeru izkazanih nepravilnosti, sporne vsebine odstranil.

V povezavi z zgoraj navedenim si Upravljavec pridržuje pravico do izbrisa katere koli vsebine, če meni, da slednja kot celota ali v delu ne ustreza tem Splošnim pogojem ali krši oz. bi lahko predstavljala kršitev veljavne zakonodaje ali pravic tretjih oseb. Prav tako si Upravljavec pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega Uporabnika in mu onemogoči nadaljnjo uporabo Spletnega mesta. Poleg tega si Upravljavec pridržuje pravico, da prepreči uporabo Spletnih mest Uporabniku, ki ni izpolnil vseh svojih obveznosti po teh Splošnih pogojih in/ali drugih Povezanih dokumentih, vključno s finančnimi, ob dostopanju oziroma uporabi katerekoli izmed Storitev. Uporabnik ni upravičen zahtevati vračila plačil zaradi nezmožnosti uporabe oziroma dostopanja do Storitev na teh Spletnih straneh, ki so mu bile onemogočene iz naslova kršitev teh Splošnih pogojev.

KONČNE DOLOČBE

Upravljavec si pridržuje pravico, da občasnih sprememb teh Splošnih pogojev, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni Splošni pogoji stopijo v veljajo z dnem njihove objave na Spletnem mestu. Obstoječi Uporabniki bodo o spremembah obveščeni po elektronski poti, in sicer petnajst (15) dni pred pričetkom veljavnosti tovrstnih sprememb. V danem obdobju lahko Uporabnik prekine obstoječe Pogodbeno razmerje in preneha uporabljati Storitve ter izbriše svoj Uporabniški račun, če tega ne stori v danem roku ali nadaljuje z uporabo Storitev, se šteje, da se z novimi Splošnimi pogoji v celoti strinja.

Če je ali postane posamezno določilo v teh Splošnih pogojih neveljavno ali neizvršljivo, takšno določilo ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določil. Upravljavec si bo prizadeval neveljavno ali neizvršljivo določilo nadomestiti z novim, ki odraža namen prvotnega določila.

Za razlago neopredeljenih zadev v teh Splošnih pogojih se uporablja veljavno pravo Republike Slovenije.

Vse spore v zvezi s Spletnim mestom in njegovimi Storitvami se rešujejo po mirni poti in na sporazumen način. V primeru, da sporazumna rešitev spora ni možna, je za sodno reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru vprašanj glede teh Splošnih pogojev ali Politiki zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ali če želite dodatna pojasnila v zvezi z delovanjem Spletnega mesta in njegovih Storitev, nam pišite na elektronski naslov podpora@mojedelo.com. Potrudili se bomo, da vam odgovorimo v najkrajšem možnem času.


KONTAKTNI PODATKI

Styria digital marketplaces, d.o.o.
Verovškova 55
SI - 1000 Ljubljana 

Email: podpora@mojedelo.com 
Tel: +386 1 513 57 00 / 080 1 DELO (080 1 3356) 
Fax: +386 1 513 57 29 

Davčna številka: SI58257551
Matična številka: 5391997000

Ljubljana, 31. 01. 2023

Izberi področje dela