Svetovalec US I in Svetovalec US II

27.3.2024
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Ljubljana
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Ustavno sodišče Republike Slovenije
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Beethovnova ulica 10
1000 Ljubljana


Dejavnost:
Pravne storitve

Število zaposlenih:
50 do 99 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Spletna stran:

Svetovalec v tehničnem oddelku

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 195/20 – v nadaljevanju ZJU), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto

SVETOVALEC USTAVNEGA SODIŠČA I (tri delovna mesta) 
in 
SVETOVALEC USTAVNEGA SODIŠČA II (tri delovna mesta) 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I.     Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za:

1.    zasedbo delovnega mesta Svetovalec Ustavnega sodišča I:

 • univerzitetni diplomirani pravnik ali diplomirani pravnik (UN) in magister prava,
 • pravniški državni izpit,
 • šest (6) let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu,
 • nižja raven znanja svetovnega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalnikom.

 Pogoja iz druge in tretje alineje te točke izpolnjuje tudi:

 • univerzitetni diplomirani pravnik, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita, vendar ima pridobljen najmanj magisterij pravnih znanosti in ima najmanj deset (10) let delovnih izkušenj na pravniških delih, 
 • diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita, vendar ima pridobljen naziv doktor pravnih znanosti in ima najmanj osem (8) let delovnih izkušenj na pravniških delih.

Nižja raven znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven B2).

Pogoj za izvajanje nalog na delovnem mestu svetovalec Ustavnega sodišča I je tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO, ki ga mora kandidat izpolniti najkasneje v enem (1) letu po imenovanju v naziv.

2.    za zasedbo delovnega mesta Svetovalec Ustavnega sodišča II:

 • univerzitetni diplomirani pravnik ali diplomirani pravnik (UN) in magister prava,
 • pravniški državni izpit,
 • dve (2) leti delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu,
 • nižja raven znanja svetovnega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalnikom.

Pogoja iz druge in tretje alineje te točke izpolnjuje tudi:

 • univerzitetni diplomirani pravnik, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita, vendar ima pridobljen najmanj magisterij pravnih znanosti in ima najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na pravniških delih,
 • diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita, vendar ima pridobljen naziv doktor pravnih znanosti in ima najmanj štiri (4) leta delovnih izkušenj na pravniških delih.

Nižja raven znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven B2).

II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča I in Svetovalca Ustavnega sodišča II:

1.    Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge:

•    Skupne naloge v vseh zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča:

 • delo na najrazličnejših pravnih področjih in v različnih postopkih odločanja iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
 • opredelitev vsebine predmeta zadeve iz pristojnosti Ustavnega sodišča, vključno z opredelitvijo vrstnega reda reševanja zadeve glede na pravila o prednostnem vrstnem redu,
 • vodenje spisa v zadevi iz pristojnosti Ustavnega sodišča,    
 • podajanje predlogov sodniku poročevalcu oziroma generalnemu sekretarju o opravilih, ki jih je treba izvesti v posamezni zadevi, 
 • priprava osnutkov dopisov za vzpostavitev kontradiktornosti, za pridobitev pojasnil od drugih udeležencev v postopku ter od državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter odgovorov na urgence, o priznanju statusa stranskih udeležencev in o podaljšanju roka za odgovor,
 • priprava gradiva za izvedbo javne obravnave, in sicer priprava vabil, osnutkov vprašanj za udeležence in druge vabljene (izvedenci, pravni strokovnjaki), priprava poteka (scenarija) javne obravnave,
 • priprava poročil in osnutkov odločitev o zahtevah za izločitev sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča, o predlogih za prikritje identitete in o predlogih za prednostno obravnavo zadeve,
 • priprava poročil in osnutkov odločitev o kaznovanju udeleženca v postopku;

•     Naloge v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil:

 • priprava predloga odločitve v fazi preizkusa pobude oziroma preizkusa obstoja procesnih predpostavk za zahtevo,
 • podaja predloga odločitve sodniku poročevalcu,
 • priprava strokovno najzahtevnejših poročil in osnutkov odločitev o predlogih za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih predpisov, vključno z določitvijo načina izvršitve zadržanja izvrševanja odločitve,
 • priprava najzahtevnejših poročil v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, kar vključuje študij in analizo domačega pravnega sistema, tako predpisov kot sodne prakse, tujih pravnih ureditev, domače in tuje strokovne literature, sodne prakse Sodišča Evropske unije, Evropskega sodišča za človekove pravice in po potrebi upoštevnih sodišč drugih držav,
 • reševanje najzahtevnejših kompleksnih in sistemskih vprašanj slovenskega pravnega reda,
 • priprava gradiv za razpravo o predložitvi zadeve Sodišču Evropske unije v predhodno odločanje in priprava najzahtevnejših osnutkov sklepov o prekinitvi postopka in predložitvi zadeve v predhodno odločanje Sodišču Evropske unije,
 • priprava osnutkov sklepov o koneksiteti na podlagi 30. člena Zakona o Ustavnem sodišču,
 • priprava najzahtevnejših osnutkov odločb in sklepov v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, vključno z določitvijo načina izvršitve odločbe Ustavnega sodišča,
 • sodelovanje na plenumskih sejah Ustavnega sodišča,
 • sodelovanje pri redakciji odločb in sklepov Ustavnega sodišča, 
 • priprava geslovnika, pravne podlage in evidenčnih stavkov,
 • priprava osnutka tiskovnega sporočila ali sporočila za javnost,
 • priprava odredb za vročanje odločb in sklepov Ustavnega sodišča;

•    Naloge v postopkih preizkusa in odločanja o ustavnih pritožbah:

 • priprava predloga odločitve v fazi preizkusa ustavne pritožbe glede izpolnjevanja procesnih predpostavk, 
 • priprava dopisov za dopolnitev ustavne pritožbe, 
 • podaja predloga odločitve v zadevi sodniku poročevalcu, 
 • priprava najzahtevnejših poročil v postopkih za preizkus in odločanje o ustavnih pritožbah, kar vključuje študij in analizo domačega pravnega sistema, tako predpisov in sodne prakse, analizo domače in tuje strokovne literature, sodne prakse Sodišča Evropske unije, Evropskega sodišča za človekove pravice, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in po potrebi upoštevnih sodišč drugih držav,
 • priprava najzahtevnejših poročil in osnutkov odločitev o predlogih za začasno zadržanje izvrševanja posamičnega akta, vključno z določitvijo načina, kako se zadržanje izvrševanja odločitve izvrši,
 • priprava osnutkov sklepov o koneksiteti na podlagi 59. člena Zakona o ustavnem sodišču,
 • priprava najzahtevnejših osnutkov odločb in sklepov v postopkih preizkusa in odločanja o ustavnih pritožbah, 
 • poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
 • sodelovanje pri redakciji odločb in obrazloženih sklepov Ustavnega sodišča, 
 • priprava geslovnika, pravne podlage in evidenčnih stavkov,
 • priprava osnutka tiskovnega sporočila ali sporočila za javnost,
 • priprava odredb za vročanje odločb in sklepov Ustavnega sodišča;

•    Naloge v postopku odločanja o pritožbah v postopku potrditve poslanskih mandatov:

smiselno enake naloge kot v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ob upoštevanju dejstva, da v volilnem sporu  Ustavno sodišče odloča kot sodišče prve in hkrati zadnje stopnje;

•    Naloge v postopku odločanja o dopustnosti referenduma,

•    Naloge v sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, in med samimi lokalnimi skupnostmi, v sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi, v sporih o pristojnostih med državnim zborom, predsednikom republike in vlado,

•    Naloge v sporih o odgovornosti predsednika republike iz 109. člena ustave in predsednika vlade ter ministrov iz 119. člena ustave, 

•    Naloge v postopku odločanja o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank,

•    Naloge v zvezi z izdajo mnenja v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe:

smiselno enake naloge kot v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil;

•    Druge naloge:

 • opravljanje nalog člana Komisije za pritožbe Ustavnega sodišča, 
 • opravljanje nalog mentorja sodniškim pripravnikom,
 • opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših strokovnih nalog in nalog sodne uprave po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.

2.    Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:

•    Skupne naloge v vseh zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča:

 • delo na najrazličnejših pravnih področjih in v različnih postopkih odločanja iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
 • opredelitev vsebine predmeta zadeve iz pristojnosti Ustavnega sodišča, vključno z opredelitvijo vrstnega reda reševanja zadeve glede na pravila o prednostnem vrstnem redu,
 • vodenje spisa v zadevi iz pristojnosti Ustavnega sodišča,    
 • podajanje predlogov sodniku poročevalcu oziroma generalnemu sekretarju o opravilih, ki jih je treba izvesti v posamezni zadevi, 
 • priprava osnutkov dopisov za vzpostavitev kontradiktornosti, za pridobitev pojasnil od drugih udeležencev v postopku ter od državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter odgovorov na urgence, o priznanju statusa stranskih udeležencev in o podaljšanju roka za odgovor,
 • priprava gradiva za izvedbo javne obravnave, in sicer priprava vabil, osnutkov vprašanj za udeležence in druge vabljene (izvedenci, pravni strokovnjaki), priprava poteka (scenarija) javne obravnave,
 • priprava poročil in osnutkov odločitev o zahtevah za izločitev sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča, o predlogih za prikritje identitete in o predlogih za prednostno obravnavo zadeve,
 • priprava poročil in osnutkov odločitev o kaznovanju udeleženca v postopku;

•     Naloge v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil:

 • priprava predloga odločitve v fazi preizkusa pobude oziroma preizkusa obstoja procesnih predpostavk za zahtevo,
 • podaja predloga odločitve sodniku poročevalcu,
 • priprava strokovno zelo zahtevnih poročil in osnutkov odločitev o predlogih za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih predpisov, vključno z določitvijo načina izvršitve zadržanja izvrševanja odločitve,
 • priprava zelo zahtevnih poročil v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, kar vključuje študij in analizo domačega pravnega sistema, tako predpisov kot sodne prakse, tujih pravnih ureditev, domače in tuje strokovne literature, sodne prakse Sodišča Evropske unije, Evropskega sodišča za človekove pravice in po potrebi upoštevnih sodišč drugih držav,
 • reševanje zelo zahtevnih kompleksnih in sistemskih vprašanj slovenskega pravnega reda,
 • priprava gradiv za razpravo o predložitvi zadeve Sodišču Evropske unije v predhodno odločanje in priprava zelo zahtevnih osnutkov sklepov o prekinitvi postopka in predložitvi zadeve v predhodno odločanje Sodišču Evropske unije,
 • priprava osnutkov sklepov o koneksiteti na podlagi 30. člena Zakona o Ustavnem sodišču,
 • priprava zelo zahtevnih osnutkov odločb in sklepov v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, vključno z določitvijo načina izvršitve odločbe Ustavnega sodišča,
 • sodelovanje na plenumskih sejah Ustavnega sodišča,
 • sodelovanje pri redakciji odločb in sklepov Ustavnega sodišča, 
 • priprava geslovnika, pravne podlage in evidenčnih stavkov,
 • priprava osnutka tiskovnega sporočila ali sporočila za javnost,
 • priprava odredb za vročanje odločb in sklepov Ustavnega sodišča;

•    Naloge v postopkih preizkusa in odločanja o ustavnih pritožbah:

 • priprava predloga odločitve v fazi preizkusa ustavne pritožbe glede izpolnjevanja procesnih predpostavk, 
 • priprava dopisov za dopolnitev ustavne pritožbe, 
 • podaja predloga odločitve v zadevi sodniku poročevalcu, 
 • priprava zelo zahtevnih poročil v postopkih za preizkus in odločanje o ustavnih pritožbah, kar vključuje študij in analizo domačega pravnega sistema, tako predpisov in sodne prakse, analizo domače in tuje strokovne literature, sodne prakse Sodišča Evropske unije, Evropskega sodišča za človekove pravice, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in po potrebi upoštevnih sodišč drugih držav,
 • priprava zelo zahtevnih poročil in osnutkov odločitev o predlogih za začasno zadržanje izvrševanja posamičnega akta, vključno z določitvijo načina, kako se zadržanje izvrševanja odločitve izvrši,
 • priprava osnutkov sklepov o koneksiteti na podlagi 59. člena Zakona o ustavnem sodišču,
 • priprava zelo zahtevnih osnutkov odločb in sklepov v postopkih preizkusa in odločanja o ustavnih pritožbah, 
 • poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
 • sodelovanje pri redakciji odločb in obrazloženih sklepov Ustavnega sodišča, 
 • priprava geslovnika, pravne podlage in evidenčnih stavkov,
 • priprava osnutka tiskovnega sporočila ali sporočila za javnost,
 • priprava odredb za vročanje odločb in sklepov Ustavnega sodišča;

•    Naloge v postopku odločanja o pritožbah v postopku potrditve poslanskih mandatov:

smiselno enake naloge kot v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ob upoštevanju dejstva, da v volilnem sporu  Ustavno sodišče odloča kot sodišče prve in hkrati zadnje stopnje;

•    Naloge v postopku odločanja o dopustnosti referenduma,

•    Naloge v sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, in med samimi lokalnimi skupnostmi, v sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi, v sporih o pristojnostih med državnim zborom, predsednikom republike in vlado,

•    Naloge v sporih o odgovornosti predsednika republike iz 109. člena ustave in predsednika vlade ter ministrov iz 119. člena ustave, 

•    Naloge v postopku odločanja o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank,

•    Naloge v zvezi z izdajo mnenja v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe:

smiselno enake naloge kot v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil;

•    Druge naloge:

 • opravljanje nalog člana Komisije za pritožbe Ustavnega sodišča, 
 • opravljanje nalog mentorja sodniškim pripravnikom,
 • opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
 • opravljanje drugih zelo zahtevnih strokovnih nalog in nalog sodne uprave po odredbi 
 • generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv:

 • da je državljan Republike Slovenije,
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • da obvlada visoko raven znanja slovenskega jezika. 

Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, zahtevano znanje slovenskega jezika dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C2).

Naloge svetovalca Ustavnega sodišča I se izvajajo v nazivih višji svetnik II (55. plačni razred – 3.826,01 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 57. plačni razred – 4.138,22 EUR) in višji  svetnik I (58. plačni razred – 4.303,74 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 60. plačni razred – 4.654,92 EUR). Izbranega kandidata se imenuje v naziv višji svetnik II s pravico do izplačila plače v višini 55. plačnega razreda.

Naloge svetovalca Ustavnega sodišča II se izvajajo v nazivih svetnik II (51. plačni razred – 3.270,49 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 54. plačni razred – 3.678,86 EUR) in svetnik I (52. plačni razred – 3.401,31 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 55. plačni razred – 3.826,01 EUR). Izbranega kandidata se imenuje v naziv svetnik II s pravico do izplačila plače v višini 51. plačnega razreda. 

IV.    Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V.        1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:

 • fotokopijo diplome, 
 • fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če je morebiti opravljen),
 • fotokopijo dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah na kadrovskem področju (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda območna enota ZPIZ in dokazilo, iz katerega sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe, npr. fotokopija pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno obdobje zaposlitve, naziv delovnega mesta, naloge ter stopnja izobrazbe, s priloženo zadnjo stranjo pogodbe, iz katere so razvidni podpisi in žig), 
 • fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma fotokopijo posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika, 
 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
 • potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
 • fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
 • življenjepis (do dve strani), v katerem se poleg formalne izobrazbe opišejo pridobljene delovne izkušnje na kadrovskem področju ter druga pridobljena znanja in veščine.

2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj, objavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, vložijo do 26. 4. 2024. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj na podlagi petega odstavka 60. člena ZJU v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in o merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev (št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006, Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008 in Su-V-25/08-18 z dne 19. 12. 2022), ki je objavljen v objavi besedila tega javnega natečaja na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v natečajnem postopku kandidatov ne pozove k dopolnitvi nepopolnih vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave. Ustavno sodišče ne upošteva dopolnitve vloge, ki je vložena po izteku roka, določenega za zbiranje prijav, razen, če iz opravičljivih razlogov ni mogla biti pravočasno vložena in je vložena v petih (5) dneh po poteku tega roka. 

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na priloženem obrazcu vloga – Svetovalec US II na naslov na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo "ne odpiraj javni natečaj – svetovalec US II na naslov". 

VI.     Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati.

VII.       Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na javni natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan in vročen sklep. 

VIII.     Z izbranim kandidatom bomo po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu in po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

IX.    1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10:00 do 14:00 na tel. 01/477-64-10 ali elektronski naslov: finance@us-rs.si (Metka Štimec Janeš)

2. Sestavni del tega besedila je tabela »Informacije kandidatom, prijavljenim na javni natečaj«, ki je v prilogi te objave.

3. Ta javni natečaj se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, na zaposlitvenem portalu Moje delo.com in na spletni strani Ustavnega sodišča
Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 195/20 – v nadaljevanju ZJU), objavlja javni natečaj za naslednja uradniška delovna mesta


SVETOVALEC USTAVNEGA SODIŠČA I (tri delovna mesta)
in
SVETOVALEC USTAVNEGA SODIŠČA II (tri delovna mesta)


Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za:

1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec Ustavnega sodišča I:
- univerzitetni diplomirani pravnik ali diplomirani pravnik (UN) in magister prava,
- pravniški državni izpit,
- šest (6) let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu,
- nižja raven znanja svetovnega jezika,
- usposobljenost za delo z računalnikom.

Pogoja iz druge in tretje alineje te točke izpolnjuje tudi:
- univerzitetni diplomirani pravnik, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita, vendar ima pridobljen najmanj magisterij pravnih znanosti in ima najmanj deset (10) let delovnih izkušenj na pravniških delih,
- diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita, vendar ima pridobljen naziv doktor pravnih znanosti in ima najmanj osem (8) let delovnih izkušenj na pravniških delih.

Nižja raven znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven B2).

Pogoj za izvajanje nalog na delovnem mestu svetovalec Ustavnega sodišča I je tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO, ki ga mora kandidat izpolniti najkasneje v enem (1) letu po imenovanju v naziv.

2. za zasedbo delovnega mesta Svetovalec Ustavnega sodišča II:
- univerzitetni diplomirani pravnik ali diplomirani pravnik (UN) in magister prava,
- pravniški državni izpit,
- dve (2) leti delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu,
- nižja raven znanja svetovnega jezika,
- usposobljenost za delo z računalnikom.

Pogoja iz druge in tretje alineje te točke izpolnjuje tudi:
- univerzitetni diplomirani pravnik, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita, vendar ima pridobljen najmanj magisterij pravnih znanosti in ima najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na pravniških delih,
- diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita, vendar ima pridobljen naziv doktor pravnih znanosti in ima najmanj štiri (4) leta delovnih izkušenj na pravniških delih.

Nižja raven znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven B2).

II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča I in Svetovalca Ustavnega sodišča II:

1. Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge:

• Skupne naloge v vseh zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča:

- delo na najrazličnejših pravnih področjih in v različnih postopkih odločanja iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
- opredelitev vsebine predmeta zadeve iz pristojnosti Ustavnega sodišča, vključno z opredelitvijo vrstnega reda reševanja zadeve glede na pravila o prednostnem vrstnem redu,
- vodenje spisa v zadevi iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
- podajanje predlogov sodniku poročevalcu oziroma generalnemu sekretarju o opravilih, ki jih je treba izvesti v posamezni zadevi,
- priprava osnutkov dopisov za vzpostavitev kontradiktornosti, za pridobitev pojasnil od drugih udeležencev v postopku ter od državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter odgovorov na urgence, o priznanju statusa stranskih udeležencev in o podaljšanju roka za odgovor,
- priprava gradiva za izvedbo javne obravnave, in sicer priprava vabil, osnutkov vprašanj za udeležence in druge vabljene (izvedenci, pravni strokovnjaki), priprava poteka (scenarija) javne obravnave,
- priprava poročil in osnutkov odločitev o zahtevah za izločitev sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča, o predlogih za prikritje identitete in o predlogih za prednostno obravnavo zadeve,
- priprava poročil in osnutkov odločitev o kaznovanju udeleženca v postopku;

• Naloge v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov,
izdanih za izvrševanje javnih pooblastil:

- priprava predloga odločitve v fazi preizkusa pobude oziroma preizkusa obstoja procesnih predpostavk za zahtevo,
- podaja predloga odločitve sodniku poročevalcu,
- priprava strokovno najzahtevnejših poročil in osnutkov odločitev o predlogih za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih predpisov, vključno z določitvijo načina izvršitve zadržanja izvrševanja odločitve,
- priprava najzahtevnejših poročil v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, kar vključuje študij in analizo domačega pravnega sistema, tako predpisov kot sodne prakse, tujih pravnih ureditev, domače in tuje strokovne literature, sodne prakse Sodišča Evropske unije, Evropskega sodišča za človekove pravice in po potrebi upoštevnih sodišč drugih držav,
- reševanje najzahtevnejših kompleksnih in sistemskih vprašanj slovenskega pravnega reda,
- priprava gradiv za razpravo o predložitvi zadeve Sodišču Evropske unije v predhodno odločanje in priprava najzahtevnejših osnutkov sklepov o prekinitvi postopka in predložitvi zadeve v predhodno odločanje Sodišču Evropske unije,
- priprava osnutkov sklepov o koneksiteti na podlagi 30. člena Zakona o Ustavnem sodišču,
- priprava najzahtevnejših osnutkov odločb in sklepov v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, vključno z določitvijo načina izvršitve odločbe Ustavnega sodišča,
- sodelovanje na plenumskih sejah Ustavnega sodišča,
- sodelovanje pri redakciji odločb in sklepov Ustavnega sodišča,
- priprava geslovnika, pravne podlage in evidenčnih stavkov,
- priprava osnutka tiskovnega sporočila ali sporočila za javnost,
- priprava odredb za vročanje odločb in sklepov Ustavnega sodišča;

• Naloge v postopkih preizkusa in odločanja o ustavnih pritožbah:

- priprava predloga odločitve v fazi preizkusa ustavne pritožbe glede izpolnjevanja procesnih predpostavk,
- priprava dopisov za dopolnitev ustavne pritožbe,
- podaja predloga odločitve v zadevi sodniku poročevalcu,
- priprava najzahtevnejših poročil v postopkih za preizkus in odločanje o ustavnih pritožbah, kar vključuje študij in analizo domačega pravnega sistema, tako predpisov in sodne prakse, analizo domače in tuje strokovne literature, sodne prakse Sodišča Evropske unije, Evropskega sodišča za človekove pravice, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in po potrebi upoštevnih sodišč drugih držav,
- priprava najzahtevnejših poročil in osnutkov odločitev o predlogih za začasno zadržanje izvrševanja posamičnega akta, vključno z določitvijo načina, kako se zadržanje izvrševanja odločitve izvrši,
- priprava osnutkov sklepov o koneksiteti na podlagi 59. člena Zakona o ustavnem sodišču,
- priprava najzahtevnejših osnutkov odločb in sklepov v postopkih preizkusa in odločanja o ustavnih pritožbah,
- poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
- sodelovanje pri redakciji odločb in obrazloženih sklepov Ustavnega sodišča,
- priprava geslovnika, pravne podlage in evidenčnih stavkov,
- priprava osnutka tiskovnega sporočila ali sporočila za javnost,
- priprava odredb za vročanje odločb in sklepov Ustavnega sodišča;

• Naloge v postopku odločanja o pritožbah v postopku potrditve poslanskih mandatov:

smiselno enake naloge kot v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ob upoštevanju dejstva, da v volilnem sporu Ustavno sodišče odloča kot sodišče prve in hkrati zadnje stopnje;

• Naloge v postopku odločanja o dopustnosti referenduma,

• Naloge v sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, in med samimi lokalnimi skupnostmi, v sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi, v sporih o pristojnostih med državnim zborom, predsednikom republike in vlado,

• Naloge v sporih o odgovornosti predsednika republike iz 109. člena ustave in predsednika vlade ter ministrov iz 119. člena ustave,

• Naloge v postopku odločanja o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank,

• Naloge v zvezi z izdajo mnenja v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe:

smiselno enake naloge kot v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil;

• Druge naloge:

- opravljanje nalog člana Komisije za pritožbe Ustavnega sodišča,
- opravljanje nalog mentorja sodniškim pripravnikom,
- opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
- opravljanje drugih najzahtevnejših strokovnih nalog in nalog sodne uprave po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.

2. Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:

• Skupne naloge v vseh zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča:

- delo na najrazličnejših pravnih področjih in v različnih postopkih odločanja iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
- opredelitev vsebine predmeta zadeve iz pristojnosti Ustavnega sodišča, vključno z opredelitvijo vrstnega reda reševanja zadeve glede na pravila o prednostnem vrstnem redu,
- vodenje spisa v zadevi iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
- podajanje predlogov sodniku poročevalcu oziroma generalnemu sekretarju o opravilih, ki jih je treba izvesti v posamezni zadevi,
- priprava osnutkov dopisov za vzpostavitev kontradiktornosti, za pridobitev pojasnil od drugih udeležencev v postopku ter od državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter odgovorov na urgence, o priznanju statusa stranskih udeležencev in o podaljšanju roka za odgovor,
- priprava gradiva za izvedbo javne obravnave, in sicer priprava vabil, osnutkov vprašanj za udeležence in druge vabljene (izvedenci, pravni strokovnjaki), priprava poteka (scenarija) javne obravnave,
- priprava poročil in osnutkov odločitev o zahtevah za izločitev sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča, o predlogih za prikritje identitete in o predlogih za prednostno obravnavo zadeve,
- priprava poročil in osnutkov odločitev o kaznovanju udeleženca v postopku;

• Naloge v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov,
izdanih za izvrševanje javnih pooblastil:

- priprava predloga odločitve v fazi preizkusa pobude oziroma preizkusa obstoja procesnih predpostavk za zahtevo,
- podaja predloga odločitve sodniku poročevalcu,
- priprava strokovno zelo zahtevnih poročil in osnutkov odločitev o predlogih za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih predpisov, vključno z določitvijo načina izvršitve zadržanja izvrševanja odločitve,
- priprava zelo zahtevnih poročil v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, kar vključuje študij in analizo domačega pravnega sistema, tako predpisov kot sodne prakse, tujih pravnih ureditev, domače in tuje strokovne literature, sodne prakse Sodišča Evropske unije, Evropskega sodišča za človekove pravice in po potrebi upoštevnih sodišč drugih držav,
- reševanje zelo zahtevnih kompleksnih in sistemskih vprašanj slovenskega pravnega reda,
- priprava gradiv za razpravo o predložitvi zadeve Sodišču Evropske unije v predhodno odločanje in priprava zelo zahtevnih osnutkov sklepov o prekinitvi postopka in predložitvi zadeve v predhodno odločanje Sodišču Evropske unije,
- priprava osnutkov sklepov o koneksiteti na podlagi 30. člena Zakona o Ustavnem sodišču,
- priprava zelo zahtevnih osnutkov odločb in sklepov v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, vključno z določitvijo načina izvršitve odločbe Ustavnega sodišča,
- sodelovanje na plenumskih sejah Ustavnega sodišča,
- sodelovanje pri redakciji odločb in sklepov Ustavnega sodišča,
- priprava geslovnika, pravne podlage in evidenčnih stavkov,
- priprava osnutka tiskovnega sporočila ali sporočila za javnost,
- priprava odredb za vročanje odločb in sklepov Ustavnega sodišča;

• Naloge v postopkih preizkusa in odločanja o ustavnih pritožbah:

- priprava predloga odločitve v fazi preizkusa ustavne pritožbe glede izpolnjevanja procesnih predpostavk,
- priprava dopisov za dopolnitev ustavne pritožbe,
- podaja predloga odločitve v zadevi sodniku poročevalcu,
- priprava zelo zahtevnih poročil v postopkih za preizkus in odločanje o ustavnih pritožbah, kar vključuje študij in analizo domačega pravnega sistema, tako predpisov in sodne prakse, analizo domače in tuje strokovne literature, sodne prakse Sodišča Evropske unije, Evropskega sodišča za človekove pravice, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in po potrebi upoštevnih sodišč drugih držav,
- priprava zelo zahtevnih poročil in osnutkov odločitev o predlogih za začasno zadržanje izvrševanja posamičnega akta, vključno z določitvijo načina, kako se zadržanje izvrševanja odločitve izvrši,
- priprava osnutkov sklepov o koneksiteti na podlagi 59. člena Zakona o ustavnem sodišču,
- priprava zelo zahtevnih osnutkov odločb in sklepov v postopkih preizkusa in odločanja o ustavnih pritožbah,
- poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
- sodelovanje pri redakciji odločb in obrazloženih sklepov Ustavnega sodišča,
- priprava geslovnika, pravne podlage in evidenčnih stavkov,
- priprava osnutka tiskovnega sporočila ali sporočila za javnost,
- priprava odredb za vročanje odločb in sklepov Ustavnega sodišča;

• Naloge v postopku odločanja o pritožbah v postopku potrditve poslanskih mandatov:

smiselno enake naloge kot v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ob upoštevanju dejstva, da v volilnem sporu Ustavno sodišče odloča kot sodišče prve in hkrati zadnje stopnje;

• Naloge v postopku odločanja o dopustnosti referenduma,

• Naloge v sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, in med samimi lokalnimi skupnostmi, v sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi, v sporih o pristojnostih med državnim zborom, predsednikom republike in vlado,

• Naloge v sporih o odgovornosti predsednika republike iz 109. člena ustave in predsednika vlade ter ministrov iz 119. člena ustave,

• Naloge v postopku odločanja o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank,

• Naloge v zvezi z izdajo mnenja v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe:

smiselno enake naloge kot v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil;

• Druge naloge:

- opravljanje nalog člana Komisije za pritožbe Ustavnega sodišča,
- opravljanje nalog mentorja sodniškim pripravnikom,
- opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
- opravljanje drugih zelo zahtevnih strokovnih nalog in nalog sodne uprave po odredbi
generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv:
- da je državljan Republike Slovenije,
- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
- da obvlada visoko raven znanja slovenskega jezika.

Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, zahtevano znanje slovenskega jezika dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C2).

Naloge svetovalca Ustavnega sodišča I se izvajajo v nazivih višji svetnik II (55. plačni razred – 3.826,01 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 57. plačni razred – 4.138,22 EUR) in višji svetnik I (58. plačni razred – 4.303,74 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 60. plačni razred – 4.654,92 EUR). Izbranega kandidata se imenuje v naziv višji svetnik II s pravico do izplačila plače v višini 55. plačnega razreda.

Naloge svetovalca Ustavnega sodišča II se izvajajo v nazivih svetnik II (51. plačni razred – 3.270,49 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 54. plačni razred – 3.678,86 EUR) in svetnik I (52. plačni razred – 3.401,31 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 55. plačni razred – 3.826,01 EUR). Izbranega kandidata se imenuje v naziv svetnik II s pravico do izplačila plače v višini 51. plačnega razreda.

Kaj pričakujemo

Kaj nudimo

IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
- fotokopijo diplome,
- fotokopijo potrdila, da izpolnjuje pogoje iz druge alineje prvega odstavka oziroma drugega odstavka točke I./1. oziroma I./2. tega javnega natečaja, t. j. fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti oziroma doktoratu pravnih znanosti (v primeru, da je kandidat v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, se to dokazuje s tujo listino o izobraževanju, ki se upošteva v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji),
- fotokopijo dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda območna enota ZPIZ in dokazilo, iz katerega sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe, npr. fotokopija pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno obdobje zaposlitve, naziv delovnega mesta, naloge ter stopnja izobrazbe, s priloženo zadnjo stranjo pogodbe, iz katere so razvidni podpisi in žig).
- fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma fotokopijo posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
- potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
- potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
- fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
- življenjepis (do dve strani), v katerem se poleg formalne izobrazbe opišejo pridobljene delovne izkušnje na pravniških delih ter druga pridobljena znanja in veščine.

2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj objavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje vložijo do 11. 4. 2024. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj na podlagi petega odstavka 60. člena ZJU v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in o merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev (št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006, št. Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008 in št. Su-V-25/08-18 z dne 19. 12. 2022), ki je objavljen v objavi besedila tega javnega natečaja na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v natečajnem postopku kandidatov ne pozove k dopolnitvi nepopolnih vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave. Ustavno sodišče ne upošteva dopolnitve vloge, ki je vložena po izteku roka, določenega za zbiranje prijav, razen, če iz opravičljivih razlogov ni mogla biti pravočasno vložena in je vložena v petih (5) dneh po poteku tega roka.

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na priloženem obrazcu vloga-Svetovalec US I oziroma na obrazcu vloga - Svetovalec US II na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo "ne odpiraj javni natečaj – svetovalec US I" oziroma "ne odpiraj javni natečaj – svetovalec US II".

VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, in/ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali na podlagi psihološkega testiranja kandidata.

VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na javni natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan in vročen sklep.

VIII. Z izbranim kandidatom bomo po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu in po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10:00 do 14:00 na elektronski naslov finance@us-rs.si (Metka Štimec Janeš).

2. Sestavni del tega besedila je tabela »Informacije kandidatom, prijavljenim na javni natečaj«, ki je v prilogi te objave.

3. Ta javni natečaj se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Beethovnova ulica 10
1000 Ljubljana
http://www.us-rs.si/

Dejavnost:
Pravne storitve
Število zaposlenih:
50 do 99 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela