Vodja odseka (m/ž)

9.8.2019
Banka Slovenije
Ljubljana
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

SPLOŠNO O PODJETJU

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije 25. junija 1991.

Od 1. maja 2004, ko je Republika Slovenija postala članica Evropske unije, je Banka Slovenije del Evropskega sistema centralnih bank, od 1. januarja 2007, ko je Republika Slovenije uvedla evro, pa je Banka Slovenije del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike.

Banka Slovenije je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov in izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonsko določene naloge, med drugim nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava ter zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke, ki so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema.

VIZIJA IN CILJI

Vizija Banke Slovenije: V prihodnost usmerjena in proaktivna centralna banka s predanimi strokovnjaki z visokimi etičnimi standardi, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju denarne politike v smeri ohranitve cenovne stabilnosti ter skrbijo za nadzor bank z namenom zagotavljanja stabilnosti finančnega sistema.

Strategija Banke Slovenije je temeljni dokument Banke Slovenije o njenih ciljih, vrednotah in razvoju. Veljavna strategija kot pet strateških ciljev v obdobju 2015-2020 določa:

1. okrepljen nadzor bančnega in finančnega sistema,

2. poglobljeno poznavanje ključnih makroekonomskih izzivov ter pravočasno sprejemanje ukrepov, opozoril in predlogov,

3. prepoznavnejša vloga Banke Slovenije v Evrosistemu in EU,

4. uspešno ter učinkovito delovanje in poslovanje – s prožno organizacijo in z motiviranimi sodelavci,

5. večji ugled in zaupanje javnosti.

V Banki Slovenije razumemo, da so naši zaposleni ključni za izpolnitev naše vizije. To smo zapisali tudi v našo strategijo:

"Motivirani, mobilni in strokovno usposobljeni zaposleni so temelj nadaljnjega razvoja Banke Slovenije in doseganja zastavljenih strateških ciljev. Da bomo zagotovili povezanost, prožnost in usmerjenost zaposlenih k rezultatom, jim bo Banka Slovenije omogočila doseganje osebnih ciljev in osebni razvoj v skladu s poslovnimi cilji ustanove."

Za dosego tega strateškega cilja Banka Slovenije uporablja različne kadrovske pristope in orodja.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Banka Slovenije si v okviru opravljanja javnih pooblastil in nalog prizadeva za spoštovanje visokih standardov etičnega ravnanja zaposlenih, v skladu s skupnimi smernicami in vrednotami, ki se oblikujejo v okviru Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Zaposleni v Banki Slovenije opravljamo svoje naloge vestno in pošteno, neodvisno in nepristransko, gospodarno in strokovno, skladno z okviri splošne poklicne etike in poklicne etike posameznih poklicnih in strokovnih področij. Skrbimo za zaupnost podatkov in informacij. Medsebojne odnose gradimo po načelu spoštovanja sodelavcev in s primernim komuniciranjem.

V Banki Slovenije med drugim spremljamo organizacijsko klimo in na podlagi rezultatov sprejemamo ukrepe za izboljšave na področjih, kjer se pokažejo izzivi. Spremljanje organizacijske klime vpliva tako na zadovoljstvo pri delu kot tudi na uspešnost organizacije.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Eden izmed strateških ciljev Banke Slovenija je uspešno ter učinkovito delovanje in poslovanje – s prožno organizacijo in motiviranimi sodelavci. Zavedamo se, da so zaposleni z odgovornim odnosom do dela, odprto komunikacijo v predaji znanja med sodelavci ter pripadnostjo organizaciji ključ do uspešnega delovanja naše organizacije. Od novih sodelavcev pričakujemo predvsem strokovnost, odprtost za spremembe in proaktivnost. Naši zaposleni s strokovnostjo dosegajo zastavljene cilje ter na podlagi spoštljivega odnosa in medsebojnega zaupanja sledijo viziji Banke Slovenija.KAJ PONUJATE SVOJIM SODELAVCEM?

V Banki Slovenije se zavedamo, da lahko samo z motiviranimi in zadovoljnimi zaposlenimi dosegamo zastavljene cilje. Poslujemo družbeno odgovorno, zato smo se leta 2015 odločili pristopiti k pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje, saj delujemo na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

V sklopu certifikata Družini prijazno podjetje izvajamo različne ukrepe od gibljivega delovnega časa, otroškega časovnega bonusa, do možnosti prostočasnih aktivnosti, kot so različne športne aktivnosti, ugodnosti pri nakupu vstopnic za kulturne dogodke, možnost koriščenja lastnih počitniških kapacitet in podobno.V Banki Slovenije promoviramo zdravje, zagotavljamo ustrezne delovne pogoje, prizadevamo si za dobre medsebojne odnose in dobro delovno vzdušje ter merimo organizacijsko klimo. Spodbujamo zdravo prehranjevanje zaposlenih skozi ozaveščanje zaposlenih ter zdravo ponudbo v interni restavraciji ter kavarni. Spodbujamo aktivno preživljanje prostega časa ter ohranjanje in izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, zato zaposlenim poleg organiziranih raznih športnih aktivnosti, omogočamo tudi uporabo lastne kolesarnice v bližini BS v centru Ljubljane.

Skrbimo pa tudi za razvoj naših zaposlenih in predvsem, da je glas naših zaposlenih slišan, zato izvajamo redne pogovore, kjer vodja in zaposlen določita individualne delovne in razvojne cilje ter jih nato preko interne aplikacije spremljata. Radi spodbujamo zaposlene, k čim boljšemu doseganju ciljev, ki so usklajeni s strategijo organizacije. Skrbimo za interna in eksterna izobraževanja, ki so namenjena pridobivanju tako strokovnih znanj, kot tudi različnih kompetenc. Omogočamo krajše ali daljše delovne izmenjave v drugih evropskih centralnih bankah. Imamo lastno učilnico in specialno knjižnico BS.

Nenazadnje pa smo bili za naša prizadevanja v zadnjih treh letih nagrajeni z nazivom Ugledni delodajalec. V sklopu priznanja Ugledni delodajalec smo še posebej ponosni na osvojeno 1. mesto v panogi bančništva, računovodstva in financ.NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Več o naših dejavnostih si lahko preberete na naši spletni strani: http://www.bsi.si/.

Vabljeni pa ste tudi k udeležbi na našem Izobraževalnem dnevu. Na Banki Slovenije enkrat mesečno, predvidoma zadnji četrtek v mesecu, poteka Izobraževalni dan. Namenjen je finančnemu opismenjevanju širše javnosti.

Delo na področju Informacijske tehnologije m/ž

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije in je del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike. Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov, izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonske naloge, med drugim nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava ter zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke, ki so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema. Je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja.

V oddelku Nadzor bančnega poslovanja, kamor vabimo novega sodelavca ali sodelavko, izvajamo nadzor nad poslovanjem bank in hranilnic ter skrbimo za pravočasno zaznavanje tveganj na vseh področjih poslovanja bank in hranilnic (kreditna, operativna, tržna tveganja, tveganja s področja poslovnega modela in dobičkonosnosti, notranjega upravljanja, preprečevanja pranja denarja in druga). Z učinkovitim ukrepanjem zagotavljamo stabilnost posamezne banke in hranilnice ter celotnega bančnega sistema.

  


V odseku Nadzor skladnosti bank iščemo sodelavca za delavno mesto:

Vodja odseka (m/ž)


Delo obsega:

 • vodenje, organiziranje, planiranje, koordiniranje, spremljanje, nadzorovanje in preverjanje dela odseka Nadzor skladnosti poslovanja bank, 
 • nadzor nad preprečevanjem pranja denarja in prevar v bankah in hranilnicah ter nadzor nad izdajanjem in upravljanjem virtualnih valut,
 • vodenje odseka s poudarkom na naslednjih poslovih procesih;
  • izvajanje stalnega nadzora bank in hranilnic (on-site in off-site nadzor),
  • nadzor skladnosti poslovanja bank in hranilnic (predvsem z ZPPDFT-1 in ZPotK-2),
 • implementacija evropske regulative v slovensko zakonodajo,
 • dajanje pobud in sodelovanje pri izdelavi osnutkov, sprememb in dopolnitev zakonov, predpisov in navodil s področja dela odseka oz. Banke Slovenije kot celote,
 • priprava gradiv ter poročanje o delu odseka ožjemu vodstvu oddelka in Svetu Banke Slovenije ter sodelovanje z ostalimi službami/oddelki v Banki Slovenije,
 • izdelava smernic za strateški razvoj odseka in spremljanje izvajanja ter analiziranje poslovanja odseka,
 • kadrovanje in uvajanje novo zaposlenih, skrb za usposabljanje in razvoj zaposlenih, zagotavljanje in izvajanje ustreznega informiranja ter ocenjevanje uspešnosti delavcev v odseku,
 • sodelovanje in zastopanje Banke Slovenije v okviru delovnih teles Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) oz. Evrosistema,
 • sodelovanje z domačimi (npr. Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Inštitut Jožef Štefan), ECB/ESCB in drugimi mednarodnimi institucijami (npr. EBA, IMF),
 • sodelovanje v različnih domačih in tujih delovnih skupinah oz. projektih,
 • izvajanje izobraževanj (internih in eksternih)

Pričakujemo:

 • najmanj sedmo raven izobrazbe pravne ali ekonomske smeri (prejšnja univerzitetna izobrazba/druga bolonjska stopnja),
 • najmanj pet let vodstvenih izkušenj s strokovnim vodenjem na bančnem, finančnem ali drugem ustreznem področju,
 • poznavanje nacionalne in evropske zakonodaje na področju bančništva, še zlasti s področja preprečevanje pranja denjarja (ZPPDFT-1 in ZPotK-2),
 • aktivno znanje angleškega jezika, zaželeno znanje še enega tujega jezika,
 • odlično ustno in pisno izražanje v slovenskem in angleškem jeziku,
 • poznavanje usmeritev ter delovanja mednarodnih finančnih organizacij (Evropske centralne banke, Europskega bančnega organa (EBA), Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne banke),
 • izkušnje z delom v multikulturnem okolju,
 • znanja s področja upravljanja tveganj v banki in skladnosti poslovanja v banki, zlasti na področju ZPPDFT-1 in ZPotK-2 ter poznavanje področja virtualnih valut,
 • smisel za samostojno delo in delo v skupini,
 • osebnostne lastnosti:
  • osebnostna integriteta in visoki moralni standardi,
  • lojalnost delodajalcu,
  • samoiniciativnost, komunikativnost in odprtost za kooperativni dialog,
  • doslednost in zanesljivost,
  • sposobnost delati samostojno kot v timu visoko strokovnih sodelavcev,
  • jasno in argumentirano predstavljanje svojih mnenj in sposobnost učinkovitega delegiranja delovnih nalog sodelavcem,
  • managersko vodstvena znanja za vodenje ekipe visoko strokovnih sodelavcev,
  • ciljna naravnanost
  • evropska naravnanost,
  • sposobnost sprejemanja odločitev upoštevajoč tveganja in pragmatičen Oristop pri uvajanju novih nadzorniških pristopov in metod,
  • fleksibilnost.

Nudimo: 

 • kreativno, inovativno delo ter možnost osebnega in profesionalnega razvoja,
 • delno v mednarodnem okolju,
 • možnost dodatnega izpopolnjevanja in izobraževanja doma in v tujini,
 • delo v stabilnem, uglednem, družini prijaznem podjetju.   

Z izbranim kandidatom (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. 

Vaše prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo preko spletne aplikacije do vključno 30. avgusta 2019.

Podrobnejše informacije o delu lahko dobite na telefonski številki: +386 1 47 19 511 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije in je del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike. Banka Slovenije izvaja skupno denarno politiko Evrosistema, upravlja uradne devizne rezerve, skrbi za delovanje plačilnih sistemov, izdaja evrobankovce. Opravlja še druge zakonske naloge, kot so nadzira banke, sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, upravlja Centralni kreditni register, skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, skrbi za oskrbo območja RS z gotovino, vodi račune in opravlja plačilni promet za državne organe, banke in osebe javnega prava. Je delovno okolje za pridobivanje unikatnih delovnih izkušenj, ki so cenjene tudi izven slovenskih meja.


V oddelku Nadzor bančnega poslovanja, kamor vabimo novega sodelavca ali sodelavko, izvajamo nadzor nad poslovanjem bank in hranilnic ter skrbimo za pravočasno zaznavanje tveganj na vseh področjih poslovanja bank in hranilnic (kreditna, operativna, tržna tveganja, tveganja s področja poslovnega modela in dobičkonosnosti, notranjega upravljanja, preprečevanja pranja denarja in druga). Z učinkovitim ukrepanjem zagotavljamo stabilnost posamezne banke in hranilnice ter celotnega bančnega sistema.

V odseku Nadzor skladnosti bank iščemo sodelavca za delavno mesto:
Vodja odseka (m/ž)

Delo obsega:

• vodenje, organiziranje, planiranje, koordiniranje, spremljanje, nadzorovanje in preverjanje dela odseka Nadzor skladnosti poslovanja bank,
• nadzor nad preprečevanjem pranja denarja in prevar v bankah in hranilnicah ter nadzor nad izdajanjem in upravljanjem virtualnih valut,
• vodenje odseka s poudarkom na naslednjih poslovih procesih;
 izvajanje stalnega nadzora bank in hranilnic (on-site in off-site nadzor),
 nadzor skladnosti poslovanja bank in hranilnic (predvsem z ZPPDFT-1 in ZPotK-2),
• implementacija evropske regulative v slovensko zakonodajo,
• dajanje pobud in sodelovanje pri izdelavi osnutkov, sprememb in dopolnitev zakonov, predpisov in navodil s področja dela odseka oz. Banke Slovenije kot celote,
• priprava gradiv ter poročanje o delu odseka ožjemu vodstvu oddelka in Svetu Banke Slovenije ter sodelovanje z ostalimi službami/oddelki v Banki Slovenije,
• izdelava smernic za strateški razvoj odseka in spremljanje izvajanja ter analiziranje poslovanja odseka,
• kadrovanje in uvajanje novo zaposlenih, skrb za usposabljanje in razvoj zaposlenih, zagotavljanje in izvajanje ustreznega informiranja ter ocenjevanje uspešnosti delavcev v odseku,
• sodelovanje in zastopanje Banke Slovenije v okviru delovnih teles Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) oz. Evrosistema,
• sodelovanje z domačimi (npr. Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Inštitut Jožef Štefan), ECB/ESCB in drugimi mednarodnimi institucijami (npr. EBA, IMF),
• sodelovanje v različnih domačih in tujih delovnih skupinah oz. projektih,
• izvajanje izobraževanj (internih in eksternih)

Kaj pričakujemo

• najmanj sedmo raven izobrazbe pravne ali ekonomske smeri (prejšnja univerzitetna izobrazba/druga bolonjska stopnja),
• najmanj pet let vodstvenih izkušenj s strokovnim vodenjem na bančnem, finančnem ali drugem ustreznem področju,
• poznavanje nacionalne in evropske zakonodaje na področju bančništva, še zlasti s področja preprečevanje pranja denjarja (ZPPDFT-1 in ZPotK-2),
• aktivno znanje angleškega jezika, zaželeno znanje še enega tujega jezika,
• odlično ustno in pisno izražanje v slovenskem in angleškem jeziku,
• poznavanje usmeritev ter delovanja mednarodnih finančnih organizacij (Evropske centralne banke, Europskega bančnega organa (EBA), Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne banke),
• izkušnje z delom v multikulturnem okolju,
• znanja s področja upravljanja tveganj v banki in skladnosti poslovanja v banki, zlasti na področju ZPPDFT-1 in ZPotK-2 ter poznavanje področja virtualnih valut,
• smisel za samostojno delo in delo v skupini,
• osebnostne lastnosti:
 osebnostna integriteta in visoki moralni standardi,
 lojalnost delodajalcu,
 samoiniciativnost, komunikativnost in odprtost za kooperativni dialog,
 doslednost in zanesljivost,
 sposobnost delati samostojno kot v timu visoko strokovnih sodelavcev,
 jasno in argumentirano predstavljanje svojih mnenj in sposobnost učinkovitega delegiranja delovnih nalog sodelavcem,
 managersko vodstvena znanja za vodenje ekipe visoko strokovnih sodelavcev,
 ciljna naravnanost
 evropska naravnanost,
 sposobnost sprejemanja odločitev upoštevajoč tveganja in pragmatičen pristop pri uvajanju novih nadzorniških pristopov in metod,
 fleksibilnost.

Kaj nudimo

• kreativno, inovativno delo ter možnost osebnega in profesionalnega razvoja,
• delno v mednarodnem okolju,
• možnost dodatnega izpopolnjevanja in izobraževanja doma in v tujini,
• delo v stabilnem, uglednem, družini prijaznem podjetju.

Z izbranim kandidatom (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.


Vaše prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo preko spletne aplikacije do vključno 30. avgusta 2019.

Podrobnejše informacije o delu lahko dobite na telefonski številki: +386 1 47 19 511 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Izberi področje dela