Svetovalec v pravosodju na okrajnem sodišču (m/ž)

25.1.2023
Okrožno sodišče v Ljubljani
Kamnik
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
 Okrožno sodišče v Ljubljani
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Tavčarjeva ulica 9
1000 Ljubljana


Dejavnost:
Pravne storitve

Število zaposlenih:
500 do 999 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3 s spremembami, v nadaljevanju ZJU) Okrožno sodišče v Ljubljani objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest

SVETOVALEC V PRAVOSODJU na okrajnem sodišču
- eno delovno mesto za nedoločen čas
(OE OKRAJNO SODIŠČE V KAMNIKU, Su KS 124/2023)


V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Delovno mesto SVETOVALEC V PRAVOSODJU na okrajnem sodišču je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec v pravosodju III, svetovalec v pravosodju II, svetovalec v pravosodju I.

Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec v pravosodju III.

Opis del in nalog:

 • sodelovanje na sejah in glavnih obravnavah,
 • spremljanje in proučevanje prakse pravosodnega organa in strokovne literature,
 • priprava poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov in navodil, pravnih mnenj in vlog,
 • opravljanje zahtevnejših strokovnih del, skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju in materialnimi predpisi,
 • vodenje enostavnejših postopkov in prvo odločanje pri enostavnejših zadevah,
 • samostojno vpisovanje in izdajanje sklepov ter enostavnejših odločb po odredbi sodnika,
 • izdelava osnutkov stroškov sklepov,
 • opravljanje zahtevnejših del pri pripravi na glavno obravnavo,
 • izdelava končnih odredb,
 • izpolnjevanje statističnih listov,
 • opravljanje drugih opravil, določenih s področnimi predpisi,
 • opravljanje drugih nalog po odredbi predsednika sodišča, direktorja sodišča, vodje oddelka ali sodnika.

Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:

 • Izobrazba:
 • Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
 • Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/ visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • Visokošolsko strokovno izobraževanja (prva bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
 • Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/ visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
  • Usposabljanje za imenovanje v naziv (oz. opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
  • Izpit iz sodnega reda (oz. opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
  • delovne izkušnje: 7 mesecev.

V skladu s 13. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega Usposabljanja za imenovanje v naziv in Izpita iz sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto ter imenovanju v naziv navedeno usposabljanje opravili najkasneje v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi (89. člen ZJU) in Izpit iz sodnega reda najkasneje v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Prijava na predpisanem obrazcu Su KS 124/2023 mora vsebovati:

 • pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

 • pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v obrazcu kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

 • izjavo kandidata, da:

  • izpolnjuje vse formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta za katerega kandidira,
  • so vsi navedeni podatki resnični in točni,
  • je državljan Republike Slovenije,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 

 • pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence;

 • elektronski naslov kandidata za obveščanje.

Zaželeno je, da imajo kandidati končano univerzitetno izobrazbo pravne smeri.

Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 30, kar znaša 1.435,20 € bruto.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, OE Okrajno sodišče v Kamniku, Glavni trg 22, 1241 Kamnik, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Okrajno sodišče v Kamniku opravlja svoje naloge.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10), se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Kandidat vloži prijavo na priloženem obrazcu Su KS 124/2023 (tukaj), ki je priloga tega javnega natečaja, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami. Kandidat prijavo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj Su KS 124/2023«, na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Kadrovsko-pravna služba, Tavčarjeva 9, 1503 Ljubljana.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: kadrovska.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri.

Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletnih straneh Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Rok za prijavo: 24. 1. 2023 – 3. 2. 2023

Opr. št. javnega natečaja: Su KS 124/2023

*V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3 s spremembami, v nadaljevanju ZJU) Okrožno sodišče v Ljubljani objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest

SVETOVALEC V PRAVOSODJU na okrajnem sodišču
- eno delovno mesto za nedoločen čas
(OE OKRAJNO SODIŠČE V KAMNIKU, Su KS 124/2023)

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Delovno mesto SVETOVALEC V PRAVOSODJU na okrajnem sodišču je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec v pravosodju III, svetovalec v pravosodju II, svetovalec v pravosodju I.

Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec v pravosodju III.

Opis del in nalog:
- sodelovanje na sejah in glavnih obravnavah,
- spremljanje in proučevanje prakse pravosodnega organa in strokovne literature,
- priprava poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov in navodil, pravnih mnenj in vlog,
- opravljanje zahtevnejših strokovnih del, skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju in materialnimi predpisi,
- vodenje enostavnejših postopkov in prvo odločanje pri enostavnejših zadevah,
- samostojno vpisovanje in izdajanje sklepov ter enostavnejših odločb po odredbi sodnika,
- izdelava osnutkov stroškov sklepov,
- opravljanje zahtevnejših del pri pripravi na glavno obravnavo,
- izdelava končnih odredb,
- izpolnjevanje statističnih listov,
- opravljanje drugih opravil, določenih s področnimi predpisi,
- opravljanje drugih nalog po odredbi predsednika sodišča, direktorja sodišča, vodje oddelka ali sodnika.

Kaj pričakujemo

Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:

– Izobrazba:
- Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
- Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/ visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
- Visokošolsko strokovno izobraževanja (prva bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
- Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/ visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
- Usposabljanje za imenovanje v naziv (oz. opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
- Izpit iz sodnega reda (oz. opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
- delovne izkušnje: 7 mesecev.

V skladu s 13. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega Usposabljanja za imenovanje v naziv in Izpita iz sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto ter imenovanju v naziv navedeno usposabljanje opravili najkasneje v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi (89. člen ZJU) in Izpit iz sodnega reda najkasneje v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Kaj nudimo

Prijava na predpisanem obrazcu Su KS 124/2023 mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v obrazcu kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

3. izjavo kandidata, da:
- izpolnjuje vse formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta za katerega kandidira,
- so vsi navedeni podatki resnični in točni,
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

4. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence;
5. elektronski naslov kandidata za obveščanje.

Zaželeno je, da imajo kandidati končano univerzitetno izobrazbo pravne smeri.

Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 30, kar znaša 1.435,20 € bruto.


Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, OE Okrajno sodišče v Kamniku, Glavni trg 22, 1241 Kamnik, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Okrajno sodišče v Kamniku opravlja svoje naloge.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10), se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Kandidat vloži prijavo na priloženem obrazcu Su KS 124/2023 (TUKAJ), ki je priloga tega javnega natečaja, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami. Kandidat prijavo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj Su KS 124/2023«, na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Kadrovsko-pravna služba, Tavčarjeva 9, 1503 Ljubljana.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: kadrovska.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Objava: na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani, spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in zaposlitvenem portalu mojedelo.com.

Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri.

Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletnih straneh Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Rok za prijavo: 24. 1. 2023 – 3. 2. 2023

Opr. št. javnega natečaja: Su KS 124/2023

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Tavčarjeva ulica 9
1000 Ljubljana

Dejavnost:
Pravne storitve
Število zaposlenih:
500 do 999 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela